Chcete mít pořádek v legislativě související s inkluzí? Shrnuli jsme pro vás přehled aktuální legislativy a také změny ve školském zákoně a jeho novelách.


Aktuální právní rámec společného vzdělávání:

 • Školský zákon (ve znění účinném do 1. 9. 2016 a od 1. 9. 2016, dvouleté přechodné období)
 • Vyhláška č. 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (účinnost od 1. 9. 2016) - novely viz níže:


Hlavní změny proběhly v následujících:

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění novely č. 82/2015 Sb. (§ 16, 16a, 16b a 19)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění novely č. 197/2016 Sb.

Vyhláška č. 248/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Loading...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů - celé znění na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-248 .

Přehledné shrnutí změn:

Loading...


Předchozí novelizace vyhlášky

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1. 1. 2018 – přehled základních změn:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2 (nové materiály k uvedené vyhlášce)

Zdroj: zakonyprolidi.cz

Čtěte také: Přehled hlavních změn, které přinesla novela vyhlášky č. 27/2016

 

Školské legislativní normy

Regionální školství se řídí primárně podle školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Dále podléhá nařízení vlády o soustavě oborů, vyhlášce č. 27/2016 Sb. a č. 72/2005 Sb. Kromě toho je třeba mít přehled o dalších prováděcích vyhláškách.

Podrobný přehled zákonů a vyhlášek pro regionální školství

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.  
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016.
 • Vyhláška 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem,
  v platném znění.
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016.
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základních uměleckých školách, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016
 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016.
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016.
 • Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, v platném znění.  
 • Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016 (ve znění č. 197/2016 Sb.).   
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění (účinnost do 31. 8. 2016).
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (účinnost od 1. 9. 2016).   
 • Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016 (ve znění č. 202/2016 Sb.).   
 • Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016.  
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění.
 • Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění.  

 

Mimoškolské legislativní normy

Abychom měli výčet kompletní, je třeba jmenovat zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (č. 155/1998 Sb.), zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.). Ve více obecné rovině se této tématiky týká občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) a zákoník práce (Zákon č. 262/2016 Sb., Zákoník práce).

Kde najít podrobný přehled právních předpisů a souvisejících dokumentů: