Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům :-).

 

Dotaz:

Dobrý den, prosím o radu. Jak mám jako rodič postupovat v tomto případu. Popis situace:

Spolužák mého dítěte dlouhodobě nechodí do školy, v předchozích letech občasné záškoláctví, loni se neúčastnil distanční výuky, nyní nechodí do školy vůbec. Sociální odbor problém řeší zřejmě dlouhodobě se školou, podrobné informace nemám, ani mít nemohu. Problém nastal až nyní, když přišlo obvinění od žáka, který do školy nechodí, že důvodem jeho absence jsou rasistické poznámky a nadávky spolužáků. Děti ve třídě toho nařčení odmítají. Škola rodičům sdělila, že OSPOD bude společně s policií tyto informace možná prověřovat. Tato celá situace musí mít nějaký dlouhodobý úřední postup. Prověřují se všechny okolnosti záškoláctví. Rodina - zázemí. Nebo opravdu stačí jen jedna tato věta a záškoláctví vyřešeno, ukázali na viníka? Jaká mám práva jako rodič, jaká práva mají děti? Máme my, jako rodiče / zákonní zástupci právo se také výslechu účastnit atd.?

 

Odpověď:

Dobrý den,

nabízím Vám možnost případně se spojit telefonicky (pokud Vám nebude stačit následující odpověď) a vše prodiskutovat podrobněji (kontakty na mě jsou v podpisu tohoto mailu nebo mi samozřejmě můžete poslat např. svoje telefonní číslo a nějaké orientační časy a já Vám zavolám, můžeme si domluvit konkrétní termín konzultace).     

Prozatím Vám však k dané situaci sděluji:  

  • správně uvádíte, že škola musí řešit záškoláctví žáků ve spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí, obě instituce na to mají stanoveny zavedené postupy;

  • stejně tak má každá škola stanoveny postupy pro řešení šikany, za což zodpovídá kromě vedení školy zejména školní metodik prevence ve spolupráci s kolegy ze školního poradenského pracoviště;

  • školní poradenské pracoviště má každá škola a musí zajišťovat poradenské služby pro žáky i jejich zákonné zástupce, na ně máte ze zákona právo; v něm působí právě školní metodik prevence, dále výchovný poradce, popřípadě školní speciální pedagog a školní psycholog – tito pracovníci by ve škole měli zodpovídat za péči o žáky ohrožené školním neúspěchem a o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a metodicky vést pedagogy; 

  • na tyto pracovníky, v tomto případě na školního metodika prevence, se můžete v případě pochybností obracet, školní metodikové prevence jsou navíc vedeni metodiky z pedagogicko-psychologických poraden, i zde se můžete ptát na správnost uplatňovaných postupů v konkrétním případě;

  • o činnosti školního poradenského pracoviště, tedy i o plánu, hodnocení činnosti i o stanovených postupech v preventivním programu školy (tedy i o postupech v případě šikany) by měla každá škola informovat např. prostřednictvím webových stánek, nástěnek v prostorách školy, výročních zpráv o činnosti školy; jako zákonný zástupce nezletilého žáka máte právo na všechny relevantní informace o uplatňovaných postupech školy;

  • pokud máte pochybnosti o správnosti postupů zodpovědných pracovníků školy, doporučuji obrátit se na vedení školy, které za kvalitu jejich práce zodpovídá;

  • to, že škola koná a snaží se zjistit příčinu všech jevů, které uvádíte, je určitě pozitivní skutečnost a je potřeba se věnovat všem, kdo by na situaci mohli mít ať už pozitivní nebo negativní vliv;

  • nevím, jaký „výslech“ máte na mysli, zda výslech vedený policií nebo např. právě uvedenými pracovníky školy; z žádného právního předpisu právo zákonného zástupce na přítomnost u něj nevyplývá, zásahy zákonných zástupců na těchto jednáních mohou být kontraproduktivní; 

  • Vy jako zákonný zástupce nezletilého žáka (je to i právo žáka) však máte podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále školský zákon), právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, podle téhož § 21 odst. 1 písm. e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje; a jak už jsem zmiňovala máte také právo podle § 21 odst. 1 písm. f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona; 

  • pro úplnost připomínám, že z § 22 školského zákona vyplývají rovněž povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků (např. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy, na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a další). 

 Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, expert specialista projektu APIV B

Pokud vás téma záškoláctví, šikany a její prevence zajímá, podívejte se také na video a přečtěte si také články na webu Zapojmevšechny.cz:

VIDEO: Záškoláctví, šikana i vulgarity – jak řešit vážnější problémy s žáky

Řešení šikany

Chcete zlepšit prevenci a řešení šikany? Inspiraci nabízí pražská škola

Úloha školy v prevenci záškoláctví a skrytého záškoláctví

A další...