Když učitel plánuje vzdělávání svých žáků nebo vyučuje, měl by vždy myslet na to, že se žáci ve svých individuálních předpokladech pro učení i při samotném průběhu procesu učení liší. Způsobuje to jejich různá motivace učit se i odlišné vzdělávací možnosti (preferovaný učební styl, dílčí znevýhodnění v učení, inteligence, paměť, schopnost soustředit se atd.). Mohou také pocházet z různého rodinného prostředí, tudíž i jejich podmínky pro učení mohou být výrazně rozdílné. 

Dobrý učitel respektuje různost svých žáků a vytváří ve výuce podmínky pro to, aby je co nejčastěji „přistihl při úspěchu“.  

To, že má učitel „využít maximální vzdělávací potenciál každého svého žáka“, je po letech užívání tohoto sloganu zčásti vyprázdněnou frází. Možná proto, že v heterogenních třídách, složených např. z rozmanitých skupin žáků s různými typy znevýhodnění/postižení, s nadáním, s odlišným mateřským jazykem, s problémovým chováním i žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb, se tento cíl zdá nedosažitelný. I přes obtížnost tohoto úkolu je ale pro mnohé z učitelů práce s pestrou třídou stále profesní výzvou.  

Jako efektivní řešení této výzvy se jeví využívání takových pedagogických postupů, které napomohou ve třídě vytvořit otevřené vyučovací podmínky vyhovující ve svém dopadu většině žáků (včetně těch, jejichž speciální vzdělávací potřeby vyžadují od učitele poskytování podpůrných opatření daných doporučením školského poradenského zařízení). Učitel realizuje „flexibilní“ výuku a nabízí žákům prostor pro jejich aktivní zapojení a výběr ze vzdělávacích příležitostí odpovídajících jejich potřebám. Takové pedagogické postupy při práci s heterogenní třídou odstraňují maximum bariér bránících aktivnímu zapojení všech žáků do procesu učení. Jaké bývajíi nejčastější bariéry? Žáci se třeba mohou přestat orientovat (ztratí se) ve struktuře vyučovací hodiny, neporozumí zadání úlohy, chybí podpora žáků v průběhu výuky, mají málo času pro práci či nevyhovující prostory pro aktivity, chybí vzory vhodného chování, trápí se s příliš obtížným zadáním úloh – a u některých z nich převažuje neúspěch a snižuje se jejich motivace.  

Praktické pomůcky pro naplánování dalších kroků v práci s heterogenní třídou

Je zřejmé, že příprava na takový způsob vedení vyučovací hodiny je ve srovnání s klasickými postupy frontální výuky bez možnosti individualizace záležitost časově náročná. Vyžaduje nastavení organizace vyučovací hodiny, pracovních podmínek žáků, pravidel a postupů: to vše se žáci musí postupně učit.

Národní pedagogický institut (NPI ČR) připravil pro učitele k využití metodickou podporu k tomuto tématu – pedagogické postupy seskupené do deseti zásad Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou a sebehodnoticí nástroj pro učitele (check-list) s rozfázovaným postupem vedoucím k naplnění jednotlivých zásad.

Úmyslem je poskytnout učiteli praktické pomůcky pro lepší orientaci v tématu, pro vlastní sebereflexi, pro naplánování dalších kroků nebo spolupráci s kolegy při vzájemném hodnocení.  Pomůcky, které umožní uživateli také hledat vlastní, pro učitele prospěšná a užitečná řešení.  

Co je Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou?

Národní pedagogický institut ČR nabízí školám k využití seriál metodických textů s popisem deseti zásad práce s heterogenní třídou. Každý z deseti dílů seriálu poskytuje teoretický vstup do tématu, konkrétní praktické tipy využitelné ihned ve výuce, další inspirace i doporučené zdroje. (Samotné Desatero najdete ke stažení ve formátu PDF pod článkem, ukázku z desatera najdete níže).

