Vést jakýkoliv tým lidí je jedna z nejnáročnějších činností. Řídit školu z pozice ředitele či zástupce je navíc zatíženo specifickou činností škol a tím, že jejich cílem je vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí a dospívajících. A to za měnících se podmínek. Posunem ke společnému vzdělávání žáků vznikla další oblast, kterou je nutno zvládnout nejen pedagogicky, ale i manažersky. S Martinou Chmelovou, profesionální koučkou, v rozhovoru objasňujeme, jak může koučink pomáhat vedení škol v tomto směru a na čem je úspěch takové pomoci závislý: na ochotě k sebereflexi, na uvědomění si, že investovaný čas se vrátí. Jak dokládá Martina Chmelová, pokud jsou podmínky naplněny, koučink může vést v konečném důsledku k velmi podstatnému zvýšení efektivity a úspoře času.

 

 

Co to obecně znamená někoho tzv. koučovat a jak lze tuto metodu aplikovat ve školách?

Jednoduše se dá říci, že koučování je metoda rozhovoru, pro kterou je typický  partnerský a respektující přístup. Kouč nevystupuje vůči koučovanému jako autorita či poradce, tzn. neříká: „To máš lepší udělat takto…“. Kouč a koučovaný se společně snaží nacházet možnosti, kapacity, potenciál. Kouč vystupuje v roli průvodce, který doprovází koučovaného na jeho cestě k vlastnímu řešení.

Kouč zprostředkovává koučovanému pohled na řešený problém jaksi „zvenčí“ nezatížený vazbami, historií, emocemi, tím může vyhmatávat „úzká“ místa tam, kde je ředitel nevidí.

Využití koučinku ve školách je velmi výhodné obzvlášť u vedoucích pracovníků. Vedoucí pracovník formuje stabilitu a fungování celé instituce. Jedná se o rychlou, efektivní metodu (cca 5–7 setkání) zaměřenou na nalézání vlastních řešení a souvislostí. Moje zkušenosti s koučováním ve školách ukazují, že koučink využívají primárně ředitelé především tam, kde řeší problémy typu –  práce v týmu, delegování kompetencí, odpovědností, úkolů, řešení konfliktů, práce s jakoukoli změnou atd. 

Jak lze koučovat ředitele školy? Je o to mezi řediteli zájem? A jak to v praxi vypadá?

Koučování je služba jako jakákoli jiná. Základní podmínkou koučování je snaha ředitele chtít situaci řešit a být ochoten reflektovat své vlastní postupy, názory a řešení. Bez ochoty k vlastní reflexi koučování nefunguje. Reflexe někdy přináší uvědomění, že mnohé věci děláme dobře, nebo naopak, že potřebujeme některé věci dělat jinak, jaksi s vynakládáním menšího objemu energie. 

Já se v praxi setkávám s odpověďmi typu „to víte, vždycky to musím nějak vyřešit“. Ano, to je bezesporu pravda. Ale záleží na tom, zda to řeším dostatečně efektivně.  

Koučování tedy ve výsledku pomáhá ke zvýšení efektivity práce a úspoře času.    

Koučovat lze pouze takové ředitele, kteří jsou otevřeni reflexi vlastních postupů a eventuálnímu přijímání změn. Změna nemusí být velká, někdy stačí jen nepatrné pootočení zorného úhlu pohledu na problém a dominový efekt již vytvoří dostatečně velký prostor pro konkrétní realizaci změny. Mnoho ředitelů zatím koučink nevyužívá. Mám pocit, jako by měli strach. Je to podobné jako se supervizí. Koučink a supervize jsou trochu vnímány jako metody, na které ředitelé nemají čas. Je to škoda. Obě metody mohou ředitele významně podpořit v jeho řídicích schopnostech a dovednostech a ve výsledku mohou přinést velkou úsporu času.

Já osobně mám bohaté zkušenosti spíše z předškolního vzdělávání, kde koučink využívají některé ředitelky mateřských škol jako způsob zlepšení a upevnění svých manažerských dovedností pro řízení školy nebo při zavádění změn. 

Koučink v praxi probíhá formou rozhovoru (třeba přímo ve škole), pro který je typické kladení otevřených otázek, které mají podpořit koučovaného v nalézání nových perspektiv a náhledů na situaci. Otevřené otázky podněcují k zamyšlení. 

Chce-li se kouč zeptat klienta na jeho plány na příští půlrok, namísto otázky „Máš nějaké plány na příštích šest měsíců?“ zvolí raději otázku „Jaké jsou tvé plány na příštích šest měsíců?“ nebo „Čeho bys chtěl v následujících šesti měsících dosáhnout?“ Kouč tedy používá otevřené otázky, a tím vytváří prostor pro přemýšlení a hledání řešení. Uzavřené otázky vedou k odpovědím „ano“, „ne“ a nic nevypovídají o způsobu přemýšlení koučovaného. 

Kouč samozřejmě může do rozhovoru vstoupit a svým pohledem na věc přispět vlastní zkušeností, vždy však musí dobře zvážit, je-li takovýto vstup vhodný a je-li skutečně potřeba. Koučovanému by měl spíše nabídnout svůj pohled a ověřit si, že jej chce slyšet, namísto toho, aby do rozhovoru rovnou vstupoval radami. Čili základní snahou je, aby koučovaný porozuměl tomu, jak může situaci pozitivně ovlivnit on sám. 

 

Možná si řada ředitelů říká, že už tak mají málo času a ještě by měli hledat další, který stráví koučinkem...

Ano, to v praxi to také slýchám. Každý si musí promyslet, zda chce svoji práci vykonávat s přehledem a efektivně, nebo zda se chce pořád jen dívat na zadní světla vlaku, který ujíždí a nestačí mu. Žijeme ve velmi rychlé době, požadavky a nároky na řídící pracovníky se zvětšují a zrychlují. I ředitel se musí ve svých řídicích dovednostech vyvíjet. Dávno nestačí, co uměl a znal před třemi nebo pěti lety. 

Koučink je investice do způsobu myšlení a hledání řešení. Proto vrcholoví manažeři komerčních firem pracují s kouči. Investují sami do sebe i svých zaměstnanců, aby se udrželi na špičce. Aby jim neujel vlak. Vychází ze základní premisy: změna přijde, když se zastavíš. Koučovací sezení taková zastavení přinášejí. Zastavení a přehození na tu kolej, kde vlak stojí a my můžeme pohodlně nastoupit. Vyžaduje to však chuť a ochotu ředitelů investovat čas a peníze. Vzhledem k efektivitě koučinku se ale jedná o reálnou možnost pro každého. Jedno koučovací sezení trvá cca 1–1,5 hodiny, počet setkání se upřesňuje na počátku práce, obvykle se jedná o 5–7 setkání. 

Co může koučink řediteli dát? 

Koučink může ředitele podpořit v tom, co dělá dobře, a nasměrovat ho na cestu změn tam, kde jedná neefektivně. Společně s koučem mohu hledat reálná řešení pro každého ředitele, pro každou školu s přihlédnutím k jejím individuálním možnostem a podmínkám. 

 

Máte nějaké konkrétní případy, na kterých se dá prokázat pozitivní vliv koučinku na práci ředitele, resp. fungování školy?

Ano, mám příklad praxe. Během šesti setkání jsem pracovala s ředitelkou ze základní školy, která zároveň měla přidruženou i školu mateřskou. Jednalo se o menší školu v bývalém okresním městě. Koučink ředitelka využila primárně ke zvýšení svých řídicích a komunikačních dovedností, tedy primárních dovedností důležitých k fungování školy. Řídila 22 pedagogů a k tomu 4 pedagogy z mateřské školy, se kterými měla problém i z hlediska odloučeného pracoviště. Koučování pomohlo primárně nastavit přehledná komunikační pravidla s pedagogy mateřské školy, zlepšit zpětnou vazbu a kontrolu zadaných úkolů a přispělo k pochopení některých emocí, které vznikaly v důsledku komunikačního chaosu s MŠ.         

V souvislosti s inkluzí se hodně mluví o tom, že školy nejsou na změnu podmínek připraveny. Jak by mohl koučink pomoci právě ředitelům zvládnout zvýšené nároky?

Koučink může ředitelům pomoci při vlastní práci se změnou, což inkluze primárně přináší. 

Také by mohl ředitele podpořit např. v jejich psychické stabilitě, práci s emocemi, v oblasti řízení v delegování, zpětné vazbě, při řešení konfliktů, v oblasti komunikačních dovedností jak s učiteli, tak rodiči a zřizovatelem. Musím však uvést, že koučink není samospasitelná metoda, která během pěti setkání vyřeší veškeré problémy školy. V koučinku vždy záleží na konkrétní zakázce, ale i jeden konkrétní problém řešený s podporou kouče může přinést změnu myšlení pro řešení dalších problémů. To je princip dominového efektu. Na řešení jedné koučovací zakázky se klient může naučit, jak přemýšlet a řešit další problémy.  

Předpokládám, že koučink vede ke změně způsobu uvažování a práce v pozitivním slova smyslu. V čem je podle vás nejčastěji ukryt problém, pokud přijde na inkluzi? Co je třeba nejčastěji změnit?

Lpění na stereotypech a zavedených pořádcích. Zásadní je otevřít srdce, mysl, oči a uši změnám.

Nehledat, proč to nejde, ale neustále si opakovat „je to složité, na první pohled se zdá, že to je nemožné, ale já najdu řešení“.

Kde naopak koučink pomoci nemůže? Aby si ředitelé nedělali zbytečné iluze...

Koučink v žádném případě nemůže pomoci tam, kde ředitel není schopen vlastní reflexe a je vyhořelý. Kdy hlavní mantrou je: „Mám toho moc, hlavně už po mně nic nechtějte a nezavádějte mi tady žádné novoty.“ V tom případě zřejmě selhávají veškerá podpůrná opatření i ze strany zřizovatelů. V tento okamžik bych nejprve zkusila mentoring a poradenství, a teprve potom bych dělala nějaké závěry.  

Prakticky: Ředitel by rád využil koučink právě v souvislosti s inkluzí, co pro to udělat? Kde najde informace? A z čeho může takovou službu platit?

Asi bych doporučila sednout k webu a hledat. Kontakty, reference. Je však důležité, že klient si musí se svým koučem „sednout“. Musí mít v kouče důvěru a navázat s ním bezpečný vztah. To, zda si sednou, se pozná během prvního setkání. Naše organizace Alfa Human Service nabízí služby dvou certifikovaných koučů a tří koučů, kteří zatím nemají certifikaci, ale prošli akreditovanými výcviky a mají bohaté zkušenosti z komerčního prostředí. To může být velmi obohacující a efektivní právě při podpoře řídicích dovedností.  Protože jsme nezisková organizace, přidanou hodnotou využití takové služby je, že výtěžek koučování je určen k podpoře dalších služeb naší organizace pro osoby, které se dlouhodobě starají o svého blízkého v domácím prostředí. Koučink je služba jako každá jiná a je tedy hrazen z kapitoly služeb. Vyšší cena koučinku je vždy vyvážena rychlostí a efektivitou poskytnuté služby. Platí to v komerčních firmách i ve školství. 

 


Mgr. Martina Chmelová 

Působí jako koučka a terapeutka v Alfa Human Service, z. s., dlouhodobě podporuje pedagogické pracovníky předškolních a školních zařízení v oblasti upevňování psychické stability učitelů, efektivní komunikace, v oblasti stabilizace týmové práce, pravidelně přispívá do časopisů Poradce ředitelky mateřské školy a Integrace a inkluze, kde se věnuje primárně tématům podpory řídicích schopností a dovedností z pohledu rozvoje měkkých dovedností.

Kontakty:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.alfahs.cz

603 317 997