Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také vám a dalším kolegům pedagogům :-).

 

Dotaz:

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o pomoc s řešením problematické situace ve třídě mého syna Jakuba (9 let, 4. třída). Ve třídě mají spolužáka, který se k ostatním dětem chová agresivně. Problém v různé intenzitě přetrvává již od první třídy. Žák napadá děti jak slovně (urážky, nevhodná slova o rodičích), tak fyzicky (bouchání pěstí do břicha a zad, zavírání na záchodě, házení kamenů, kradení svačiny, pronásledování, kopání do věcí), často bezdůvodně, nemá vybraného pouze jednoho žáka, ale napadá více dětí – zejména chlapce, ale někdy i dívky. Jako trest dostává ve škole poznámky a napomenutí a je nucen omluvit se. Žáci byli důrazně upozorněni, že nemají spolužáka provokovat. Neprobíhá žádná systematická práce se školním kolektivem. Na tento problém jsem již vícekrát upozorňovala, ale bylo mi sděleno, že škola s tím nemůže nic dělat, a celá situace byla zlehčována. Nyní začal syn chodit ze školy s bolestmi hlavy a do školy se netěší. Je napadán slovně i fyzicky. Začala jsem tedy situaci opětovně řešit s třídní učitelkou. Paní učitelka se vyjádřila, že se zeptá vedení školy, jak může škola postupovat. Další schůzka je v plánu. Prosím Vás o vyjádření k možnostem řešení této situace ve škole jak z mé strany jako rodiče, tak ze strany školy.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Odpověď:

1. Odpovídá Mgr. et MgA. Rumyana Georgieva, PhD., regionální metodička v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Národního pedagogického institutu ČR:

„Z toho, co popisujete, je poznat, že dotyčné dítě s agresivním chováním pravděpodobně má nějakou poruchu nebo problém, který škola neidentifikovala nebo to tají z hlediska ochrany osobních údajů. Příčinou může být rodinné prostředí, které tomuto dítěti neposkytuje pocit bezpečí, neuspokojuje jeho potřeby a nevěnuje se mu. Je možné, že dítě odpozorovalo toto agresivní chování od rodičů. To je samozřejmě pouze předpoklad. Nevíme, zda se jedná o zanedbané dítě nebo ne, a zda jsou rodiče ochotní spolupracovat.

V souvislosti s tím by měla škola tuto situaci řešit přímo se zákonnými zástupci dítěte, které by mělo být diagnostikováno ve spádové Pedagogicko-psychologické poradně. Na základě Doporučení z poradny by mu mohla být poskytnuta podpora včetně asistenta pedagoga, který by spolupracoval s třídní učitelkou. Vše by záleželo na zjištěné diagnóze dítěte a Doporučení z poradny, která určí druh podpůrných opatření pro dotyčného žáka nebo mu doporučí jiný druh školy.

Součásti povinností pedagogických pracovníků dle Školského zákona ve znění účinném od 27. 2. 2022, § 22b  je zajistit bezpečné a pozitivní klima ve školním prostředí a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních. (Viz níže)

ŠKOLSKÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 27. 2. 2021 DO 31. 1. 2022

㤠22b

Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj.“

V tomto kontextu je škola povinná bezodkladně řešit vzniklou situaci v rámci odborných konzultací nejdříve školního poradenského pracoviště na místě, ke kterému patří školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog. Situaci lze řešit i s vedením školy, které by mělo jednat přímo se zákonnými zástupci dítěte v těchto věcech a poslat je případně do Pedagogicko-psychologické poradny, pokud na to školní poradenské pracoviště nestačí.

Určitě je dobré, že se situace bude řešit na svolané schůzce, na které rodiče by mohli poskytnout své podněty k tomu.“


2. Odpovídá Mgr. et Ing. Marta Kozdas, PhD., speciální pedagožka, koučka a lektorka:

„Stanovisko školy, tj. dušování se nemožnosti dalšího postupu, není správné. Škola má další možnost, jak danou situaci řešit, obecně se může jednat o: Vypracování a realizování plánu pedagogické podpory, jeho následné vyhodnocení a v případě neúčinnosti odeslání na příslušné odborné pracoviště, vypracování a realizování individuálního výchovného plánu, intenzivnější zapojení školního poradenského pracoviště (vždy základní škola musí mít zřízenu funkci školního metodika prevence a výchovného poradce, může také využívat služby školního speciálního pedagoga – etopeda, případně školního psychologa), dále se škola může obrátit na externí subjekty jako je pedagogicko-psychologická poradna (zde může být nápomocen metodik prevence PPP), na středisko výchovné péče (SVP) a další regionální organizace nabízející podporu školám v této oblasti. V případě závažných projevů poruch chování může školské poradenské zařízení, tj. PPP a speciálně pedagogické centrum, nastavit pro dítě podpůrná opatření, jejichž součástí může být i využití asistenta pedagoga. V případě neochoty rodiče dítěte se závadovým chováním situaci řešit, má škola možnost obrátit se na příslušný OSPOD.

Konkrétní postup nastavujeme s ohledem na konkrétní případ a dostupnost odborné péče. Však vždy je nutné postupovat týmově, takto složité situace samotný třídní učitel svépomocí obtížně zvládne a je žádoucí, aby se dítě dostalo do péče odborníka. Také aby s třídním kolektivem pracoval vyškolený pracovník, což může být uvedený školní metodik prevence školy či z PPP, psycholog, případně etoped školy či ze SVP.

V případě nespokojenosti s postupem školy je samozřejmě právo zákonného zástupce obrátit se s podnětem na Českou školní inspekci.“


Odpověď rodiče:

Dobrý den, děkuji za rychlou a obsáhlou odpověď. Na pondělní schůzce jsem byla informována o dalším postupu školy: ve třídě bude permanentní dozor i o přestávkách, problematický žák byl přesazen dopředu, aby byl pod dohledem učitelky, byla vyžádána schůzka se zákonným zástupcem a bude vyžadován nový posudek od pedagogicko-psychologické poradny. Uvidíme, zda se situace ve třídě díky těmto krokům alespoň trochu uklidní.