Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také vám a dalším kolegům pedagogům :-).

Dotaz: „Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné, aby žák základní školy s těžkou poruchou učení a soustředěnosti, který má být hodnocen slovně, propadl? Ve škole ho hodnotí známkami (v Bakalářích to prý jinak nejde), na vysvědčení mu spočítají průměr a z toho dostane slovně známku (zvládá / nezvládá / zvládá s obtížemi). Děkuji“

Foto zdroj: Freepik.com

Odpověď:

Dobrý den, nabízíme Vám možnost spojit se telefonicky a vše prodiskutovat podrobněji. Prozatím Vám však k dané situaci sděluji:

  • nevím přesně, ve kterém ročníku žák je a zda se jedná o potíže ve více předmětech;

  • sdělujete, že žák má diagnostikovánu těžkou poruchu učení, trpí nesoustředěností - z uvedeného vyplývá, že určitě musel být vyšetřen ve školském poradenském zařízení, a to dodalo škole „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“, v němž by měla být i relevantní doporučení k hodnocení žáka, čímž se škola má povinnost řídit;

  • zákonný zástupce žáka – pravděpodobně Vy – jste určitě musela podepsat informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření a se všemi postupy spojenými s nimi;

  • „Doporučení“ je součástí přiznaných podpůrných opatření při vzdělávání a je nutné respektovat právo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na jejich uplatňování;

  • každá škola musí zajišťovat poradenské služby pro žáky i jejich zákonné zástupce, na něž máte ze zákona právo, a to prostřednictvím školního poradenského pracoviště, v němž působí výchovný poradce, popřípadě školní speciální pedagog a školní psycholog – tito pracovníci by ve škole měli zodpovídat za péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a metodicky vést pedagogy;

  • pokud tedy máte pochybnosti o správnosti postupů pedagogů školy, doporučuji obrátit se na tyto pracovníky nebo potom na vedení školy, které za kvalitu jejich práce zodpovídá;

  • v pololetí školního roku není možné tzv. „propadnout“; pokud žák výstupy dané školním vzdělávacím programem příslušné školy nezvládá, může samozřejmě být hodnocen klasifikačním stupněm „nedostatečný", případně může být jeho pololetní hodnocení odloženo o dva měsíce a jsou další možnosti ke zlepšení; 

  • slovní hodnocení ale nezamezuje situaci, že by žák po zvážení všech jeho možností, nemohl ročník opakovat;

  • Pravidla pro hodnocení žáků při vzdělávání musí být součástí školního řádu každé školy, který upravuje pravidla pro průběžné i celkové hodnocení žáků, v něm musí být i pravidla pro slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Na dotaz odpovídá Mgr. Zonna Bařinková, expert specialista projektu APIV B.