V kolika letech by dítě mělo plynně mluvit? Jaké jsou fáze vývoje řeči? A jaký je rozdíl mezi opožděným vývojem řeči a vývojovou dysfázií? V novém podcastu Zapojme všechny mluví redaktorka Marta Kozdas s logopedkou Martinou Křivkovou, která nám prozradí nejen odpovědi na tyto otázky, ale i celou další řadu informací o vývojové dysfázii i o tom, že poruchy řeči neznamenají jen problémy s výslovností, ale že postihují i další jazykové roviny.

 

 

Vývoj řeči

Pro určení jakéhokoli handicapu či vady řeči i práci s nimi je klíčová znalost zdravého vývoje řeči. Jak se tedy řeč u dítěte obvykle vyvíjí? Pasivní slovní zásobu rozvíjí dítě již před 1. rokem, v jeho průběhu objevuje hru s mluvidly, broukání, žvatlání. Kolem 1. roku věku děti začínají zvukově označovat osoby (členy rodiny) anebo konkrétní věci. Jedná se však o izolovaná slova. do asi roku a půl proto převládají v komunikaci dětí gesta. Zhruba kolem 2. roku začne dítě označení členů rodiny propojovat s citoslovci, čímž vznikají první jednoduché věty typu „mama ham“, „tata pápá“.

Postupně dochází k přibírání sloves a dalších slovních druhů. Mezi 2. a 3. rokem věku se dítě učí používat přídavná jména a zájmena, úplně nakonec si osvojuje znalost předložek, číslovek a spojek. Ve 3. roce věku již dítě obvykle dokáže vytvořit víceslovné věty, postupně začíná používat minulý čas a také množné číslo. Mělo by být schopno odpovídat na jednoduché otázky.

V období mezi 3. a 4. rokem postupně propojuje jednoduché věty do souvětí, takže je řeč pro okolí již srozumitelnější. Za zlomový se ve vývoji řeči považuje 4. rok věku. V tomto věku by již dítě mělo být schopno vyprávět, konverzovat, odpovídat na otázky, mělo by aktivně užívat všechny slovní druhy, v jeho řeči by se také neměly vyskytovat dysgramatismy (nejedná se samozřejmě o děti s odlišným mateřským jazykem než čeština).


Kdy se jedná o opožděný vývoj řeči a kdy je to vývojová dysfázie a co to je, se dozvíte v 20. podcastu na webu Zapojmevšechny.cz, v textu k němu najdete vše přehledně sepsané, plus další tipy a i přílohu Logopedický deník.


 

Podcast Zapojme všechny

Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme vždy jednou za 2 až 3 týdny. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty.

Podcast vzniká v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.