Jste pedagog a řešíte nástup žáka s poruchou autistického spektra do třídy? Chcete se jako rodič zorientovat v možnostech podpory ve vzdělávání, na které má vaše dítě nárok? Potřebujete jako ředitel školy zkonzultovat systém financování, organizaci výuky nebo způsob, jak nastavit kulturu dobré školy? I tento školní rok jsou pro pedagogy a širší veřejnost otevřena na všech krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) centra podpory v oblasti společného (inkluzivního) vzdělávání, kde se na podobné otázky zaměřují. 


Centra podpory fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Zároveň zde školy mohou řešit i dlouhodobější otázky jako například nastavení správného fungování školního poradenského pracoviště, kultury školy nebo zdravých vztahů ve třídě. Osobní či telefonické poradenství poskytujeme v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Organizujeme také informační semináře, kde se účastníci mohou ptát našich odborníků na vše, co je zajímá nebo trápí,“ upřesňuje fungování center jejich regionální metodička Klára Horáčková.  


Krajská pracoviště NIDV rozšířila fungování center podpory do oblasti společného vzdělávání v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) v říjnu minulého roku. Pracovníci center neposkytují pouze konzultace a poradenství, ale pořádají také informační semináře pro veřejnost. I v letošním roce jsou plánovány v každém kraji hned čtyři akce k tématům jako podpora nadaných žáků, nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona, spolupráce s asistentem pedagoga nebo práce s žáky s různými vzdělávacími potřebami. Centra zároveň budují databáze užitečných kontaktů na specializovaná zařízení či organizace ve svém kraji, které stále rozšiřují o nové subjekty. Každé centrum také úzce spolupracuje s krajskou sítí 24 škol a školských zařízení, které se do projektu APIV B zapojily. Profesní i vzdělávací podporu tak již začalo nebo začne čerpat více než 360 škol.          

Centra nabízejí podporu v těchto oblastech:

  • legislativní dokumenty a systém podpůrných opatření,
  • speciální a sociální pedagogika,
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními,
  • děti/žáci nadaní, s odlišným mateřským jazykem, z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišnými životními podmínkami,
  • primární prevence rizikového chování,
  • etopedie, psychopedie, vývojová psychologie a logopedie,
  • komunikace a spolupráce s rodiči, klima školy,
  • management školy,
  • a další.

Přehled Center podpory školám v oblasti společného vzdělávání včetně aktuálních konzultačních hodin naleznete zde, na našem webu.