Pro přehled jednotlivých oborů speciální pedagogiky, přehledně v jedné infografice.

 

  • psychopedie – SP osob s mentálním postižením
  • oftalmopedie (tyflopedie) – SP osob se zrakovým postižením    
  • etopedie – SP osob s poruchami chování a emocí  
  • logopedie – SP osob s narušenou komunikační schopností  
  • surdopedie – SP osob se sluchovým postižením
  • somatopedie – SP osob s postižením hybnosti, tj. tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených
  • SP osob s vícenásobným postižením – tj. osob s více vadami
  • SP osob s parciálními nedostatky – tj. osob se specifickými vývojovými poruchami učení, chování a pozornosti