Konkrétní tipy a návody z oblasti společného vzdělávání přináší pedagogům nová aplikace Zapojmevšechny.cz . V rozhovoru nám Kristina Březinová přiblíží, jak webová aplikace funguje a co v ní můžete najít.

PhDr. Kristina Březinová působí v Národním pedagogickém institutu ČR v Praze jako tutorka webové aplikace Zapojmevšechny.cz. Pracuje také v Akademické psychologické poradně Vysoké školy ekonomické, kde se věnuje studentům se speciálními studijními potřebami. Na Karlově univerzitě vystudovala psychologii a v programu celoživotního vzdělávání i speciální pedagogiku. Po absolvování studia se věnovala práci s dětmi a mladistvými v SVP Klíčov. Dále působila v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) Středočeského kraje a v PPP v Praze 10 (v rámci projektu Podpora inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ). Zkušenosti má také jako školní psycholožka působící na ZŠ a později i na SŠ v Praze. Souběžně s poradenskou praxí pracovala v letech 2007–2019 pro společnost Gradua-CEGOS, kde se věnovala diagnostice, poradenství a dalšímu vzdělávání zaměstnanců. Zkušenosti má také z dvouletého působení v projektu Agentury pro sociální začleňování Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se SVL. Kontinuálně se věnuje kariérovému poradenství pro žáky a dospělé. Působila v projektu Follow Your Way, v rámci kterého proběhlo sdílení dobré praxe v kariérovém poradenství v několika evropských zemích. Publikuje odborné texty, například v periodicích Československá psychologie, Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, Psychologie Dnes a Rozmer.

Tento rozhovor vyšel v listopadovém vydání měsíčníku Řízení školy.

 

 

Národní pedagogický institut spustil interaktivní aplikaci Zapojmevšechny.cz. Proč aplikace vznikla a komu je určena?

Aplikace by měla poskytnout podporu školám a také rodičům, a to zejména při řešení problémů spojených se vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Jak je začlenit do kolektivu třídy, jak komunikovat s rodiči nebo jak se starat o pedagogy, aby měli na práci s dětmi energii a vhodné podmínky. Mnoho oficiálních metodických materiálů obsahuje spíše obecná vodítka a doporučení, chybí konkrétní tipy a návody, co dělat v jednotlivých případech.

V českých školách také není rozšířeným zvykem, aby mezi sebou sdílely své poznatky a metody. Umí dobře organizovat různé žákovské soutěže, sportovní zápasy, soutěžní dny, ale méně už mají zkušenosti se sdílením zkušeností mezi učiteli. Většinou se tak děje v rámci časově omezených projektových aktivit, případně v rámci tzv. Šablon zjednodušeného vykazování.

Aplikace do určité míry přináší právě tuto inspiraci z jiných škol. Materiály jsou vždy doplněny konkrétními tipy, technikami, interními dotazníky a podobně, které školy tímto způsobem dávají k dispozici pro další zájemce. Dokumenty si zájemci můžou z aplikace i stáhnout a uložit nebo vytisknout.

Obsah připravujeme prioritně pro učitele a ředitele mateřských a základních škol, ale i učitelé středních škol najdou v aplikaci některé užitečné tipy. Jedna celá sekce se věnuje asistentům pedagoga a inspiraci pro vzdělávání svých dětí zde naleznou i rodiče.


Podle jakého klíče jste se rozhodovali, jaké odborníky a školy oslovíte?

Školy i různé specialisty na výchovu a vzdělávání jsme vybírali po konzultaci s odborníky na oblast inkluzivního vzdělávání z Národního pedagogického institutu. Využili jsme i doporučení expertů z některých dalších institucí, například z Agentury pro sociální začleňování. Hledali jsme takové školy, kde jsou spokojení žáci i rodiče, kde se dbá jak na dobré klima uvnitř tříd i pedagogického sboru, tak i na kvalitní výuku zohledňující individuální potřeby dětí. Významným vodítkem pro nás bylo samotné vedení školy – jeho schopnost vytvořit vizi dalšího rozvoje a na základě té budovat školu. A v rámci tohoto rozvoje být otevřený inovacím, zkoušení nových postupů, získávání inspirace i odjinud.

V aplikaci lze najít 9 tematických okruhů. Jak jste vybírali témata, která se zde objevují?

Jde o průnik výsledků nejrůznějších průzkumů, které zjišťovaly, co pedagogy nejvíce pálí. Celkově jde o realitu většiny českých škol. Pod jednotlivými oblastmi naleznete osvědčené postupy, jak si poradit s problémovým chováním dětí, materiály například k tomu, jak pracovat se třídou, ve které jsou děti se SVP, jak nastavit spolupráci s asistentem pedagoga, poradit si s vyrušováním ve třídě nebo jak efektivně předcházet syndromu vyhoření a podpořit učitele i ředitele pomocí mentoringu či koučinku. Věnujeme se také podpoře nadaných dětí nebo dětí s odlišným mateřským jazykem, sdílíme také dobrou praxi a tipy pro školní poradce či zřizovatele a také pro vedení školy.

Řekněme, že jako učitel aktuálně řeším, že mi do první třídy nastoupí dítě s ADHD. Jak mi aplikace pomůže s jeho vzděláváním?

Aplikace učiteli pravděpodobně ušetří čas při hledání metod a postupů, jak řešit konkrétní situace. Nejjednodušším postupem je zadat ADHD do vyhledávacího okna v aplikaci a ta mu vyfiltruje všechny příspěvky, které se této poruchy týkají. Nebo může hledat sám přímo v jednotlivých tematických sekcích. V sekci Spolupráce rodiny a školy se může podívat, jak komunikovat s rodiči dítěte se SVP, co je potřeba konkrétně ošetřit, zda je vhodné nastavit určitá pravidla v komunikaci a spolupráci rodičů a školy apod. V sekci Školní poradci, poradny a SPC se může učitel podívat, co nezanedbat při spolupráci a komunikaci s poradenskými zařízeními, jak optimálně postupovat, pokud dítě prochází diagnostikou a podobně. V sekci Speciální vzdělávací potřeby zase nalezne, jak efektivně začlenit dítě s nějakou SVP do kolektivu třídy.

Pokud učitel vytváří Plán pedagogické podpory nebo Individuální vzdělávací plán dítěte, dobře mu poslouží vzorové dokumenty. Díky nápovědnímu oknu se dozví, nejen co do jednotlivých kolonek vyplnit, ale aplikace napoví i konkrétní texty a formulace. Může si také pročíst tipy od odborníka z praxe nebo se podívat na některé materiály, které vytvořily jiné školy v rámci svých projektů, kde nalezne konkrétní postupy a rady. Inspiraci přinese i třeba rozhovor se studentkou s ADHD či kazuistiky ze škol.

Učitel se může obrátit také na naši poradnu nebo si v mapě expertních služeb vyhledat nejbližší odborná zařízení a služby, která lze doporučit i rodičům.

Zabýváte se stručně řešeno inkluzí ve školách neboli společným vzděláváním. Hodně videí i příspěvků řeší vztahy mezi dětmi, klima školy nebo komunikaci. Jak to spolu souvisí?

Pokud se v kolektivu dětí nachází dítě se SVP, je vhodné systematicky pracovat se vztahy, chováním, hodnotami, a to už od předškolního věku. Dětem je potřeba průběžně vysvětlovat, proč mají někteří žáci jiný typ hodnocení, co znamená určité chování nebo projevy, jak se k některým spolužákům chovat. Učit je toleranci k odlišnostem, společně nastavit společná pravidla chování ve třídě, pracovat na tom, aby se uměly vzájemně ocenit, aby dokázaly spolupracovat. Tato systematická práce se vyplatí. Dobré klima ve školní třídě se nakonec odrazí i v samotné výuce a ve školních výsledcích dětí.

