Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod.


Předměty speciálně pedagogické péče – vyučovací předměty pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. tyto předměty ustanovuje škola ve školním vzdělávacím programu 

Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace: 

 • 2. st. PO: 1 h/týdně, individuální/skupinová práce, reedukační skupiny (maximálně 4 žáci)  
 • 3. st. PO: 2 h/týdně, individuální/skupinová práce, reedukační skupiny (maximálně 4 žáci) 
 • 4. st. PO: 3 h/týdně, individuální/skupinová práce, reedukační skupiny (maximálně 4 žáci)   
 • 5. st PO: 4 h/týdně při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, reedukační skupiny (maximálně 4 žáci)    

Vyhláška č. 27/2016 Sb. poskytuje následující výčet oblastí předmětů speciálně pedagogické péče:

 • řečová výchova,
 • rozvoj grafomotorických dovedností,
 • rozvoj vizuálně percepčních dovedností,
 • zdravotní tělesná výchova,
 • nácvik sociální komunikace, 
 • zraková stimulace,
 • bazální stimulace u žáků s mentálním postižením,
 • práce s optickými pomůckami,
 • logopedická péče,
 • rozvíjení sluchového vnímání,
 • odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci,
 • českému znakovému jazyku,
 • prostorová orientace,
 • český znakový jazyk,
 • prostředky alternativní a augmentativní komunikace,
 • prostorová orientace,
 • samostatný pohyb zrakově postižených,
 • práce s optickými pomůckami,
 • Braillovo písmo,
 • bazální stimulace u žáků s kombinovanými vadami,
 • rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání,
 • rozumění mluvené i psané řeči a její produkci, 
 • další oblasti případně vychází z konkrétních obtíží žáka.

Loading...
 


Další zdroje:

NÚV:

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10959  

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11026  

MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/15-spolecne-informace-a-aktuality 

(Společné informace pro všechny typy škol – materiály) 

Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče