Uplynulý školní rok stále ovlivňovala pandemie covid-19, s ní související opatření a následné dopady. Jak fungovala podpora zapojených škol za těchto podmínek? Jak se posunuly potřeby (vedoucích) pedagogických pracovníků v rámci společného vzdělávání a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Stejně jako v minulých letech z Evaluační zprávy projektu APIV B vyplývá, že největší praktický přínos pro práci pedagogických pracovníků mají individuální setkání s mentory a kouči. Zjistěte více o aktivitách projektu i formách podpory!

 

Foto zdroj: Freepik.com

Základním pilířem projektu je vzdělávací a konzultační činnost realizovaná přímo ve školách a školských zařízeních zapojených do Krajské sítě podpořených škol projektu APIV B. Do projektu, který začal na jaře roku 2017, je dlouhodobě zapojeno 355 škol z celé České republiky. V každé zapojené škole působí projektový spolupracovník - zástupce školy, který v součinnosti s místním Centrem podpory při krajském pracovišti NPI ČR zajišťuje realizaci projektových aktivit určených členům konkrétního pedagogického sboru.

Více než polovina zapojených škol může kromě kurzů dalšího vzdělávání (DVPP) využívat individuální podporu ze strany speciálně vyškolených koučů a mentorů a dále služby expertů (například dětských psychologů, speciálních pedagogů, logopedů apod.). Minulý rok začala navíc realizace stáží.

I přesto, že z důvodu pandemie bylo potřeba většinu kurzů realizovat distančně, s čímž už jsme nasbírali zkušenosti minulý rok, čerpání všech domluvených služeb se nepodařilo splnit. Protože podporu k původně plánovanému termínu 30. 9. 2021 vyčerpalo jen 93 škol, byl projekt prodloužen a dalších 262 škol pokračuje v projektové spolupráci až do 31. 8. 2021.

Souhrnná data (včetně konkrétních čísel a výstupů vzdělávání pedagogů a vedoucích pedagogických pracovníků) jsou k přečtení v přiloženém pdf na konci tohoto článku. Jde o výstupy z oblasti vzdělávacích aktivit a další podpory projektu APIV B za školní rok 2020/2021 (tj. od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021), které vychází z interní Evaluační zprávy za uvedený školní rok.

 

Podpora zapojených škol

V čem spočívá podpora zapojených škol? Dělíme ji na několik možností, a to podle dohod se školou a podle toho, zda je orientována na pedagogy či vedoucí pedagogické pracovníky. O tom, kolik kterých kurzů absolvovali pedagogové a vedoucí pedagogičtí pracovníci a jak s nimi byli spokojeni, jako i jejich témata, se dozvíte v přiloženém pdf, kde jsou všechny tyto údaje zobrazeny pomocí přehledných infografik a grafů. Zde výčet:

 

  1. Další vzdělávání pedagogů a vedoucích pedagogických pracovníků (DVPP)

Nabídka vzdělávání obsahuje aktuálně 33 vzdělávacích programů, které se liší podle jednotlivých druhů škol a cílových skupin - pro pedagogy a vedoucí pedagogické pracovníky.

Programy pokrývají širokou oblast společného vzdělávání, od podpory nadání přes výuku v heterogenním kolektivu žáků, problematiku vzdělávání dvouletých dětí, práci s dětmi s poruchou autistického spektra až po komunikaci rodiny se školou či syndrom vyhoření, jímž jsou pedagogové pracující v obtížných podmínkách ohroženi.

 

Webináře

Od roku 2019 jsou součástí nabídky vzdělávací programy určené k distančnímu vzdělávání (webináře).

 

  1. Individuální podpora pedagogů

Tato forma podpory probíhala ve školním roce 2020/2021 v rámci projektu APIV B formou mentoringu, koučinku, expertních služeb, konzultační podpory a nově také supervize. Nabídka byla vzhledem k volné kapacitě poskytnuta i zapojeným školám s částečnou podporou.

