V posledních letech se v odborné literatuře, ale i v pedagogické a psychologické praxi stále více uplatňuje zajímavý přístup k chápání lidských schopností a myšlení. Jedná se o tzv. teorii rozmanitých inteligencí (multiple inteligences). Jejím autorem je americký výzkumník H. Gardner a přináší s sebou převratné důsledky pro výchovu dětí i jejich školní vzdělávání. Samotná inteligence je souborem mnoha schopností, které uplatňujeme při řešení situací každodenního života.

 

Jaké druhy inteligence ovlivňují náš potenciál a jak?

Gardner uvádí, že každý člověk má minimálně osm typů inteligencí (schopností). V níže uvedené tabulce (ze Školního podpůrného programu pro ZŠ Bohutín – viz Zdroje) najdete nejen jednotlivé typy, ale i podněty, jak je využít k efektivnímu vzdělávání se. Podívejme se na ně:

JAZYKOVÁ INTELIGENCE

Jedinec s dobře rozvinutou jazykovou inteligencí má dobře rozvinuté jazykové dovednosti a má cit ke zvukům, významům a rytmu slov.

Potřeby a záliby žáka

Podněty k efektivnímu učení se

 • vysoce hodnotí hry, poezii, knihy, rozhlas, konverzaci, prostě má požitek z jazyka;

 • dobře se učí z knižních publikací, magnetofonových nahrávek, přednášek, posloucháním jiných;

 • plynule se vyjadřuje s velkou slovní zásobou;

 • dobře umí vysvětlovat;

 • rád si věci přímo hned zapisuje.

Formuluj si myšlenky svým vlastním jazykem nebo způsobem!

 • tvorba vlastních poznámek žáka;

 • zaznamenání shrnujících tezí k určité logicky ucelené dávce informací;

 • možnost konfrontace vlastního textu žáka se shrnutím připraveným vyučujícím;

 • možnost samostatného porovnání a vyhodnocení shody poznámek žáka a klíčových tezí probrané látky.

 

MATEMATICKO-LOGICKÁ INTELIGENCE

Jedinec s dobře rozvinutou matematicko-logickou inteligencí je schopen myslet koncepčně a abstraktně a je způsobilý rozlišovat logické nebo matematické závislosti.

Potřeby a záliby žáka

Podněty k efektivnímu učení se

 • rád řeší hádanky a problémy;

 • má v oblibě logické vysvětlování;

 • úkoly řadí do účelných a uspořádaných etap;

 • hledá modely a vztahy mezi věcmi a jevy;

 • přistupuje k úkolům a problémům logicky, postupně krok za krokem řeší úkoly.

Udělej si přehled/seznam hlavních bodů vztahujících se k probrané látce v následující logické posloupnosti!

 • předpoklady – co už známe

 • důkazy a fakta – z čeho vycházíme

 • názorné ilustrace, příklady – o co se jedná, kde se to projevuje

 • názory – co si o problému myslíme

 • specifičnost – co je nového

 

VIZUÁLNĚ-PROSTOROVÁ INTELIGENCE

Jedinec s dobře rozvinutou vizuálně-prostorovou inteligencí je schopen myslet v představách a obrazech, představovat si přesně a abstraktně.

Potřeby a záliby žáka

Podněty k efektivnímu učení se

 • má dobrý smysl pro směr;

 • je dobrým pozorovatelem, vidí věci, které jiní nevidí;

 • vidí věci jasně svýma očima;

 • při učení mu pomáhají filmy, videoprogramy, slidy apod.

 • snadno používá tabulky, diagramy, mapy.

Vytvoř pojmovou mapu!

 • sumarizace informací formou myšlenkových nebo učebních map;

 • uspořádání informací způsobem, který dává žákovi smysl;

 • tvorba průběžné myšlenkové mapy dosud probrané látky;

 • před probíráním dalšího pojmu nebo jevu grafické znázornění jeho vazby na dosud sestavenou logickou strukturu.

 

TĚLESNĚ-POHYBOVÁ INTELIGENCE

Jedinec s dobře rozvinutou tělesně-pohybovou inteligencí má schopnost řídit pohyb svého těla a zacházet zručně s předměty.

