Mezi orgány veřejné moci, které řeší sociálně-právní ochranu dětí, patří obecní a újezdní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady (v Praze je to Magistrát hlavního města Prahy), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí sídlící v Brně a Úřad práce České republiky (konkrétně jeho krajské pobočky
a pobočka pro hlavní město Prahu). Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí a jaké jsou povinnosti školy, se dočtete v následujícím textu.

 

§ 1

(1) Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména:

a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,

d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

§ 10

(4) Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví. Pokud o to ten, kdo učinil oznámení podle věty první, požádá, obecní úřad obce s rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě skutečností uvedených v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6.

Zřizovatel zařízení uvedeného v § 39 odst. 1 písm. c) má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má dítě trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato. Při plnění povinností podle věty první a třetí se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu.


Další zdroje:

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359

 

Metodické doporučení pro postup při nesouhlasu rodiče (veřejný písemný materiál):

http://www.msmt.cz/file/38985/

(Postupy při porušování zájmu dítěte v souvislosti se společným vzděláváním)