Jak se promítla změna legislativy do pojetí a definice dítěte, žáka
a studenta se speciálními vzdělávacími potřebami? Na to odpoví znění
§ 16, a to Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

 


 

(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

 
  • Rozšiřuje se skupina podpořených žáků a posiluje se význam podpory školy a školského zařízení.
  • Zavádí se nový termín žák s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí.
  • Zavádí se odlišný systém koloběhu informací o žákovi, který posiluje spolupráci školy, školského poradenského zařízení a rodiny.  
  • Pojem „speciální vzdělávací potřeby“ byl zachován a dál se používá.
  • Hovoří-li se v dokumentu (RVP a ŠVP) o vzdělávacích programech nebo jejich částech, potom se obvykle používá formulace „vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.
  • Pokud se hovoří o těchto žácích samotných, používá se obvykle formulace „žák s přiznanými podpůrnými opatřeními“.
  • Pojem „zdravotní postižení“ již zákon nezná, je nahrazen výčtem konkrétních hendikepů v § 16 odst. 9 ŠZ. V ostatních ustanoveních ŠZ, kde se používal pojem „zdravotní postižení“, se nově odkazuje na § 16 odst. 9.