Zákonný zástupce je pro účely Školského zákona zákonná osoba, která je v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka, což je jiný koncept definice, než je v Občanském zákoníku.

 

Zákonným zástupcem je osoba oprávněná právně jednat za jinou osobu, jejím jménem a na její účet.

Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému (teorie rozlišuje také nepřímé zastoupení, které bývá označované jako náhradnictví, tzn., že zástupce jedná svým jménem a na svůj účet a je poté zavázán smluvně zastoupenému převést nabytá práva a povinnosti).

Zákonným zástupcem se může stát fyzická, někdy ale
i právnická osoba, a to přímo ze zákona.

Zákonný zástupce jedná zpravidla za osobu, která není svéprávná v plném rozsahu. Může za ni činit zejména právní jednání, ke kterým není dotyčná osoba plně způsobilá. Zákonné zastoupení v současné době upravuje především nový občanský zákoník.

V České republice je zletilost pro celý právní řád upravena v novém občanském zákoníku, který v § 30 stanoví, že zletilosti se nabývá až dovršením 18. roku věku (před dosažením tohoto věku se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství, přičemž takto jednou nabytá svéprávnost se pak neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné).