Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi není jediným projektem, který se inkluzivnímu (společnému) vzdělávání věnuje. Další organizace působí na celé řadě dalších škol a školských zařízení po celém Česku. Řada projektů se zaměřuje i na jiné oblasti, které přímo s inkluzí nesouvisí, přesto je jejich činnost v některých aspektech důležitá i pro toto téma.

 

Mezi vybranými projekty dochází k výměně zkušeností se společným vzděláváním a koordinaci aktivit a výstupů projektů na platformě odborného panelu. Spolupráce se týká také jednotného prosazování myšlenek společného vzdělávání v rámci projektových aktivit (informační kampaně, vzdělávání a realizace společného vzdělávání, výzkumu inkluze ve vzdělávání a výuky českého jazyka jako druhého jazyka). Průřezovým tématem odborných panelů je sledování kritérií kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů DVPP v oblasti společného vzdělávání.


Přehled dalších individuálních projektů systémových (IPs), které v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) běží:

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A): projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v území se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV): Agentura pro sociální začleňování

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR): projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání

Komplexní systém hodnocení (KSH): projekt realizuje Česká školní inspekce 

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP): projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání

Podpora práce učitelů – vytváření kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností (PPUČ): projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání

Modernizace odborného vzdělávání (Modernizace kurikula SŠ, provázání kvalifikační struktury NSK s počátečním odborným vzděláváním (MOV): projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání

Strategické řízení a plánování ve školách a územích (SRP): projekt realizuje Národní institut pro další vzdělávání

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO): projekt realizuje Národní institut pro další vzdělávání