Ve škole máme žáky, kterým máme zajistit podpůrné opatření předměty speciálně pedagogické péče  (PSPP). Ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. je uvedeno, že ve skupině mohou být maximálně 4 žáci. V rámci financování požadujeme finanční prostředky na 1 žáka a další 3 jsou sdílení. 

V případě pedagogické intervence (PI) je maximální počet žáků ve skupině 6. Požadujeme tedy finanční prostředky na 1 žáka a dalších 5 je sdílených. Postupujeme správně? A počítáme do těchto skupin žáky s podpůrnými opatřeními z celé školy, nebo si můžeme vytvořit skupinu 6 (popř. 4) žáků na I. stupni a další skupinu na II. stupni?


Ano, postupujete správně. Skupiny lze – samozřejmě na základě potřeb žáků – popisovaným způsobem vytvořit, a to na jak na prvním stupni, tak i na druhém.

 

Aby bylo dané opatření účinné a skutečně mělo pro děti potřebný efekt, je nutné vytvářet skupiny dětí, které sdílejí PSPP/PI, na základě jejich speciálních vzdělávacích potřeb – tedy tak, aby z PSPP/PI benefitovaly všechny. Pokud tento předpoklad není splněn, pak nelze slučovat ani děti z jedné třídy. Vytváření skupin vyžaduje také dobré organizační zajištění, především pokud kombinujete děti z různých tříd a ročníků. Například v situaci, kdy je možné či vhodné, aby PSPP/PI probíhala v rámci rozvrhu, může být nerealizovatelné i sloučení dětí ze dvou tříd v ročníku. 

Jinak by mělo být běžnou praxí, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum nejprve zkonzultuje se školou, zda je v jejich možnostech navrhovaná opatření realizovat.