PO je zkratka pro tzv. podpůrná opatření, která představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy jeho vzdělávání v různé míře vyžaduje upravit. Cílem těchto úprav je především vyrovnávat podmínky ke vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny mírnými problémy nebo závažnými obtížemi při vzdělávání a podpořit žáka v rozvoji jeho potenciálu.

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně.

I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola.

II. – V. stupeň navrhuje a metodicky provází v jeho naplňování školské poradenské zařízení, tedy pedagogicko psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC).

Podpůrná opatření specifikují vybrané druhy opatření, které mohou uplatnit ve výuce pedagogové s cílem podpořit vzdělávání žáka zejména změnou pedagogických postupů – jedná se především o úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy v kritériích hodnocení žáka, případně o změny ve strategiích učení žáka, dále může být doporučeno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, personální podpora pro práci pedagoga dalším pedagogickým pracovníkem, použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek apod.

Po vyšetření a vyhodnocení všech souvislostí školské poradenské zařízení vydává škole Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, které obsahuje závěry z vyšetření žáka a doporučovaná podpůrná opatření.
Další informace můžete nalézt např. na stránkách MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/podpurna-opatreni 
nebo ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Pokud se chcete 
o možnostech podpory dozvědět více, podívejte se i na další naše články:

http://inkluzevpraxi.cz/kategorie-asistent-pedagoga/1150-podpurna-opatreni?highlight=WyJwb2RwXHUwMTZmcm5cdTAwZTEiLCJvcGF0XHUwMTU5ZW5cdTAwZWQiLCJwb2RwXHUwMTZmcm5cdTAwZTEgb3BhdFx1MDE1OWVuXHUwMGVkIl0=

http://inkluzevpraxi.cz/kategorie-ucitel/1153-podpurna-opatreni-prvniho-stupne?highlight=WyJwb2RwXHUwMTZmcm5cdTAwZTEiLCJvcGF0XHUwMTU5ZW5cdTAwZWQiLCJwb2RwXHUwMTZmcm5cdTAwZTEgb3BhdFx1MDE1OWVuXHUwMGVkIl0=

http://inkluzevpraxi.cz/kategorie-ucitel/1154-podpurna-opatreni-druheho-az-pateho-stupne?highlight=WyJwb2RwXHUwMTZmcm5cdTAwZTEiLCJvcGF0XHUwMTU5ZW5cdTAwZWQiLCJwb2RwXHUwMTZmcm5cdTAwZTEgb3BhdFx1MDE1OWVuXHUwMGVkIl0=

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/vzdelavani-deti-s-mentalnim-postizenim-podpurna-opatreni-a-kompenzacni-pomucky