Nedomluvíte se s rodiči nebo přímo s dítětem/žákem cizincem při důležitém pohovoru? Potřebujete připravit cizojazyčné dokumenty nezbytné pro důkladnou informovanost žáků cizinců a jejich zákonných zástupců/rodičů? Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) vám umožňuje snadnější vyřešení různých situací ve škole.

 

 


Pokud se potřebujete dorozumět s dítětem/žákem cizincem, předat jemu nebo jeho rodičům potřebné informace o fungování školy, o procesu přijímání, začleňování a vzdělávání, obraťte se na příslušného koordinátora krajského centra podpory pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci, které funguje v rámci NIDV. Krajský koordinátor pro vás zajistí podporu formou poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb zdarma, a to ve všech krajích i napříč Českou republikou. 

  

Podpora může mít formu doprovodného tlumočení pro dítě/žáka cizince a zákonného zástupce/rodiče při důležitém pohovoru nebo jednání. Rovněž můžeme zajistit překlady odborných a obecných cizojazyčných dokumentů, které jsou potřebné pro informovanost žáků i rodičů. Tato podpora usnadňuje vzájemnou komunikaci. Z naší zkušenosti ze škol v Jihomoravském kraji mohu potvrdit, že možnost překladu a tlumočení výrazně pomáhá v jednání s rodiči a ve stanovení dalších potřebných postupů v začlenění žáka do vzdělávání.“, říká Šárka Dostalová, garantka podpory pro děti/žáky cizince v Jihomoravském kraji a zároveň vedoucí krajského pracoviště NIDV v Brně.   

Díky službám koordinátorů můžete dítěti/žákovi cizinci a jeho blízkým zpřístupnit v jejich mateřském jazyce osobní dotazník, důležité pokyny, nejrůznější formuláře či přehledné informace např. o zápisu žáka do 1. ročníku základní školy.  Lépe s ním můžete komunikovat o možnostech poskytování podpory a podpůrných opatření, včetně  poskytování poradenských služeb školskými poradenskými pracovišti – pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry a školním poradenským pracovištěm. Snadno zajistíte překlad harmonogramu školního roku včetně závazných informací a pokynů k jeho organizaci, případně překlad informací o provozu školní družiny, o zájmových kroužcích, o školní akademii, lyžařském kurzu, školním výletě, třídnických hodinách, hovorových hodinách či třídních schůzkách. 

Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb spočívá v zajištění překladu odborných a obecných textů z běžných jazyků i jazyků s neevropskými znakovými systémy (např. čínština, arabština), včetně neobvyklých jazykových kombinací do českého jazyka, dále pak v zabezpečení tlumočnických služeb – především doprovodného tlumočení, tj. tlumočnického servisu s možností výjezdu tlumočníka po celé České republice, respektive dle krajské příslušnosti.

Chcete-li využít nabídky na zprostředkování překladatelských a tlumočnických služeb, kontaktujte krajského koordinátora krajského centra podpory NIDV pro pedagogické pracovníky v oblasti dětí/žáků cizinců. Ten zajistí vše potřebné a nejpozději do 5 dnů od převzetí zakázky na vyhotovení překladu  či zprostředkování tlumočení je zakázka realizována, tj. je vyhotoven požadovaný překlad či je zabezpečeno doprovodné a jiné tlumočení.

V našich krajských centrech podpory je taktéž v rámci této druhé nové aktivity realizováno síťování poskytovatelů těchto služeb, jejich databáze je průběžně doplňována. Chcete-li se do sítě zapojit, sdělte to vašemu krajskému koordinátorovi.

Zájemci o tlumočnické či překladatelské služby nebo zapojení do sítě se mohou hlásit na e-mailové adrese krajského koordinátora.

Kontakty na ně naleznete zde.


Další podporu NIDV pro děti/žáky cizince jako jsou adaptační koordinátoři do škol nebo e-learning naleznete na cizinci.nidv.cz.