Jak je to v současné době s pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v rámci podpůrných opatření? Jakým zákonem jsou vymezeny? Na co mají žáci právo a kdo je hradí? Jak na nákup pomůcek? Jsou majetkem školy, nebo žáka se SVP, pro kterého jsou určeny? Co s pomůckami, pokud žák přechází na jinou školu? To všechno i další specifika se dozvíte níže.

Pomůcky jako podpůrná opatření, aktuální legislativní nastavení

V rámci novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných (platná verze od 1. 1. 2020), dochází k novému nastavení rozdělení speciálních učebnic, speciálních učebních pomůcek a kompenzačních pomůcek (dále „pomůcky“) dle kategorií, včetně zavedení nové kategorie „univerzálních“ pomůcek. Některé pomůcky byly odstraněny nebo upraveny a došlo i k doplnění dalších. Zavádí se podmíněná normovaná finanční náročnost pomůcek (PNFN), kdy ředitel školy rozhodne o nákupu doporučených pomůcek v souvislosti s konkrétním stávajícím vybavením školy. Pomůcky s nejnižší finanční hodnotou (do 500 Kč) jsou ze seznamu odstraněny a školami financovány z ostatních neinvestičních výdajů (ONIV).

Přehled podpůrných opatření (změna přílohy č. 1, bod 1. 7.)

Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nelze poskytovat podpůrná opatření spočívající v zajištění pedagogické intervence, výuce předmětů speciálně pedagogické péče, použití speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, vyjma případu, kdy je tato učebnice či pomůcka určena pro žáka s jiným druhem znevýhodnění, než pro které je škola, třída, oddělení nebo studijní skupina zřízena.

Pomůcky a učebnice představují primární výbavu školy s ohledem na druh zdravotního postižení, pro které byla zřízena. V případě vzdělávání žáka s jiným druhem zdravotního postižení (např. ve škole zřízené pro žáky se sluchovým postižením je vzděláván žák s hluchoslepotou), můžete využít financování dalších kompenzačních pomůcek a učebnic z podpůrných opatření.

(Viz. Metodický pokyn k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.)

Část B (1.4.) obsahuje výčet a účel kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, jejich členění do stupňů a pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením včetně jejich normované finanční náročnosti.

Školské poradenské zařízení doporučuje v případě vážně nemocných žáků a žáků s duševními onemocněními pomůcky a speciální učebnice ze všech skupin, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření a v souladu se vzdělávacími potřebami žáka. Kompenzační pomůcky lze použít bez ohledu na skupiny obtíží, podle kterých jsou kompenzační pomůcky v části B uvedeny.

Nákup pomůcek

Vyhláška č. 27/2016 Sb. § 16 vymezuje postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně, podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním. Z uvedeného vyplývá, že nákup pomůcek byste měli zajistit co nejdříve, nejpozději však do 4 měsíců (§ 16 odst. 3 vyhlášky). Vždy ho konzultujte s pracovníky školního poradenského pracoviště (školní speciální pedagog nebo školní psycholog), vycházejte z doporučení ŠPZ a z potřeb vyučujících daných předmětů, aby byla zajištěna maximální využitelnost pomůcek.

Má-li žák snížené výstupy v jednom nebo více předmětech, je pravděpodobné, že v rámci školy využijete některé učebnice pro ZŠ praktické.

Seznam je přístupný na: http://www.nuv.cz/kipr/metodicka-podpora

Při nákupu pomůcek využijte celou částku do 4 měsíců, přestože je doporučení ke vzdělávání platné po dobu dvou či více let. Při nákupu si rozmyslete, zda nepotřebujete nakoupit např. pomůcky i na další školní rok. Proplacení faktury za objednané pomůcky není možno zavést do účetnictví po 31. 12., což v praxi znamená, že nákup i proplacení se musí uskutečnit nejpozději
do 31. 12., jinak se jedná o porušení rozpočtové kázně.

 

Vlastnictví a evidence pomůcek

Pomůcky zakoupené z podpůrných opatření žák využívá ve škole, jsou majetkem školy a jako takové mají inventární číslo. V případě, že žák potřebuje stejnou nebo obdobnou pomůcku při přípravě na výuku i doma, může zákonný zástupce požádat Úřad práce o příspěvek na zakoupení kompenzační pomůcky (se spoluúčastí max. 10 % z pořizovací ceny pomůcky).

Nakoupeným pomůckám je následně přiděleno inventární číslo a jsou zavedeny do tzv. karty žáka, aby byly dohledatelné nejen při kontrole, ale také při inventarizaci nebo v případě výpůjčky na jinou školu.

