Jaký je proces návštěvy školského poradenského zařízení, tedy pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra? Jaké jsou lhůty a co můžete čekat za procesy?


 

Poradenské zařízení v první fázi posoudí speciální vzdělávací potřeby dítěte. Zpravidla do jednoho měsíce vydá zprávu z vyšetření a současně s informovaným souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého žáka je vystaveno Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Poradenské zařízení Doporučení konzultuje se školou, která začně podpůrná opatření poskytovat bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním“. (účinnost od 1. 9. 2017)

   • Vyhláška - § 16 odst. 2 Informovaný souhlas:   

Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně

(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním. (změna technickou novelou vyhlášky č. 270/2017 Sb. - ) 

(2) Informovaný souhlas podle odstavce 1 obsahuje

a) výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření,

b) informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření,

c) informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření mohou nastat, a

d) podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl.