Školy byly uzavřeny, výuka ale pokračuje a úkolem učitelů je i nadále vzdělávat všechny žáky. Možností, jak je vzdělávat online, existuje hodně. Nesmíme však zapomínat na to, že i během dálkové výuky vzděláváme žáky s různými znevýhodněními, mj. žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). 


A právě tím se zabýval webinář Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem?, který si můžete poslechnout zde:

 

Hovořili spolu Magdalena Hromadová (metodička češtiny jako druhého jazyka v oblasti služeb pro pedagogy ve společnosti META, o. p .s.), Jan Heinrich (sociální pracovník, META, o. p. s.) a Alice Kourkzi (odborná pracovnice NPI ČR se specializací na děti s OMJ a nadané děti). Webinářem provázel Vladislav Gűnter, zástupce manažera projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje NPI ČR.

 

Pro úsporu času jsme pro vás připravili doporučení, která z webináře pro učitele vyplynula, s odkazy, které byly v diskusi uvedeny

Komunikace učitel-rodič

V první chvíli je třeba si uvědomit, že řada potíží dětí s OMJ vyplývá z toho, že jejich rodiče jim nedokážou kvůli jazykové bariéře se vzděláváním pomoci. Bránit mohou i jejich odlišné zvyklosti a další faktory. Ač děti-cizinci chodí do českých škol a tam se český jazyk učí, jejich rodiče často nerozumí nic nebo téměř nic. Přesto by měli být o situaci informováni. Musí se dozvědět, že je škola zavřena, že jejich děti dostávají úkoly, které musejí vypracovat, že by bylo dobré je podpořit a motivovat.

Pro učitele to může znamenat poměrně náročnou komunikaci. Magdalena Hromadová jim pro usnadnění nabízí pár tipů, jak ji zvládnout:

 • Komunikace musí být co nejsnadnější a nejsrozumitelnější. Zde najdete tipy, jak komunikovat s rodiči
 • Základní informace k uzavření škol pro rodiče nemluvící česky společnost META, o. p. s., přeložila do angličtiny, ruštiny a vietnamštiny. Tyto dopisy můžete použít.
 • Pro jednodušší komunikaci zkuste použít i překladač, případně zažádejte o překladatele/tlumočníka. Organizace, poradny i centra, která se cizinci zabývají, vám také mohou pomoci. Najdete je rovněž na tomto odkazu.

Celou sadu užitečných materiálů nabízí NPI ČR: 

Zároveň v této situaci nezapomeňte, že nemůžete spoléhat na přítomnost a pomoc rodičů, úkoly by měli žáci s OMJ zvládnout sami. Zejména kvůli jazykové bariéře nebo i odlišným zvyklostem jim rodiče nemusí být schopni s učením poradit.

Komunikace učitel-žák s OMJ

Jak již bylo zmíněno, dítě často umí česky lépe než jeho rodiče a zároveň zná prostředí školy i formy výuky. Proto by se měla většina komunikace odehrávat mezi dítětem a školou (učitelem). Tato komunikace zahrnuje několik dimenzí:

 • 1. forma zadání úkolů
 • 2. obsah úkolů
 • 3. hodnocení, zpětná vazba

Pojďme se na ně postupně podívat.

1. Forma zadání úkolů

Porozumění zadání úkolu je hlavním předpokladem pro jeho úspěšné splnění. Dítě s OMJ je na úkol na dálku samo, v izolovaném prostředí česky nemluvící/nerozumějící rodiny. Chybí mu spolužáci, od kterých může ve škole něco „okoukat“, i učitel, který ho v případě potřeby v hodině snáze a rychle navede. Proto je důležité, aby se formě zadání úkolů učitel obzvlášť věnoval a vytvořil si pro něj jasná pravidla. 

Obecně platí, že instrukce musí být:

 • stručné (vybereme odpovídající množství informací);
 • jasné (žáci díky nim vědí, co dělat a jak);
 • srozumitelné (používáme krátké, jednoduché věty).

Na www.inkluzivniskola.cz, webu společnosti META, o. p. s., najdete i ukázku konkrétních zadání a čemu se vyhnout, jak používat či nastavit slovníčky a další. 

Důležité také je, aby si učitel ověřil, zda žák zadání rozumí a je schopen jej sám vypracovat. Mohou buď první úkol vypracovat společně, případně může učitel nastavit spolupráci se skupinou spolužáků nebo jedním spolužákem. 

Vzhledem k osamocení dětí s OMJ může být vhodným krokem učitele propojit je se třídou. Tím jednak posílí partnerské učení, jednak zlepší klima třídy. Způsobů je několik ‒ buď učitel nastaví skupinovou spolupráci na úkolech, přičemž může zohlednit zájmy či schopnosti nebo úroveň češtiny. Případně může domluvit spolupráci dítěte s OMJ se silnějším spolužákem.

2. Obsah úkolů

Alice Kourkzi navrhuje pro učitele dětí s OMJ kroky, jak obsah výuky nastavit a co je přitom třeba zohlednit:

 • Připravte si tematický plán na měsíc.
 • Nastavte pro žáky s OMJ realistické individuální cíle, zohledněte jejich schopnosti a možnosti.
 • Nezapomeňte na vzdělávací obsah a rozvoj českého jazyka.
 • Nezahlcujte žáka příliš mnoha úkoly. 
 • Zkoordinujte zadané úkoly se svými kolegy ‒ např. množství úkolů, ale i jejich časové plnění.
 • Modifikujte zadání úkolů na základě schopností a možností. (Zatímco žák s češtinou jako mateřským jazykem má za úkol sepsat příběh, žák s OMJ by mohl připravit např. komiks, myšlenkovou mapu, osnovu.)
 • Zohledněte také požadované výstupy. (Místo zadání "odpověz na otázky" můžete použít spíše "vytvoř graf, tabulku"…)

3. Hodnocení a zpětná vazba

Při hodnocení výuky na dálku je třeba si uvědomit (nejen u žáků s OMJ), že se v každé rodině mohou v této situaci vyskytovat nějaké potíže. Některé rodiny mohou řešit existenční problémy, někde mohou být rodiče velmi vytížení prací z domova, a tak musejí starší děti řešit úkoly samy nebo navíc pomáhat s mladšími sourozenci apod. Jak tedy nastavit hodnocení a co zohlednit? 

 • Udělujte zpětnou vazbu pravidelně.
 • Neopravujte jen chyby, nasdílejte správná řešení úkolů.
 • Berte v potaz jazykové, technické nebo i rodinné možnosti.
 • Hodnoťte pokrok, nesrovnávejte s ostatními žáky.
 • Upřednostňujte formativní hodnocení.
 • Zaveďte portfolio úkolů, můžete s ním pak pracovat po návratu do školy.
 • Nezapomínejte i na osobnější komunikaci.
 • Buďte shovívaví, chápající a povzbuzujte.

Tato doporučení i další naleznete v článku Hodnocení žáků-cizinců na stránkách Metodického portálu RVP.

Jak pracovat se začátečníky?

V závěru se diskuse přesouvá ke skupině nejobtížněji na dálku uchopitelné ‒ na začátečníky. Zkuste si to představit sami ‒ je vám 6‒15 let, sedíte ve třídě, kolem vás spousta dětí a učitel a nikomu nerozumíte ani slovíčko. A z druhé strany ‒ jste učitel a mezi zhruba 30 dětmi sedí nějaké takové dítě, se kterým moc nevíte, jak navázat komunikaci, jak a co mu zadat v rámci výuky. Společnost META, o. p. s., myslí i na tyto situace. Ta je teď ještě poněkud ztížená tím, že je možná komunikace jen na dálku, nejčastěji online. Dětem s OMJ chybí podpůrné faktory jako spolužáci (vzory), ale i neverbální komunikace, gesta apod.

Magdalena Hromadová navrhuje jako možnost v tomto případě použít pracovní listy, které sice nejsou určeny přímo pro online výuku, ale jistě po malých úpravách mohou dobře posloužit. Nezapomínejte na prohlubování výuky českého jazyka. E-learning Čeština jako druhý jazyk obsahuje cvičení na slovní zásobu, výslovnost, gramatiku i češtinu v praxi, a to v různých tématech vztahujících se ke škole, rodině, volnému času atd. Najdete tu cvičení a úkoly pro úplné začátečníky. K tomu, aby děti zůstaly v kontaktu s češtinou a dále se v ní vzdělávaly nebo alespoň opakovaly, co už umí, lze využívat i další materiály

Závěrem

Všem učitelům, kteří se žáky s OMJ zabývají, je nutno obzvlášť poděkovat za speciální přípravu výuky na dálku. Komunikace s těmito žáky, potažmo rodinami, může být obtížná, zároveň ale během této doby můžete využít individuální přístup, navázat lepší spojení se žáky s OMJ a pomoci jim. Může se stát, že jste jejich jediným kontaktem v naší zemi, jediným kontaktem s češtinou. V současné karanténě jim mohou chybět spolužáci, ale i běžné kontakty v obchodech a na ulici. Zkuste zjistit, zda někoho česky mluvícího poblíž sebe mají, případně kontaktujte jejich spolužáky nebo dobrovolníky z organizací spolupracujících s migranty (jako META, o. p. s., Člověk v tísni, Naše škola, městské části a další), aby se dítě necítilo úplně samo.