2. díle podcastu Zapojme všechny s Kristýnou Titěrovou z META o.p.s se naše kolegyně Rumyana Georgieva více zaměřuje na podpůrné pozice pro žáky s OMJ, konkrétně na fungování: dvojjazyčného asistenta na školách, učitele češtiny jako druhého jazyka a koordinátory žáků s OMJ. Příjemný poslech!

 

 

Dvojjazyčný asistent pedagoga na škole

Již od roku 2012 probíhá díky společnosti META vzdělávání dvojjazyčných asistentů pedagoga. Do těchto vzdělávacích kurzů se většinou hlásí ženy, často s migrační zkušeností, pro které kurz vznikl. Cílem je vyškolit opravdu potřebné asistenty pedagoga, kteří ovládají mateřský jazyk dětí s OMJ, a zároveň zvládnou pedagogickou náplň práce i náročnou „akademickou“ češtinu ve výuce, k jejímuž osvojení rozhodně nestačí obecný kurz češtiny jako cizího jazyka.

Přítomnost dvojjazyčného asistenta pedagoga ve třídě se po všech stránkách vyplatí. V první řadě se tím zásadně usnadní práce učitele, který se může věnovat jiným činnostem a nemusí většinu hodiny trávit snahou dorozumět se s žákem s OMJ, navíc přítomnost asistentů výraznou měrou ovlivňuje i celkové klima ve škole.

 

Učitel češtiny jako druhého jazyka

U této podpůrné pozice zatím není stanovena žádná jasně definovaná odborná příprava. V ideálním případě je žádoucí pedagogické vzdělání jazykového směru. Aprobace český jazyk není vždy nutně přínosem. Podporu, pomoc a inspiraci lze hledat u Asociace učitelů češtiny jako cizímu jazyku, nejrůznějších neziskových organizací, META o.p.s. nabízí nejrůznější semináře a webináře určené učitelům češtiny jako 2. jazyka, metodické kurzy pro učitele češtiny taktéž nabízí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

 

Koordinátor výuky žáků s OMJ na školách

Spolupráce se speciálně vyčleněným pracovníkem, který funguje jako prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, tj. mezi žákem, rodiči, učiteli a případně i poradenským zařízením školy, se pro efektivní začleňování žáků s OMJ osvědčuje . Koordinátor pomáhá nejen dítěti s OMJ, ale i ostatním učitelům. Ti totiž vědí, na koho se při vzdělávání žáků s OMJ mohou ve škole obrátit a s kým vypracovat podporu ve výuce. Nejlepší je, pokud je to někdo se zkušenostmi z oblasti poradenství, tedy speciální pedagog, výchovný poradce apod. Koordinátoři výuky nejsou speciálně školeni, na tyto pracovníky nejsou prozatím systémově určené prostředky ve školách.

 

V článku k podcastu na webu Zapojmevšechny.cz najdete také přehled škol v každém kraji České republiky, které mají rozpracovaný systém podpory pro žáky s OMJ, a spoustu odkazů na společnosti, které se touto problematikou zabývají.

 

V 1. díle podcastu s Kristýnou Titěrovou se zájemci mohli dozvědět o fungování obecně prospěšné společnosti META zaměřené na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodin, a to především s ohledem na úspěšné zapojení dětí do školní docházky. Část podcastu se také věnovala problematice učení se češtině jako druhému jazyku a úskalím, s nimiž se musí žáci s OMJ v českém vzdělávacím systému vypořádat.

 

Podcast Zapojme všechny

Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme vždy jednou za 2 až 3 týdny. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty.

Podcast vzniká v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.