Jak je definovaná role asistenta pedagoga? O jaké zákony se můžeme opřít? Jaký je rozsah zapojení asistenta pedagoga v různých stupních podpůrných opatření? Jak pracuje sdílený a individuální asistent pedagoga?

 

 

Od 9. 3. 2018 se začalo uplatňovat nové odstupňování činnosti asistenta pedagoga podle potřebného časového rozsahu. Dosavadní právní úprava vycházela ze 4 možností (po čtvrtinách úvazku). Nová právní úprava umožňuje 7 různých časových rozsahů podpory, z nichž školské poradenské zařízení doporučí tu, která nejlépe odpovídá potřebám žáka.

Prostředky státního rozpočtu určené školám a školským zařízením v případě využití asistenta pedagoga nově výslovně počítají i s nezbytnou nepřímou pedagogickou činností.

§ 20 Asistent pedagoga - Zákon o pedagogických pracovnících

(1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami18), nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace19), získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem jiného akreditovaného studijního programu než podle písmene a) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku,

2. studiem pedagogiky, nebo

3. absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „studium pro asistenty pedagoga“),

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením,

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu než podle písmene c) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku,

2. studiem pedagogiky, nebo

3. studiem pro asistenty pedagoga,

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, nebo

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání než podle písmene e) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku,

2. studiem pedagogiky, nebo

3. studiem pro asistenty pedagoga.

(2) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, získává odbornou kvalifikaci

a) vzděláním podle odstavce 1,

b) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky,

c) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga,

d) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a

1. studiem pedagogiky, nebo

2. studiem pro asistenty pedagoga, nebo

e) základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga.

______________________________________________________________________________

18) § 16 odst. 9 školského zákona.

19) § 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími      potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.


Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

§ 4 Studium pro asistenty pedagoga

(1) Studiem pro asistenty pedagoga2) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.

(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

________________________________

2) § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

Pracovní pozice – asistent pedagoga:

Ředitel školy musí požádat krajský úřad o schválení zřízení místa asistenta pedagoga. U školského zařízení se doporučuje postupovat obdobně.

Rozsah zapojení asistenta pedagoga:

 • Od 3. stupně podpůrných opatření má nárok na asistenta pedagoga škola
  i školské zařízení. Úvazek asistenta pedagoga lze skládat.
 • Od 4. stupně podpůrných opatření je asistent pedagoga se žákem v době nemoci i doma.

Pracovní náplň asistenta pedagoga:

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření (viz příloha vyhlášky č. 1) nebo podle § 18 odst. 1 (vyhlášky):   

 • „sdílený“ asistent pedagoga – podpora při vzdělávání více žákům s obdobným charakterem podpory současně (nejvýše však 4 žákům ve třídě, oddělení či studijní skupině; v případě škol, tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo jedná-li se o asistenta pedagoga podle § 18 odst. 1 vyhlášky, může být počet žáků připadajících na asistenta pedagoga vyšší).    

Služby asistenta pedagoga pro více žáků (sdílený asistent) podle charakteru SVP, maximálně pro 4 žáky na třídu, rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory od 0,25 úvazku do 1,0 úvazku na 1 žáka (úvazek se může skládat).

 • „individuální“ asistent pedagoga – podpora při vzdělávání žákovi po celou dobu výuky i na případný pobyt ve školském zařízení – asistent v rozsahu úvazku 1,0 na 1 žáka.  

 

Základní přehled asistentů:

 • asistent pedagoga - § 5 vyhlášky (podpůrné opatření)
 • asistent pedagoga - § 18 vyhlášky (podpora na třídu školy, rozvojový program)
 • sdílený asistent pedagoga pro více žáků v jedné třídě s kompatibilními problémy
 • osobní asistent (MPSV)
 • školní asistent (šablony - OP VVV)

Další informace k této problematice:

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga - výstup projektu

Nabídka vzdělávání asistentů pedagoga NIDV pro rok 2017-2018)