O poskytování pedagogické intervence nebo-li doučování jednoho a více žáků nově rozhoduje škola. Nejedná se už o podpůrné opatření 2.–5. stupně, které doporučovala poradenská zařízení, ale o podpůrné opatření 1. stupně.

Novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou připravilo MŠMT, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 31. prosince 2020 s účinností od 1. ledna 2021.

 

Pedagogická intervence – k čemu a komu slouží a co se mění?

Hlavní změna se týká poskytování pedagogické intervence, zjednodušeně řečeno doučování. Smyslem pedagogické intervence v pojetí poradenské praxe je vyrovnávání příležitostí a podmínek při vzdělávání. Pedagogickou intervencí se dostává potřebným žákům intenzivnější podpora ze strany pedagogů k posílení jejich strategií v učení a k doplnění a procvičování problematických oblastí učiva; případně třídnímu kolektivu v situaci rizika působení sociálně patologických jevů. V praxi se tato podpora jeví jako forma doučování v počtu jednoho až šesti žáků, se zaměřením na již probrané, ale též aktuální učivo a vzájemné propojování.

Ve vztahu k chování žáka probíhá intervence převážně ve skupině. Jejím smyslem je posilování sociálních dovedností a kompetencí spolupráce v týmu a pochopení fungování vztahů v kolektivu.

Dosud byla pedagogická intervence doporučována poradenskými zařízeními jako podpůrné opatření ve 2. až 5. stupni a finance na ni byly nárokové, tedy školy na ně dostávaly finance ze státního rozpočtu.

Cílem nové úpravy je zefektivnění poskytování pedagogické intervence, které umožní reagovat pohotově na aktuální vzdělávací potřeby žáků a přinese snížení administrativní zátěže škol, zákonných zástupců i ŠPZ.

Změna dále reflektuje další systémové změny v oblasti regionálního školství (změnu financování účinnou od ledna 2020, významné navýšení platů pedagogických pracovníků, zvyšování počtu nepedagogických pracovníků ve školách).

 

Důvodem změny nepružnost administrativního procesu?

Právní stav před rokem 2021 byl příčinou zbytečně zdlouhavého administrativního procesu na straně škol a školských poradenských zařízení před vlastním poskytováním pedagogické intervence a neumožňoval reflektovat aktuální vzdělávací obtíže jednotlivých žáků a operativně na ně reagovat podporou již v počátku jejich ohrožení školním neúspěchem.

Školy navíc neposkytovaly podpůrné opatření pedagogická intervence všem svým žákům, které dané podpůrné opatření objektivně potřebovaly, ale pouze těm, kteří měli doporučení ŠPZ. Tento stav bylo nutné s ohledem na spravedlivou saturaci potřeb žáků změnit.

Pedagogickou intervenci upravuje proto MŠMT nově tak, aby operativně, v momentě aktuální potřeby vyrovnávala příležitosti žáků úspěšně dosahovat vzdělávací cíle i přes počáteční/přechodné/dlouhodobé znevýhodnění z důvodu nedostatečných příležitostí k učení (zejména sociálně znevýhodňující prostředí), vnějších vlivů (návrat ze zahraničí, časté změny školy, dysfunkční rodinné zázemí aj.), vývojových deficitů a opoždění (dílčí oslabení výkonu), zdravotního oslabení/postižení (dlouhodobá nemoc, závažné zdravotní problémy).

 

Koho se nově pedagogická intervence týká?

Na tuto podporu dosáhnou po zahájení účinnosti novely i ti žáci, kteří nejsou aktuálně klienty školského poradenského zařízení (ŠPZ), nebyly jim ještě diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, ale přesto potřebují podporu ze strany školy.

Rovný přístup k tomuto podpůrnému opatření bude tedy zajištěn v plné míře, a to včetně žáků ze sociálně znevýhodněného či odlišného kulturního prostředí.

Přidanou hodnotou poskytování pedagogické intervence jako podpůrného opatření 1. stupně je rovněž flexibilita v organizaci, formě i délce poskytování této podpory podle potřeb žáků.

Ze strany ŠPZ nadále zůstává možnost doporučit pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření 1. stupně a upřesnit obsah či frekvenci poskytování. Povinnost poskytovat/právo na poskytování plyne přímo ze zákona (§ 16/1 školského zákona: „… Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.“).

Čtyřleté období implementace podpůrných opatření a nabyté zkušenosti poskytovatelů podpory jsou předpokladem smysluplného hodnocení ze strany České školní inspekce, a to v souladu se školským zákonem.

