Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také vám a dalším kolegům pedagogům :-).

Dotaz: Dobrý den, jsme SPC pro vady řeči. Vystavujeme Doporučení k zařazení do logopedických škol zřízených podle § 16-9. Některé ze škol nás žádají o zaslání „Doporučení“ datovou schránkou. Týká se to dětí, jejichž rodiče otálejí s předáním „Doporučení“ do příslušné školy. Jsme oprávněni zaslat datovou schránkou „Doporučení k zařazení“, když rodičům společně se zprávou z vyšetření již bylo „Doporučení“ odesláno poštou, ale škole jej zatím nepředali?

Foto: Freepik.com

Odpověď:

Odesílání „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“ datovou schránkou škole, v níž se žák vzdělává, je naprosto běžnou praxí a umožňuje školám i v případě např. otálejících (ať už z jakýchkoliv důvodů) zákonných zástupců nezletilého žáka bezodkladně zahájit poskytování žádoucích podpůrných opatření ve prospěch maximálního rozvíjení vzdělávacího potenciálu žáka.

Stanovuje to § 16a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož znění je: 

Školské poradenské zařízení poskytuje zprávu a doporučení tomu, komu je poskytována poradenská pomoc; škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student vzděláváposkytuje pouze doporučení. Školské poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení. Nejedná-li se o případ podle věty druhé, školské poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pokud je o to orgán sociálně-právní ochrany dětí písemně požádá.“ 

Můžete škole poslat „Doporučení“ i poštou, tato praxe se však v současné době neuplatňuje z důvodu zbytečných finančních nákladů. 

Další oporu Vám poskytuje vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která v § 16 odst. 1 uvádí: „Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním.“ 

V obou dokumentech je mnoho dalších údajů, které Vám usnadní orientaci v dané problematice, doporučuji jejich prostudování.  

Pokud byste měla zájem vše prodiskutovat podrobněji, můžeme si domluvit konkrétní termín konzultace. Děkujeme, že využíváte naši poradnu.

Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, expert specialista projektu APIV B.