Na naši poradnu na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme zde, protože by se mohly hodit více kolegům :-).

Dotaz:

Ve druhém ročníku máme ve třídě 13 žáků, z toho 5 žáků má PO 2.–⁠ 4. stupně. Ve třídě je jedna asistentka pedagoga k žákyni se 4. st. PO. Jak máme postupovat, aby třída byla v souladu s vyhláškou 27/2016, konkrétně s § 17 odstavci 1,2? V současné době totiž nesplňujeme odstavec 2 - přesahujeme jednu třetinu žáků s PO. Další dva žáci jsou s PO 1, a je pravděpodobné, že budou zařazeni do 2. st. PO. Může nastat situace, kdy ve třídě bude 8 žáků s PO 2.–⁠4. stupně. Přesunutí žáků do paralelní třídy není možné, je v ní také 5 žáků s PO 2.–⁠4. stupně. (školní speciální pedagog, ZŠ Bruntál)

Ilustrační foto. | FOTO: Freepik.com

Odpověď:

Obvykle se nejprve spojíme s tázajícími telefonicky, abychom zjistili další potřebné informace, které v dotazu nezazněly. Níže tedy specialista posílá písemné informace pro oporu při jednání se školskými poradenskými zařízeními a efektivní zajištění vzdělávání vyššího počtu žáků s potřebou podpůrných opatření v této škole. V rámci telefonického hovoru si ujasnili, že pro žáky v obou třídách je tato škola spádová, vzdělávají se v ní dlouhodobě a postupně jsou jim přiznávána na základě jejich speciálních vzdělávacích potřeb (po vyšetření ve školském poradenském zařízení) podpůrná opatření.

Jak správně uvádíte, dle § 17 odst. 1 vyhlášky č.27/2016 Sb. ve třídě, oddělení nebo studijní skupině se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálně vzdělávacích potřeb žáků. Vyhláška č. 27/2016 Sb. stanovuje ve třídě v běžné škole jako vhodnou hranici pět začleněných žáků, pro děti se závažnějšími speciálními vzdělávacími potřebami pak čtyři žáky na třídu. Přitom se počítá s možností snižování počtu žáků ve třídě. S ohledem na spádovost, místní podmínky, situace vyplývající z postupného stanovování podpůrných opatření v průběhu vzdělávání žáků, kteří ve škole již jsou, však tuto podmínku není vždy možné naplnit. 

V takových případech je nutné vycházet ze zájmu žáka a naplnění jeho maximálního vzdělávacího potenciálu ve škole, v níž se vzdělává. Ředitel školy nemá možnost žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními tzv. „navíc“ ukončit vzdělávání ve spádové škole. A pokud škola nemá možnost ani např. dalšího dělení tříd, dává možnost řediteli školy vyhláška č. 27/2016 Sb. posílit a podpořit výuku ve třídě dalším pedagogem (duální výuka), speciálním pedagogem či dalším asistentem pedagoga v situacích, kdy je ve třídě vyšší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami než 4 nebo 5. V případě zajištění asistenta pedagoga je nutné situaci ve třídě konzultovat s příslušnými školskými poradenskými zařízeními, vysvětlovat potřebu dalšího asistenta pedagoga pro zvládání výuky v dané třídě dle složení třídy, přestože je třída méně početná.

( Na dotaz odpovídala Mgr. Zonna Bařinková, expert specialista projektu APIV B.)