Divadelní představení pro střední školy z Plzeňského kraje, které vás vtáhne do světa autistického chlapce a jeho rodiny, nazkoušeli žáci Gymnázia Františka Křižíka v Plzni na motivy knihy Ivony Březinové. Po představení následovala debata o autismu s přizvanými odborníky.


Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu má jinou barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj. 

Diskutují: Mgr. Alena Siváková z plzeňského centra ProCit, Mgr. Anna Vozková z Centra terapie autismu a učitelé Mgr. František Kaska a Mgr. Šárka Ženíšková z Gymnázia Františka Křižíka.
Moderuje: Mgr. Vladislav Günter

Co je autismus

Autismus, nověji označován jako porucha autistického spektra (PAS) je celoživotní neurovývojové postižení. Dítě s PAS má problémy s pochopením toho, co vidí, slyší a zažívá, proto někdy reaguje neobvykle na podněty kolem něj. 

Jedná se o závažnou poruchu mentálního vývoje dětí, která zasahuje do oblasti komunikace, interakce s ostatními. 

Epidemiologické studie uvádějí 15 - 25 případů autismu na 10 000 narozených dětí (podle šířky diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije v České republice 15 - 25 000 osob s autismem. (zdroj - autistickedite.cz)

Diagnostika autismu není vždy jednoznačná, může se zaměnit s vývojovou dysfázií nebo ADHD. 

Aspergerův syndrom

V roce 1944 vídeňský psychiatr Hans Asperger popsal specifický druh vývojové poruchy – Aspergerův syndrom. Jedinci s touto poruchou vykazují známky obsesivního chování v kombinaci se skvělou pamětí (učení se zpaměti jízdních řádů, různých seznamů, vyhledávání jen určitého obsahu v literatuře...) a komunikují často detailněji než bývá potřeba. Vyznávají řád a předpisy, jsou důsledně pravdomluvní. Postižena bývá i hrubá motorika, proto mají problém zvládnout různé sportovní aktivity. O to více jsou pak obdařeni inteligencí, která je často nadprůměrná.

Děti s tímto syndromem často studují na klasických školách, ale potýkají se s problémem, jak zapadnout do kolektivu, protože neumí číst emoce své ani svých spolužáků. I tento syndrom je těžké správně diagnostikovat, dříve se zaměňoval se schizofrenií.

 

Péče v České republice

Péče o děti nebývá hrazena pojišťovnou, rodiče si ji hradí sami. Rodiče se mohou obrátit například na Centrum terapie autismu, kde najdou individuální, skupinovou a rodinnou terapii. Dále mohou vyhledat pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, kterých však stále není dostatek.

Pedagogové mohou využívat služby mentoringu a koučinku od NIDV, spolupracují s pedagogicko-psychologickými poradnami a zapojují se do různých programů na sebevzdělávání a podporu motivace práce s těmito dětmi.

Podívejte na stránky jednotlivých krajů, v sekci důležité kontakty najdete odkazy na instituce přímo ve vašem kraji.