Převedení pomůcek v souvislosti s odchodem žáka na jinou školu

V případě, že škola nakoupí kompenzační pomůcky pro žáka tzv. na míru (kupř. speciální klávesnici, židli, stůl s výškově nastavenou plochou, pomůcky pro relaxaci, software pro alternativní komunikaci, počítač a speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí) a žák přechází na jinou školu, je možno nakládat s těmito pomůckami formou „výpůjčky“. K tomu existuje formulář. Smlouvu o výpůjčce může ředitel školy ošetřit i jiným dokumentem, pokud bude obsahovat náležitosti výpůjčky a také podmínky vrácení.

Respektujte, že původní škola dostala finance do rozpočtu příkazem, ke konkrétnímu žákovi, a vede o těchto pomůckách evidenci dle směrnic školy. Limity směrnic určuje zřizovatel. K tomu se vztahují inventární čísla. Pomůcky tedy není možno „převést“ na jinou školu. Smlouva o výpůjčce zavazuje obě organizace (školy) ke vzájemné spolupráci. 

Závazky plynoucí z uvedeného postupu pro původní školu: jednou ročně, při inventarizaci, kontaktovat školu, která má pomůcky zapůjčené, a ujistit se, zda jsou pomůcky v pořádku a zda je žák i nadále využívá. Druhá škola má povinnost jednou ročně sdělit původní škole stav pomůcek. V případě, že žák ukončí školní docházku (tedy pomine důvod výpůjčky), vrací uvedené pomůcky na původní školu a ta pak, dle zjištěného stavu, s pomůckami dále nakládá (jsou k dispozici jinému žákovi/žákům, vyřadí je z evidence – pouze na základě zjištěných vad).  

 

Dvě praktické ukázky – možnosti výpůjček ze SPC

Specifika poskytování podpůrných opatření pro žáka se zrakovým postižením

ŠPZ má po konzultaci se školou možnost uvést v Doporučení ke vzdělávání žáka se SVP – oddíl Pomůcky Speciální učebnice a pomůcky – položka Učebnice v Braillově písmu (alikvótní částka na přepis do Braillova písma), formu pořízení:  Výpůjčka.

Pokud bude PNFN rovna nule, rozumí se zapůjčení pomůcek nebo speciálních učebnic ze SPC pro zrakově postižené, příp. z jiné školy, a na finanční prostředky škola nemá nárok.

Existuje také možnost Výpůjčky s finančním naceněním. Tato forma umožňuje si učebnice či jiné pomůcky pro žáka zapůjčit od jiné organizace tzv. za úplatu. Ekonomicky je však nevýhodná, neboť škola následně pomůcky vrací a v případě, že bude mít žáka s podobným postižením, bude situaci opětovně řešit.

Pokud se jedná o vřazení žáka do běžné školy, můžete využít PNFN – nákup (škola získá finanční prostředky). Učebnice pak můžete objednat např. v Knihovně a tiskárně E. Macana v Praze, buď z nabídkového katalogu, nebo je nechat přepsat.

Pomůcky pro nadané a mimořádně nadané žáky

Ty slouží k podpoře rozvoje a uplatnění potenciálu žáka ve škole nebo školském zařízení. ŠPZ při doporučování těchto pomůcek vychází ze specifik speciálních vzdělávacích potřeb žáka, z charakteristiky jeho nadání, z požadavků na úpravy průběhu
a organizace vzdělávání žáka; dále z jeho zájmů a aktivit.

Doporučení pomůcek by mělo být provázáno s konkrétními aktivitami a výstupy na straně žáka (zajištění výuky žáka v předmětu, ve kterém dochází k obohacování výuky, volitelný seminář, zapojení žáka do e‐learningového kurzu, zpracování ročníkového projektu nebo odborné práce v rámci Středoškolské odborné činnosti, příprava na soutěž či olympiádu, příprava příspěvku na dětskou vědeckou konferenci apod.). Konzultace ŠPZ se školou k doporučení pomůcek pro výuku by měla směřovat k upřesnění oblastí, kde je žák bude využívat (obohacování učiva, podpora zájmu o tvořivé
a badatelské aktivity, výzkumné nebo experimentální aktivity, jako např. Talnet, soutěže nebo projektové aktivity, předmětové olympiády nebo odborně zaměřené volnočasové aktivity).


Další texty a videa pro inspiraci k práci s pomůckami i o úpravách třídy:

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/vzdelavani-deti-s-mentalnim-postizenim-podpurna-opatreni-a-kompenzacni-pomucky

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/moderni-vyuka-a-design-skolni-tridy

https://zapojmevsechny.cz/landing-pages/detail?idLandingPages=17

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/video-lepsi-znamky-a-soustredeni-zaky-ovlivnuje-i-design-tridy