Po více jak 20 letech přichází význámná změna ve financování regionálního školství. Cílem změn je zlepšení kvality výuky, snížení počtu žáků ve třídě a zlepší finanční situaci škol.


V současném systému tak není nijak zohledněno věkové složení pedagogů dané školy mající přímý vliv na výši tarifní části platů a fakticky snižující objem prostředků, který řediteli školy zůstane na další (zejména motivační) složky platu.

Ředitel školy fakticky přizpůsobuje rozsah poskytovaného vzdělávání objemu peněz na přímé výdaje na vzdělávání na daný kalendářní rok (dnes jde někdy až na minimum toho, co mu předpisy dovolí, bez ohledu na kvalitu).

Základní principy nového systému od 1. 1. 2020:

Nový systém je založený na financování reálného objemu výuky a reálné výše tarifních platů pedagogů v MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ a konzervatořích a zajistí tak školám dostatek finančních prostředků pro zajištění kvalitní výuky i pro odpovídající odměňování jejich pracovníků. 

Zásadní změnu představuje zavedení nového systému financování pedagogické práce MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ a konzervatořích. Pro jednotlivé obory vzdělání, MŠ a ŠD je závazným právním předpisem (nařízení vlády a vyhlášky) stanoven maximální rozsah vzdělávání hrazený ze státního rozpočtu.

Prostředky na další složky platu tak vždy škola dostane vedle prostředků na tarifní složky platu a ředitel školy tak má garanci, že nebude zajišťovat tarifní složky platu pedagogů na úkor prostředků na další složky platu (zejména motivační).

 

 

Objem prostředků na platy nepedagogů (u MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoří) bude MŠMT rozepisovat na každou jednotlivou školu prostřednictvím normativu složeného z normativu na

  • ředitelství, 
  • další pracoviště a 
  • každou třídu, u konzervatoří na žáka.

Tento princip umožňuje reálnější zohlednění skutečné potřeby nepedagogické práce konkrétní školy.

Poslední složkou centrálního rozpisu bude objem prostředků na učebnice, učební pomůcky a další vzdělávání pedagogů, tzv. ONIV. Tento bude pro každou jednotlivou MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoř stanoven na základě centrálního normativu podle počtu dětí, žáků či studentů školy

Hlavní body změn:

  • nový systém výrazně zvyšuje předvídatelnost prostředí pro ředitele škol, neboť tito si budou moci vždy již v září spočítat limit počtu pedagogických pracovníků, který jim je stát při dané organizaci vzdělávání připraven v následujícím kalendářním roce výše uvedeným způsobem zafinancovat, 

 

  • nový systém výrazně snižuje závislost rozhodujícího objemu finančních prostředků státního rozpočtu pro konkrétní školu na naplněnosti školy a jejích jednotlivých tříd – rozhodujícím parametrem bude skutečně realizovaný rozsah výuky, přičemž stanovený maximální objem výuky financovatelný ze státního rozpočtu otevírá prostor pro vyšší míru dělení tříd na skupiny pro určité předměty či aktivity, zavádění prvků tandemové výuky, rozšíření doby provozu mateřských škol a postupné snižování počtu dětí či žáků ve třídě,

 

  • objem prostředků na další složky platu (zejména motivační) bude škola vždy dostávat vedle reálného objemu prostředků na tarifní složky platu pedagogů; tento objem bude stanoven normativně podle počtu pedagogů, normativ však bude zároveň zohledňovat zvýšenou náročnost pedagogické práce ve třídách s vyšší naplněnosti (zejména pro případy, kdy zřizovatel nevytvoří prostorové podmínky pro postupné přiměřené snižování počtu žáků ve třídách) a s vyšší mírou inkluze. Na odměny a osobní příplatky budou mít peníze i ty školy, které je dosud neměly, jsou to zejména mateřské školy.

 

Rok 2019 a příprava na změnu

MŠMT ke změně financování uspořádalo 2 vlny seminářů, a to jak pro ředitele škol, tak i pro úředníky krajských úřadů i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Dále připravilo metodiky pro výpočet PHmax, které mají ředitelé všech typů škol již řadu měsíců k dispozici na webových stránkách MŠMT. 
V současné době probíhá na školách každoroční sběr dat (oproti předchozím rokům je o některé údaje rozšířený), ze kterých MŠMT propočítá rozpočty škol pro rok 2020.


Další materiály a metodiky:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/reforma-financovani-regionalniho-skolstvi