Potřeby a záliby žáka

Podněty k efektivnímu učení se

 • zabývá se problémy fyzicky, směřuje k řešení tak, že „přikládá ruce k dílu“;

 • je zručný při manuální práci;

 • rád sportuje, hraje sportovní hry a fyzicky cvičí;

 • je rád v pohybu, manipuluje nebo dotýká se toho, o čem se učí;

 • lépe si pamatuje to, co dělal, ve srovnání s tím, co viděl nebo slyšel.

 

Manipuluj s předmětem jiným způsobem nebo sestav model!

 • umožnění žákům reálnou manipulaci s předměty;

 • realizace děje podle žáky zvolených parametrů;

 • propojení výuky přírodovědných a technických předmětů s prací v laboratoři.

HUDEBNÍ INTELIGENCE

Jedinec s dobře rozvinutou hudební inteligencí má schopnost produkovat a hodnotit rytmus, výšku a barvu zvuku.

Potřeby a záliby žáka

Podněty k efektivnímu učení se

 • má rád přírodní zvuky;

 • zajímá se o hudbu;

 • rád poslouchá a/nebo provozuje hudbu;

 • má smysl pro rytmus a/nebo melodii;

 • snadno se učí a pamatuje si básně.

Napiš si píseň, slogan nebo rap, v nichž sumarizuješ, co jsi se naučil/a!

 • vyjádření hlavní teze probrané látky stručně a rytmicky;

 • vyzkoušení zpívání nebo skandování matematických nebo přírodovědných zákonů;

 • propojení učení se s emotivním prožitkem.

INTERPERSONÁLNÍ INTELIGENCE

Jedinec s dobře rozvinutou interpersonální inteligencí je schopen rozpoznat a vhodně reagovat na nálady, motivace a touhy ostatních.

Potřeby a záliby žáka

Podněty k efektivnímu učení se

 • snaží se pomáhat při řešení mezilidských problémů;

 • je citlivý k náladám a reakcím jiných;

 • je citlivý k tomu, jak jiní myslí a cítí;

 • angažuje se v klubech a společných aktivitách;

 • rád pracuje v týmu, diskutuje a spolupracuje s jinými.

Prodiskutuj, co jsi se naučil/a, s někým jiným!

 • vytvoření pro žáky prostor k diskusi, v níž si vyměňují své osobní zkušenosti, názory a stanoviska k učivu;

 • provokování diskuse názorem, se kterým nemusí většina diskutujících souhlasit;

 • doporučení diskuse mezi studujícími nebo využití možnosti diskutovat problém v rodině, se staršími sourozenci.

INTRAPERSONÁLNÍ INTELIGENCE

Jedinec s dobře rozvinutou intrapersonální inteligencí má schopnost být si vědom sám sebe a je naladěný na svá vnitřní cítění, hodnoty, názory a způsob myšlení.

Potřeby a záliby žáka

Podněty k efektivnímu učení se

 • rád sní ve dne, má představivost, fantazii;

 • rád dělá věci nezávisle na jiných;

 • je vděčný za soukromí, nerušenou práci a možnost přemýšlení;

 • uvědomuje si své pocity, myšlenky a důvody svého konání;

 • uvažuje nad významem toho, co dělá a čemu se učí.

Přemýšlej, proč ti na předmětu učení záleží a polož si otázky tohoto typu!

 • Jak je to pro mě důležité?

 • Jak mohu využít tuto myšlenku?

 • Jak mi může zvládnuté učivo v životě pomoci?

 • Jakou hodnotu pro sebe v učivu mohu nalézt?

PŘÍRODNÍ INTELIGENCE

Jedinec s dobře rozvinutou přírodní inteligencí cítí silný vztah k přírodě a jedná v souladu s ní – má rozvinutou schopnost pozorovat, porozumět a třídit přírodní entity.

Potřeby a záliby žáka

Podněty k efektivnímu učení se

 • má velmi vyvinuté smysly (zrak, sluch, čich, chuť a hmat) a využívá je při poznávání přírody;

 • snadno třídí a kategorizuje předměty;

 • je rád/a venku, miluje venkovní aktivity jako například práci na zahradě nebo procházky, výlety a výpravy do přírody spojené s jejím pozorováním;

 • zajímá se a pečuje o rostliny a živočichy;

 • zakládá sbírky (herbář, sbírka motýlů, brouků, kamenů, šišek, ulit a lastur apod.);

 • snadno se učí charakteristické znaky, jména, systém a informace o rostlinách, živočiších či přírodninách;

 • zajímá se a rozumí cyklickým jevům (měsíční fáze, příliv, odliv, roční období apod.), cítí silný vztah k přírodě;

 • vystřihuje si z časopisů informace o přírodě nebo (a) si zapisuje svá pozorování (poznámky nebo deník).