Pokud se s kolektivem třídy, kde je žák se SVP, nepracuje, může mít taková skutečnost dopad na sebevědomí dotyčného dítěte. Dítě se může začít cítit vyčleněné, nepřijímané. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou si vědomy, že se v něčem od spolužáků odlišují. Je třeba ale říct, že dítě vždy mnohem hůře snáší (a má to také větší dopad na jeho sebevědomí) odmítání vrstevníků, to, že nemá kamaráda ve třídě, že jej nikdo neocení, než samotnou skutečnost, že má nějaký typ znevýhodnění.

Je třeba navíc ještě dodat, že odlišnosti mohou být různé – nejde jen o ty, které jsou vepsané do individuálního vzdělávacího plánu žáka, jako je například dyslexie. I děti, které se odlišují vzhledem (váha, výška) anebo chováním (introverze apod.) či mírou nadání (vysoce talentované dítě), mohou být kolektivem dětí odmítané pro svou odlišnost. I z toho důvodu se vyplatí průběžně a systematicky pracovat se vztahy ve třídě a s hodnotovým rámcem.

Mapa expertních služeb je poměrně rozsáhlá. Jak získáváte kontakty a co přesně v mapě mohou uživatelé najít?

V mapě expertních služeb učitelé najdou nejbližší školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné léče). Zařadili jsme sem i organizace zabývající se volnočasovými aktivitami (střediska volného času, domy dětí a mládeže apod.) – tyto kontakty jsou užitečné pro děti i rodiče. V mapě lze rovněž najít kontakty na základní školy zřizované společně se speciálně pedagogickými centry, zaměřené na různé poruchy u dětí, kde se pracuje s diagnostikou a nápravou těch poruch, nebo ověřené kontakty na dětskou psychiatrickou a psychologickou péči. Naleznete zde i neziskové organizace, které se věnují například primární prevenci, problematice žáků s odlišným mateřským jazykem, dětí s poruchou autistického spektra anebo doučování. Mapu stále doplňujeme a kontaktů tak bude postupně ještě přibývat.

Jak funguje poradna? Kdy se na vás uživatelé obracejí a jak jejich dotazy řešíte?

Učitelé i rodiče mohou prostřednictvím poradny zasílat jakékoliv dotazy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Nejedná se o chat, ale o poradenské online služby, kdy jsme schopni zodpovědět i složitější dotazy. Často se na nás obracejí pedagogové i rodiče s velice specifickými problémy, jejichž řešení bývá někdy složité a je potřeba vyhledat odborníka, se kterým danou otázku zkonzultujeme. Proto pokud se na nás obrátíte prostřednictvím poradního okénka v aplikaci, naše metodičky zpracují váš dotaz do dvou dnů. Rodiče mohou v rámci poradny řešit i komplikovanější případy, například svěření dítěte do péče, střídavou péči, ale i například nejasnost ohledně čerpání některých podpůrných opatření – například nárok na asistenta pedagoga ve třídě. Učitelé se mohou obrátit nejen s jakýmikoliv nejasnostmi týkajícími se legislativy, metodických pokynů, vyplňování dokumentů, ale mohou řešit například i konkrétní situace ze své praxe: jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s problémovými žáky, jak efektivně komunikovat s rodiči, jak pracovat s třídním kolektivem, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem či s nadanými žáky. Obrátit se na poradnu mohou také v případě, kdy potřebují více pohledů na určitou situaci, anebo když se ocitnou v nové situaci, kterou zatím ještě neřešili.

Na tvorbě aplikace pracuje poměrně velký tým lidí. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Budete obsah dále rozšiřovat?

Aplikaci budeme dále rozšiřovat především o interaktivní a audiovizuální obsah. Chystáme další zajímavé rozhovory nejen s pedagogy, ale i s jejich žáky, studenty a rodiči. Rádi bychom také navýšili počty příspěvků z regionů mimo hlavní město. Zařadit chceme atraktivní interaktivní nástroje pro pedagogy, jako jsou dotazníky k vyplnění online, informativní kvízy nebo infografiky.

Rozhovor vedla Mgr. Jana Odstrčilová, projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, NPI ČR

 

Tento rozhovor vyšel v listopadovém vydání měsíčníku Řízení školy. Najdete ho na stranách 29 až 31:

Loading...