Shrnutí přednášky Vítězslava Němčáka z ministerstva školství, kterou přednesl na konferenci Jak řešit těžkosti s inkluzí. Konference  se konala 21. 5. v Praze a pořádalo ji nakladatelství Fórum.

V rámci tzv. revize inkluze se MŠMT rozhodlo upravit některé principy vyplývající z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Důvodem byla snaha snížit administrativní zátěž škol, ulevit přetíženým poradenským zařízením a snížit náklady na podpůrná opatření. Novelu musí ještě podepsat ministr školství.


V úvodu přednášky Vítězslav Němčák uvedl, že přípravu změn ve vyhlášce provázelo velké množství protichůdných připomínek a bouřlivá diskuse. Ta se týkala především snižování počtu asistentů pedagoga ve třídě nebo rušení jednodruhovosti speciálních škol a tříd. 

Změny, které obsahuje novela vyhlášky: 

1) Revize katalogu pomůcek

Z důvodu snížení administrativy a racionalizace se ministerstvo školství rozhodlo katalog zredukovat a z katalogu pomůcek byly vypuštěny veškeré pomůcky do 500 korun. Cenově drobnější pomůcky nebudou poradny doporučovat, naproti tomu katalog obsahuje obecnější „balíčky“, jako například „Základní materiální a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřebního materiálu)“ nebo „Úprava a strukturace prostoru týkající se zejména (nábytek, podoba pracovního místa, osvětlení, odhlučnění apod.)“. Nejnižší cena pro takovýto balíček kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic nebo speciálních kompenzačních pomůcek je právě 500 Kč.

2) Sdílený asistent pedagoga   

Změny v prvním odstavci paragrafu 5, který upravuje fungování asistenta pedagoga ve třídě, posilují jeho roli jako asistenta pro učitele, který pracuje se žáky celé třídy. Zároveň se v tomto paragrafu ruší omezení na 4 žáky na asistenta pedagoga.

Novela klade větší důraz na sdílení asistentů pedagoga mezi více žáky. Zároveň, pokud ze školy odejde žák, který asistenta potřeboval, asistent zůstává, pokud se ve škole nachází další takový žák. 

3) Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory

Ministerstvo školství se rozhodlo, kvůli z jejich pohledu příliš rozšířenému využití individuálního vzdělávacího plánu jakožto podpůrného opatření, jeho využití limitovat. Pokud bude dostatečné zřejmé z poradenského doporučení, jak má být žák ve škole vzděláván, nebude nutné tvořit individuální vzdělávací plán. Bude záležet na tom, zda poradna dostatečně sdělí škole, jak má pro toho konkrétního žáka zorganizovat výuku. 

Plán pedagogické podpory nebude nutné vytvářet vůbec. Důvodem je odlišná praxe na školách a ne vždy efektivní využití. 

4) Omezení poradenské turistiky a prodloužení platnosti doporučení

Zásadnější změny vyhláška přináší v oblasti vydávání doporučení k podpůrným opatřením. Nebude možné vydat další doporučení pro žáka, který již doporučení od školského poradenského zařízení má. Důvodem je tzv. poradenská turistika, kdy podle názoru ministerstva školství rodič hledá poradnu, která mu dá to, co on chce. Toto opatření obsahuje výjimky. Nové doporučení se vydá v případě, že se změní vzdělávací potřeby žáka. Více doporučení bude vydáno také v případě, že se žák vzdělává ve více institucích nebo je třeba spolupráce více poradenských zařízení (v případě potřeby návštěvy dalšího specializovaného pracoviště z důvodu vyšetření žáka).

Vyhláškou se mění doba platnosti různých doporučení a lhůty pro přehodnocování doporučení. Platnost doporučení bude nově 2 až 4 roky (v odůvodněných případech). Poradna sama bude vyhodnocovat, zda je u žáka potenciál změny a v jakém časovém horizontu. Pro žáky s lehkým mentálním postižením bude mít 1. doporučení platnost 1 rok, další potom 2 roky. Pro zařazení dítěte nebo žáka do školy nebo třídy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona se platnost doporučení prodlužuje až na 4 roky.

Prodlužuje se také lhůta pro průběžné vyhodnocování poskytnutých podpůrných opatření. Lhůta zůstane přiměřená povaze speciálních vzdělávacích potřeb a bude v kompetencích poradenského zařízení ji určit. Personální podpora bude vyhodnocována vždy po 1 roce. 

5) Omezení počtu pedagogických pracovníků ve třídě

Velká debata se během příprav vyhlášky vedla o záměru omezit počty pedagogických pracovníků ve třídách. Dnes vyhláška stanoví limit 4 pedagogických pracovníků, podle novely budou moci být v běžné třídě 3 pedagogičtí pracovníci, z toho 1 asistent pedagoga. Výjimka bude platit pro mateřské školy, kde je povinnost předškolního vzdělávání.

Pro školy a třídy podle § 16 odst. 9 zákona zůstane v platnosti pravidlo 4 pedagogických pracovníků ve třídě. 

6) Pravidla pro zařazování žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona

Vyhláška ruší ustanovení o přednostním zařazováním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a uvádí, že „Shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností žáka a k uplatnění jeho práva na vzdělávání, doporučí školské poradenské zařízení zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona“.

Dále vyhláška uvádí, že „třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle § 25“. Toto se netýká žáků s lehkým mentálním postižením.

Změny nebudou podle Vítězslava Němčáka probíhat ze dne na den. Doporučení vydaná do nabytí účinnosti novely vyhlášky se budou řídit zněním současné vyhlášky. Změny nastanou až s příchodem nového žáka s novým doporučením. Dokud bude ovšem ve třídě žák se „starým“ doporučením, bude ve třídě výuka organizována podle „starých“ pravidel. 


Znění vyhlášky č. 27/2016 Sb. najdete zde: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBCCNFG2S