Asistent pedagoga podle paragrafu 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb. - podpůrné opatření.


Normovaná finanční náročnost pro personální podporu žáka/žáků a učitelů:  

  • Rozsah podpory – úprava normativního financování asistenta pedagoga nikoliv po desítkách hodin (tj. po čtvrtině úvazku), ale po více diferencovaných částech přímé pedagogické činnosti, umožní stanovení personální podpory přesněji podle individuálních potřeb každého dítěte, žáka a studenta.
  • Dvě skupiny asistentů pedagoga jsou postaveny na požadavcích na vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících a vycházejí také přímo z činností popsaných v nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 koresponduje s činnostmi pro 6. až 8. platovou třídu a asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 koresponduje s činnostmi pro 4. a 5. platovou třídu. Školské poradenské zařízení bude vždy doporučovat asistenta pedagoga podle potřeb žáka.
  • Vzhledem k dynamice, jakou může mít rozvoj možností a schopností žáka, jakož i k měnícímu se školnímu prostředí (např. nárůst počtu vyučovacích hodin ve srovnání s předchozím školním rokem) se může stát, že dříve doporučený rozsah podpůrného opatření stanovený podle rozsahu hodin poskytované činnosti již neodpovídá potřebám žáka.
  • Rozsah podpůrného opatření, který je u asistenta pedagoga nově odstupňován po částech úvazku (celkově 7 variant od 9 hodin přímé pedagogické činnosti – 0,25 úvazku do 36 hodin přímé pedagogické činnosti – 1,0 úvazku) bude za nové právní úpravy nutné v průběhu poskytování průběžně měnit vždy podle toho, jak se změní podmínky dané činnosti, což je možné pouze na základě vydání nového doporučení školského poradenského zařízení.

(1) Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření nebo podle § 18 odst. 1. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.

(2) Asistent pedagoga pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.

(3) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména 

1. přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogikou činností,

2. podporu žáků v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti,

3. výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí. 

(4) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména

a)    pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

b)    pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

c)    pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí, 

d)    pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,

e)    nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby,

f)    pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

(5) Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga uvedený v odstavci 3 může za tím účelem zajišťovat i činnosti uvedené v odstavci 4.

 (6) Není-li dále stanoveno jinak, může asistent pedagoga poskytovat podporu při vzdělávání žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však 4 žákům ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, a to s ohledem na povahu speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků; v případě škol, tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 zákona nebo jedná-li se o asistenta pedagoga podle § 18 odst. 1, může být počet žáků připadajících na asistenta pedagoga vyšší.