Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům :-).

 

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

 

Dotaz:

Dobrý den, 

nevíme si rady s výukou anglického jazyka u ukrajinského žáka. Přišel v loňském školním roce v březnu, byl zařazen do nižšího, čtvrtého ročníku, na Ukrajině by údajně chodil do 5. ročníku. Paní učitelka zjistila, že v angličtině není tento žák ani na úrovni našeho 3. ročníku. 

V tomto školním roce je tedy žákem 5. ročníku. V angličtině ovládá jen minimální základy, zatím skoro neumí česky. Jak si tedy poradit v této situaci, kdy se žák vlastně musí učit druhý a třetí (cizí) jazyk? Může mít v angličtině úpravu obsahu až na minimální výstupy? Všude se píše pouze o češtině jako druhém jazyku, ale co angličtina, když žák jazyk rovněž neumí? 

Děkuji za radu.

 

1. odpověď

Na dotaz odpovídá Mgr. Halka Smolová Závorová, ústřední metodička pro vzdělávání Národního pedagogického institutu ČR. 

 

Dobrý den,

škola může postupovat v souladu s Lex Ukrajina. Ten platí jen pro ukrajinské žáky, kteří mají dočasnou ochranu podle Zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Dočasnou ochranou se rozumí oprávnění k pobytu na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky v návaznosti na rozhodnutí Rady EU.

Při vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, který je cizincem, ředitel mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy za účelem adaptace této osoby na vzdělávání podle školského zákona může po dobu nezbytně nutnou zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu nebo akreditovaného vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb dítěte, žáka nebo studenta.  

Vhodný vzdělávací obsah podle potřeb dítěte mateřské školy, žáka základní školy nebo střední školy nemusí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.

Lex Ukrajina platí do 23. 8. 2023. 

Do té doby tedy můžete tedy žákovi nahradit, nebo zčásti nahradit anglický jazyk, také ho můžete na anglický jazyk přidat do jiné třídy, aby si osvojoval základy.

Po uplynutí této doby (další školní rok 2023/24) se to dá řešit podpůrným opatřením i Individuálním vzdělávacím plánem podle aktuálního stavu vzdělávání.

Potřebné podklady jsou ke stažení zde:

Aktuální znění Lex Ukrajina.

Komentáře k zákonu Lex Ukrajina a Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství. 

Národní pedagogický institut ČR nabízí možnost osobních konzultací s našimi konzultanty z terénu – v každém kraji máme zástupce, kteří konzultují situaci přímo na škole a s konkrétními parametry.  

Je možné se obrátit na krajského koordinátora, který se bude rád věnovat přímo pedagogovi. Další info zde.

 

2. odpověď

Na dotaz odpovídá také Mgr. Alice Kourkzi, odborná pracovnice Národního pedagogického institutu ČR, která upřesňuje, jaké jsou možnosti úpravy rozvrhu u těchto žáků.

 

Dobrý den,

dotaz má dva rozměry.  

V situaci, kdy žák přichází do české školy, je prioritou, aby si co nejdříve osvojil český jazyk na dostatečné úrovni, která mu umožní plné zapojení do vzdělávacích aktivit a pozdější naplnění výstupů ŠVP. Ve zmiňovaném případu je ke zvážení, zda by nebylo účelnější, aby část nebo celá časová dotace anglického jazyka byla věnována výuce českého jazyka jako jazyka cizího (druhého) namísto toho, aby si žák osvojoval dva cizí jazyky souběžně.  

Zákon Lex Ukrajina II v kapitole Úprava vzdělávacího obsahu umožňuje řediteli základní školy na dobu nezbytně nutnou upravit vzdělávací obsah, podle kterého se vzdělávají žáci cizinci. Upravený obsah vzdělávání přitom nemusí být v souladu s RVP ZV, musí ale sledovat hlavní cíl úprav – adaptace žáka cizince na vzdělávání podle RVP ZV. 

Úpravy vzdělávacího obsahu se netýkají celkového počtu vyučovacích hodin stanovených v učebním plánu školy. Počet hodin jednotlivých předmětů však nemusí učebnímu plánu odpovídat. Doporučuje se zpracovat stručnou evidenci interních změn. Například, na které předměty se škola zaměří při vzdělávání žáků cizinců, ze kterých předmětů budou žáci uvolněni. Za takový doklad je možné považovat například vytištěný upravený rozvrh hodin žáků cizinců nebo zápis z jednání pedagogické rady o této úpravě.  

Pokud bude zachována současná dotace anglického jazyka, je nutné k žákovi přistupovat individuálně a nastavit takové vzdělávací cíle, které odpovídají jeho současným možnostem a předcházejícímu vzdělání na Ukrajině (možno popsat v PLPP). Je jasné, že nově příchozí žák nebude schopen naplňovat stejné očekávané výstupy jako čeští spolužáci. Hodnocení se vztahuje k individuálním cílům a na počátku docházky do české školy je doporučováno slovní hodnocení. Z minimálních doporučených výstupů nelze vycházet, jsou určeny pro žáky s lehkým mentálním postižením, což není případ uváděného žáka.