Obr. 1.: Ukázka z Desatera. Desatero vymezuje jednotlivé zásady práce s heterogenní třídou a popisuje i přínosy pro žáka v případě jejich naplnění. Desatero najdete také v interaktivní podobě na webovém portálu www.zapojmevsechny.cz, kdy po kliknutí na každou ze zásad čtenář přejde na metodický text.

Co je check-list učitele?

Pro snazší možnost zavádění popisovaných zásad do výuky nabízí Národní pedagogický institut ČR k využití jednoduchý sebehodnoticí empirický nástroj pro učitele, tzv. check-list. Check-list rozpracovává každou z deseti zásad práce s heterogenní třídou do čtyř postupných kroků vedoucích učitele k naplnění dané zásady, a to od základních dílčích kroků až k promyšleným a komplexním krokům. (Samotný check-list najdete ke stažení ve formátu PDF pod článkem, ukázku z check-listu najdete níže).

Čtyři kroky jsou, na základě pozorování učitelů a sebraných zkušeností z učitelské praxe, odstupňované podle obtížnosti jejich realizace ve třídě. Jsou formulované od těch, které je možné označit jako součást základní práce učitele s heterogenní třídou, až po ty, které popisují pokročilou a komplexní práci s heterogenní třídou.

Obr. 2.: Ukázka z check-listu. Šestá zásada práce s heterogenní třídou. Druhý sloupec zleva obsahuje první dva kroky (z celkem 4 kroků) vedoucí k naplnění zásady. Třetí sloupec mapuje jistotu při dosahování konkrétního kroku. Čtvrtý sloupec obsahuje popis očekávaného chování žáků, pokud učitel naplňuje konkrétní krok. Poslední sloupec mapuje četnost sledování očekávaných projevů žáků učitelem.

Doporučení pro práci s check-listem nabízí učiteli postup, jak jej využít jako nástroj profesního rozvoje.

Rádi bychom upozornili, že check-list v aktuální podobě představuje nabídku, „živý dokument“, se kterým učitel může dále pracovat podle své vlastní potřeby. Není tedy standardizovaným nástrojem a nevznikl na základě výzkumného šetření a ověřování v praxi. 

Jaký je přínos pro učitele?

S ohledem na společenský postoj k inkluzi je jasné, že heterogenita žáků ve třídách bude nadále stoupat a schopnost učitele vést „pestré“ kolektivy bude zásadní jak při utváření vhodných podmínek pro realizaci výuky, tak pro zachování si vlastní psychické pohody a pedagogického sebevědomí v učitelské praxi.

Záměrem Národního pedagogického institutu ČR je podpořit všechny skupiny učitelů, ať už ve škole začínají nebo jsou zkušenější a hledají nové impulzy pro svou práci. Je pochopitelné, že větší benefity ze zavedené práce s heterogenní třídou získá učitel na prvním stupni, který tráví většinu času ve své kmenové třídě, ale i na druhém stupni základní školy se jednotlivé zásady práce dají při výuce jednotlivých předmětů efektivně využít.  Největší benefit ale tento způsob výuky přináší samotným žákům v podobě příležitosti zažít úspěch v učení a zkušenosti partnerské spolupráce, a tím ukotvit jejich pozitivní představy o nich samých.  

Tip pro vás:

V roce 2023 budou zveřejněny na webových stránkách Zapojmevšechny.cz a také na Facebooku Zapojmevšechny.cz následující vzdělávací akce pro zájemce: Video tutoriál (tzn. konkrétní postup „krok za krokem“ vztahující se k práci učitele s check-listem), asynchronní webináře (online výuka, která dává prostor každému zájemci vzdělávat se individuálně, kdykoliv a v jakékoliv míře), online semináře v úrovních začátečník, pokročilý a extra pokročilý, a také nabídka dalšího regionálního vzdělávání pedagogů k práci s heterogenní třídou. 

Ke stažení:

Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou:

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/desatero-zasad-uspesne-prace-s-heterogenni-tridou

SebehodnotÍcí nástroj pro učitele (check-list):

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/uspesna-prace-s-heterogenni-tridou-11-nastroj-pro-hodnoceni-prace-se-zaky