Individuální vzdělávací (IVP) plán není vždy podpůrným opatřením (PO). Existují dva druhy IVP, první podle § 16 školského zákona a druhý podle § 18 školského zákona.    


IVP podle § 16 je podpůrným opatřením 

IVP může žák dostat podle § 16 školského zákona, o kterém rozhodlo školské poradenské zařízení (ŠPZ) (nikdo jiny IVP neschvaluje). Jde o zákonný nárok bez požádání a povolení ředitele školy.

Na IVP má dítě nárok podle rozhodnutí ŠPZ o PO, tj. bez rozhodnutí ředitele školy

Více k IVP v (§ 3 odst. 1 vyhl. č. 27/2016 Sb.)

IVP může žák dostat také podle § 18 školského zákona, v tomto případě ale nejde o podpůrné opatření

O přidělení IVP rozhoduje v tomto případě ředitel školy.

„Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolí ředitel školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že žák nebo student je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, a to v souvislosti s touto skutečností.“

Více v § 18 školského zákona

ŠPZ se v tomto případě pouze vyjadřuje ke vhodnosti IVP pro dítě. Na IVP nemá dítě nárok, jde o rozhodnutí ředitele školy na žádost zákonného zástupce.

 

Důsledky nerozlišování dvou druhů IVP

Pokud škola neposkytne PO dítěti se SVP podle rozhodnutí ŠPZ a neumožní mu vzdělávání podle IVP, které bylo přiděleno jako podpůrné opatření právním nárokem, zasáhne škola do právního nároku dítěte z důvodu tvrzené zdvojené právní úpravy. Jedná tedy protiprávně.

 

Správná praxe

Aby se škola vyvarovala protiprávního jednání, je potřeba, aby poskytla IVP všem dětem, které mají rozhodnutí ŠPZ o přiznání IVP bez ohledu na příčinu speciální vzdělávací potřeby (potřeb).  

Škola by měla v praxi rozhodovat o IVP podle § 18 školského zákona jen pro děti „sportující“ a „umělecky činné“. V tomto případě platí, že ŠPZ se ke vhodnosti tohoto druhu IVP pro dítě vyjadřuje nezávazně.

IVP ani jiná PO dítěte nevyžadují další ŠVP školy, ani další obor vzdělání.