Pozoruj, přemýšlej o jevech a charakteristických znacích, vytvoř a předveď svou sbírku, experimentuj!

 • umožnit pobyt v přírodě a kontakt s podobně nadanými žáky i dospělými (odborníky), aby mohli své zážitky, pozorování, výsledky a radost z přírody s někým sdílet;

 • označovat přírodovědné exempláře popiskami, systematicky uspořádávat sbírky (hmyzu, herbářových položek);

 • zpřístupnit pomůcky, jako jsou lupa, dalekohled, mikroskop, fotoaparát, videokamera, notebook;

 • tvořit terénní záznamy;

 • poskytovat dostatek podnětů a povzbuzení, upozornit na nadání rodiče;

 • umožnit chovat zvířata a pracovat na zahradě;

 • doporučit vhodné volnočasové aktivity pro rozvoj žákovy osobnosti.

 

 

Druhy myšlení v nás a nový pedagogický přístup

V ideálním případě si můžeme představit jedince, který má všechny typy inteligence rozvinuté rovnoměrně. Takový jedinec však ve skutečnosti neexistuje. Každý z nás má některé typy inteligence rozvinuty více, než typy jiné – každý jedinec má tedy individuální spektrum inteligencí.

 

V prostředí školy jsou zvýhodňováni žáci a studenti s vyrovnaným spektrem inteligencí a ti, kteří mají vysoký podíl jazykové a logicko-matematické inteligence. Ti také dosahují nejvyššího skóre v IQ testech. Žáci s výraznou převahou jedné složky inteligenčního spektra mívají (pokud to není jazyková nebo matematicko-logická inteligence) ve školách problémy (více Gardner, 1999).

 

Na základě Gardnerovy teorie byl vytvořen pedagogický přístup, který se osvědčil natolik, že jeho prvky byly začleněny do školství mnoha zemí světa (Gardner, 1993). České školství přejalo a přejímá celou řadu metod a přístupů, které z Gardnerovy teorie vycházejí (respektování učebních stylů, individualizace, portfoliové hodnocení, hledání nových cest spolupráce s rodinou aj.). Při každodenní práci se žáky je dobré přizpůsobit komunikaci tomu, jaký typ inteligence u každého z nich převládá a nabízet jim různé možnosti. Významně můžeme využívat těchto poznatků např. při skupinové práci, kooperativní výuce, při rozdělení rolí a rozložení sil v týmu (např. introvertovi nedáme pokyn – svolej spolužáky a rozdej jim úkoly apod.)

 

Příloha: Dotazník – Rozsah dimenzí inteligence

 

Přečtěte si také další článek o dělení inteligencí podle Gardnera.

 

Použité zdroje:

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
GARDNER, H. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999. GARDNER, H. Intelligence reframed: Multiple intelligence for the 21th century. New York: Basic Books, 1999.

GARDNER, H. 1993. Multiple Intelligences: The theory in Practise.

Školní podpůrný program pro Základní školu Bohutín zpracovaný týmem Centra podpory inkluzivního vzdělávání v Olomouci, 2012 (Bařinková Z., Marášková I.)

JANČAŘÍKOVÁ, K. 2009. Přírodovědná inteligence: Příspěvek k vyučování a hodnocení přírodovědných předmětů na prvním stupni základní školy v ČR. [online]. dostupný z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZUB/8851/PRIRODOVEDNA-INTELIGENCE-JEJI-DIAGNOSTIKA-A-PODPORA.html/

http://artemis.osu.cz:8080/artemis/uploaded/162_eL_a_styly_uceni.pdf

https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/Psychologie_pro_st%C5%99edn%C3%AD_%C5%A1koly/Osobnost_5._-_v%C3%BDkonov%C3%A9_vlastnosti%2C_inteligence

http://msuplavhaly.eu/wp-content/uploads/2018/09/priloha18-svp-gardnerova-teorie.pdf