Na začátku nového školního roku se zase hrne spousta dotazů na naši poradnu na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz. Některé otázky zde využijeme a zveřejňujeme odpovědi na ně, protože by se mohly hodit více kolegům :-).

 

Otázka: Dobrý den, dostala jsem přiděleno metodické sdružení asistentek pedagoga, na naší škole doteď nebylo. Mám si připravit plán práce. Nemáte s něčím takovým zkušenost?

 

 

Odpověď od PhDr. Zbyňka Němce, Ph.D. (Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova):

Dobrý den. Pro metodické sdružení asistentů pedagoga neexistuje žádný oficiální předepsaný (nebo doporučený) formát. Pokud je to u vás organizačně možné, doporučoval bych začít s nastavením společného setkávání skupiny asistentů, ideálně jednou za měsíc nebo jednou za dva týdny; taková setkání slouží ke sdílení zkušeností asistentů a ke společnému hledání řešení problémů z jejich praxe. Vhodné je, když setkání probíhá pod vedením některého z poradenských pracovníků školy (školního speciálního pedagoga nebo výchovného poradce), některé školy také občas na tato setkání zvou externí hosty (například pracovníky z místní PPP nebo SPC). Vzájemné hospitace mezi asistenty ve vyučovacích hodinách pak mohou být vhodným doplněním společných setkání, kdy asistenti nejen slyší od ostatních, jak jejich praxe probíhá, ale přímo i vidí jejich činnost v praxi; na společných setkáních pak mohou asistenti průběh těchto hospitací reflektovat.

 

Doplnění od tutorky interaktivního webu Zapojmevšechny.cz PhDr. Kristiny Březinové:

Co se týče samotné náplně společných metodických sezení, která mohou probíhat optimálně v intervalu 1x měsíčně, lze zkusit společně pracovat s modelem kompetencí asistenta pedagoga, který si můžete nejprve individuálně a potom i společně ve skupině projít a vytipovat si, které kompetence potřebujete nejvíce rozvíjet a které už naopak máte osvojené apod.

Každý asistent si tak může samostatně vytipovat oblasti profesního rozvoje. Na základě toho si pak může stanovit cíle ve vzdělávání pro daný školní rok.

 

Pokud si nevíte se stanovením cílů rady, nápomocná může být charakteristika cílů metodou SMART, která je běžně používaná při definování cílů. Cíl má mít následující charakteristiky:

  • S (Specific) – konkrétní

  • M (Measurable) – měřitelný

  • A (Achievable) – splnitelný

  • R (Realistic) – realistický

  • T (Time-bound) – ohraničený v čase 

Stanovených cílů by nemělo být příliš mnoho, mnohdy postačí stanovit si dva až tři cíle. Na základě stanovení cílů pro každého jednotlivce se pak můžete pobavit i tom, jak stanovené individuální cíle v oblasti vzdělávání pro daný školní rok naplnit.

 

Zde jsou tipy:

  1. Semináře, vzdělávací kurzy, workshopy, online vzdělávání, konference; prezentace, besedy a přednášky pozvaných hostů přímo na metodickém sezení asistentů ve škole (například beseda se speciálním pedagogem ze spádové pedagogicko-psychologické poradny na vybrané téma, které asistenty zajímá).

  2. Kolegiální hospitace v jiné třídě: jít se například podívat ke kolegyni, která se věnuje žákovi s obdobnými obtížemi.

  3. Jednodenní stáže a hospitace v jiných školách – může zorganizovat metodik asistentů pedagoga / školní koordinátor inkluze. Můžete zkusit oslovit jiné školy, které mají s metodickým vedením asistenta pedagoga zkušenost, zkusit se s nimi spojit a probrat, jak se ony samy věnuji metodickému vedení, anebo si domluvit v takové škole třeba jednodenní stáž (jet se podívat na takové metodické sezení). Vhodnou školu by vám mohli doporučit například ve spádové pedagogicko-psychologické poradně anebo se můžete obrátit na krajská centra podpory v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a vhodnou školu si nechat doporučit.

  4. Návštěvy metodika asistentů pedagoga / školního koordinátora inkluze / vedení školy v hodině s následující individuální zpětnou vazbou pro asistenta pedagoga (formou mentoringu, koučování apod.)