 

Novela vyhlášky

Právní úprava nestanoví podrobná pravidla pro organizaci pedagogické intervence; neurčuje minimální ani maximální délku pedagogické intervence, nestanoví závazné limity počtu žáků ve skupině atd., škola přizpůsobuje parametry pedagogické intervence potřebám žáků.

Institut pedagogické intervence je po novele vyhlášky nově upraven samostatně v ustanovení § 4a.

Současně bylo novelizováno nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Cílem této změny bylo zajistit, že se poskytování pedagogické intervence stane v rozsahu nejvýše 1 hodiny týdně – a to časově jen po dobu poskytování pedagogické intervence – standardní součástí stanoveného týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti. O tuto dobu, kdy bude mít pedagogický pracovník poskytovat pedagogickou intervenci, se zmenší rozsah doby, jíž pedagogickému pracovníkovi zbývá na výkon prací související s přímou pedagogickou činností.

Výkon činnosti pedagogické intervence je výkonem sjednaného druhu práce pedagogického pracovníka (pedagogickou intervenci poskytuje pedagogický pracovník s odbornou kvalifikací ve vzdělávacích předmětech/oblastech, na které je pedagogická intervence zacílena).

Z hlediska zákoníku práce platí, že všichni vedoucí zaměstnanci mají zákonnou povinnost mimo jiné co nejlépe organizovat práci podřízených zaměstnanců (§ 302 zákoníku práce) a také zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky nebo odměňování za práci (§ 16 odst. 1 zákoníku práce).

 

Financování pedagogické intervence

Financování pedagogické intervence je dalším systémovým krokem MŠMT navazujícím na reformu financování účinnou od 1. 1. 2020.

Pro rok 2021 bude posílen celoroční normativ pro základní školy, což umožní odpovídající odměňování pedagogických pracovníků zajišťujících od 1. 2. 2021 pedagogickou intervenci.

Pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí bude posílen normativ průměrné roční výše osobních příplatků, odměn a cílových odměn pedagogických pracovníků. Pro základní školy ostatních zřizovatelů bude posílen normativ mzdových prostředků.

Finanční prostředky, které může ředitel školy využít k odměňování pedagogických pracovníků poskytujících pedagogickou intervenci, tak budou součástí rozpočtu školy (právnické osoby) stanoveného na rok 2021 a roky další.

Ve finálním návrhu novely vyhlášky je zachována možnost poskytovat toto podpůrné opatření všemi pedagogickými pracovníky školy s odpovídající kvalifikací. Organizace realizace pedagogické intervence a její personální zajištění je plně v kompetenci ředitele školy.

Změny v poskytování pedagogické intervence (tj. zahájení nebo ukončení jejich poskytování) tak již nebudou po nabytí účinnosti vyhlášky vykazovány prostřednictvím výkazu R 44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti.

K ukončení poskytování stávajících pedagogických intervencí jako opatření ve vyšším než 1. stupni podpory dojde v informačním systému k vykazování R 44-99 automaticky, a to v rámci lednové agregace údajů pro správní úřady (tj. na přelomu ledna a února 2021).

Pokud školy vykážou v prosinci 2020 zahájení poskytování těchto podpůrných opatření od 1. ledna 2021, bude jim tato skutečnost ještě zohledněna ve výsledné bilanci rozhodné pro stanovení rozpočtu na podpůrná opatření pro rok 2021 a zajistí si tak prostředky pro financování těchto podpůrných opatření v měsíci lednu 2021 (opačným efektem se samozřejmě projeví ukončení poskytování těchto podpůrných opatření).

 

Zdroj:

Seminář státní správa a společné vzdělávání, Mgr. Ivana Blažková – vedoucí oddělení speciálního vzdělávání MŠMT


Aktuální znění vyhlášky účinné od 1. ledna 2021 najdete zde a nařízení vlády stanovujícího rozsah přímé pedagogické činnosti s účinností od 1. února 2021  zde.

Aktuální úprava pedagogické intervence v § 4a vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

(1) Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka.

(2) Pedagogickou intervenci poskytuje základní škola, školní družina, školní klub nebo střední škola.

(3) Pedagogická intervence se poskytuje jako podpůrné opatření prvního stupně.

(4) Pedagogickou intervenci souběžně využívá více žáků, je-li to možné a vhodné.

Aktuální znění nařízení vlády v § 2 upravující přímou pedagogickou činnost na pedagogickou intervenci:

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.

Platné znění dotčených částí novelizovaných právních předpisů s vyznačením změn a doplnění

Loading...

Platné znění vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami a žáků nadaných, s vyznačením změn

Loading...


Přečtěte si také Metodický pokyn k pedagogické intervenci.