 

Mentoring a koučink

Individuální podporu pedagogickým pracovníkům poskytují týmy mentorů a koučů. Jejich služby doplňují odborní poradci. Tyto formy profesního rozvoje pedagogů mají stále větší pozitivní odezvu, protože adresně, bezprostředně a pružně reagují na potřeby pedagogických pracovníků na konkrétní škole v konkrétní situaci. Z tohoto důvodu byli do projektu zařazeni také supervizoři. Cílem je rozšířit intervenci do oblasti vnitřního klimatu celého týmu zapojených škol.

 

Stáže

Podstatou stáží je výměna zkušeností a dobré praxe z oblasti společného vzdělávání, přičemž jejich podmínkou je předání zkušeností z přímé práce s dětmi a žáky. Tato forma podpory byla bohužel dopady opatření souvisejícími s pandemií ovlivněna nejvíce.

 

Supervize

Supervize umožňuje rozšířit působnost projektu v rámci intervence do oblasti vnitřního klimatu zapojených škol tam, když tuto potřebu vnímá celý sbor nebo konkrétní tým, např. školské poradenské pracoviště. Jedná se o nadstavbu všech již zmíněných forem podpory.

 

  1. Expertní služby školám poskytované odbornými poradci a krajskými Centry podpory

Na krajských pracovištích NPI ČR fungují v rámci projektu APIV B Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání. Krajští metodici a konzultanti školám doporučují zařízení či organizace, které v daném regionu poskytují expertní služby. Jejich seznam je navíc průběžně doplňován a aktualizován v tzv. Databázi aktérů, která tvoří obsah Mapy expertních služeb na webu www.zapojmevšechny.cz. Vytipovaní odborní poradci z oblasti speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, dětské psychologie apod. poskytují své služby na míru přímo konkrétní zapojené škole.

 

  1. Působení projektu APIV B na odbornou a širokou veřejnost

Vzdělávání zástupců veřejné správy (státní správa a samospráva)
Podpora cílových skupin zahrnuje rovněž semináře pro pracovníky veřejné správy pod názvem Samospráva / Státní správa a společné vzdělávání.

 

Koordinace doučování žáků na základních školách studenty VŠ

Razantním omezením prezenční výuky v důsledku opatření v rámci epidemie covid-19 se situace ve školách zkomplikovala především pro samotné žáky. Na to reagoval projekt APIV B ve spolupráci s vysokými školami a organizací Člověk v tísni iniciativou Fakulty doučují, kdy jde o doučování žáků základních škol studenty vysokých a vyšších odborných škol. Cílem této pomoci je zamezit vznikání a dalšímu prohlubování rozdílů v získaných znalostech a dovednostech žáků.

 

Infosemináře pro veřejnost

Ve školním roce 2020/2021 proběhlo celkem 37 informačních seminářů v 11 krajích ČR, zbylé kraje už měly domluvený počet informačních seminářů naplněn. Témata seminářů zahrnovala 31 dílčích oblastí spojených s implementací společného vzdělávání.

 

Online nástroje a komunikace

K průběžnému informování o jednotlivých aspektech společného vzdělávání v podobě článků, podcastů, rozhovorů, videí jako i o aktivitách projektu, jež je určeno široké i odborné veřejnosti, pedagogům (nejen zapojených) škol, rodičům i zřizovatelům, slouží projektové webové stránky inkluzevpraxi.cz a interaktivní web Zapojmevšechny.cz. Jejich obsah je dále šířen pomocí sociálních sítí: v rámci soukromé facebookové skupiny Inkluze v praxi a facebokové stránky Zapojmevsechny.cz a v dalších skupinách věnujících se relevantním tématům.

V reakci na opětovné uzavření škol v říjnu 2020 byly i nadále v rámci projektu natáčeny a zveřejňovány webináře pro veřejnost na vlastním projektovém kanálu Projekt APIV B. Také tyto webináře reagovaly na aktuální problémy související se společným vzděláváním a vzděláváním na dálku…

 

Mediální výstupy

K informovanosti široké i odborné veřejnosti přispívá také další medializace projektových témat a aktivit, zejména ve spolupráci s oborovými médii.

 

Chcete vědět konkrétnější údaje? Přečtěte si celý článek vycházející z interní Evaluační zprávy za školní rok 2020/2021:

Loading...