  5. Sebevzdělávání (odborná literatura, informační videa apod.) – asistent, který si prostuduje samostatně určitou literaturu, může pak navíc s obsahem seznámit všechny ostatní na společném metodickém sezení; Můžete například využít metodické materiály, které najdete na webu Zapojmevšechny.cz. Doporučuji rozhovor s Kamilou Kratochvílovou, která ve videorozhovoru popisuje metodické vedení asistentů pedagogů v základní škole Máchovo nám. v Děčíně, kde působí.

 

S kompetenčním modelem lze pracovat dlouhodobě, například vždy v pololetí a na konci školního roku – je vhodné si zvlášť poznamenat u jednotlivých vybraných kompetencí, kam jsem se posunul/a během školního roku, v čem konkrétně jsem se v dané kompetenci zlepšil/a, s pomocí jakých nástrojů.

 

Každý asistent pedagoga si může rovněž průběžně vést asistentský deník žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V deníku (zápiscích) může každý asistent pedagoga zaznamenávat následující skutečnosti:

Co se ten den povedlo, nepovedlo při práci se žákem, co chce asistent zlepšit ve své činnosti, na co se chce více zaměřit, čeho chce dosáhnout.

 

Deník je interní dokument školy důvěrného charakteru, slouží pro evidenci činnosti asistenta pedagoga, pro další profesní rozvoj, jako pomůcka pro práci s kompetenčním modelem i pro společná metodická sezení anebo individuální schůzky s metodikem asistentů pedagoga. Asistent mapuje pokroky žáka, zároveň může zapisovat i použité metody a postupy, změnu v přístupu, dělat si poznámky ohledně toho, co se osvědčilo, co přispělo k pokroku žáka.

 

Je třeba ale rozlišit, že deník (zápisky) nejsou informační formulář, který asistent předává i rodičům, více informací ohledně rozdílů ve formulářích lze nalézt v textu Evidence dokumentů o žákovi – praktické tipy pro asistenta pedagoga II.

Shrnutí z deníku lze probrat na společném sezení asistentů, lze se například prostřídat (jeden měsíc vždy max. 2 osoby na sezení, které představí svůj deník, jejž vedou k určitému žákovi). Po představení deníku může následovat společná debata a zpětné vazby od ostatních asistentů (nápady, postřehy, komentáře, jejich zkušenosti s podobnými situacemi, co se osvědčilo apod.)

Je třeba dbát i na to, aby sezení byla důvěrná a informace v nich sdělená zůstala pouze v rámci sezení. Je tedy potřeba si předem s asistenty ujasnit, co je možné sdělovat mimo sezení a co už ne.

 

Další tipy, jak pracovat s deníkem/zápisky asistenta pedagoga u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami naleznete v textech:

Evidence dokumentů o žákovi – praktické tipy pro asistenta pedagoga I.

Evidence dokumentů o žákovi – praktické tipy pro asistenta pedagoga II.

Co se týče samotného metodického vedení asistentů, na webu Zapojmevšechny.cz najdete dobrou praxi z jiných mateřských i základních škol.

Doporučujeme dobrou praxi z mateřské školy Líbeznice, kde si rovněž v příloze můžete prohlédnout ukázku denního zápisu asistenta pedagoga v zápisníku žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rovněž si můžete přečíst o dobré praxi ze základní školy v Milovicích, kde školní koordinátor inkluze metodicky vede asistenty pedagoga. Součástí textu je ukázka z deníku asistenta pedagoga a ukázka z tabulky sloužící k týdennímu hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Jako metodik asistentů pedagoga můžete asistentům nabídnout i individuální sezení, buď na vyžádání asistenta, anebo se domluvit na pravidelných sezeních. Můžete například nabídnout individuální rozhovory vždy na konci školního roku jako shrnutí činnosti asistenta pedagoga za daný školní rok a zhodnocení naplnění stanovených cílů. Individuální sezení umožňují probrat některé téma více do hloubky, případně je možné zabývat se tématem, které není například (ještě) vhodné otvírat na společném sezení.