Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině k nám proudí mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a po pandemii covidu je novým aktuálním tématem integrace těchto dětí do českých škol. A přirozeně z toho plynou obavy mnoha učitelů. Jak se se situací snáze vypořádat? Jaké bývají nejčastější problémy a jaké možnosti mají učitelé i žáci, aby integrace proběhla co nejlépe? Čtěte dál!


FOTO: Freepik.com

Co čeká děti z odlišného jazykového prostředí, když nastoupí do české školy?

Většina nově příchozích rodin cizinců má velmi slabou představu o tom, jak funguje české školství. Jejich zkušenosti ze země původu, odkud přišli, se více či méně liší od našeho školního systému. Proto je třeba seznámit je v první řadě s tím, jak to u nás chodí a s jejich právy i povinnostmi ohledně povinné školní docházky v České republice apod. S nástupem do školy se ale nedoporučuje čekat až do doby, kdy se dítě naučí dostatečně česky.

I když je jazyk samozřejmě hlavním problémem, důležitá je také scholarizace. Dítě se obvykle posílá do spádové školy, dojíždění mimo bydliště by mu situaci jen komplikovalo, proto se nedoporučuje. Po nástupu do školy by každé dítě mělo v první řadě obdržet podporu ve formě jazykové přípravy a také plán pedagogické podpory, a to pro český jazyk i pro ostatní předměty. Dítě by nemělo jít automaticky o ročník níže jen proto, že neumí dostatečně česky.

Nezapomínejme, že každé dítě je jiné, proto i integrace jednotlivých dětí je velmi individuální záležitost, při které hraje roli celá řada faktorů právě v souvislosti s osobností daného dítěte. Některé děti se díky svému osobnímu nastavení rychle zapojí do kolektivu, chtějí se kamarádit, zapadnout, a tak jsou motivované, což prospívá i následnému učení se češtině. Jiné může odlišné prostředí a pochopitelné zhoršení (anebo kolísání) školních výkonů silně frustrovat. To pak může vést k pasivitě a letargii, nebo naopak k „vyrušování“ ve snaze upoutat na sebe pozornost. Vstřícnost a trpělivost ze strany učitele je pro úspěšnou integraci zásadní.

Zádrhelem při integraci a adaptaci dítěte ve škole mnohdy bývá komunikace s rodinou. Proto je na ni třeba brát ohledy a začlenit ji také.

Komunikace s rodinou

S rodinou lze navázat kontakt a nastavit oboustrannou komunikaci, která je pro integraci žáků s OMJ zcela zásadní, mnoha způsoby. Národní pedagogický institut ČR například nabízí školám bezplatné služby tlumočníků, překlady a celou řadu textů a dokumentů v nejrůznějších jazykových mutacích. Mnohé neziskové organizace a integrační centra, více viz například na https://icpraha.com/, kde lze nalézt aktivity pro klienty, či Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců,také nabízejí služby poraden či adaptačních kurzů. Charita ČR také nabízí informační telefonické linky s tlumočením ve třech jazycích: vietnamština, mongolština, ukrajinština.

Rodinu je třeba v první řadě obeznámit s jejich právy a povinnostmi, s významem povinné školní docházky a s tím, jakým způsobem probíhá na dané škole komunikace se zákonnými zástupci (e-mail, elektronická žákovská knížka apod.).

Každá jazyková komunita má své přednosti i úskalí. Například ruskojazyčná komunita je té české kulturně poměrně blízko, jazykové problémy zde nebývají tak velké jako u neslovanských rodin (vietnamských apod.). Tyto rodiny obvykle více sledují, co se s jejich dítětem ve škole děje. Mají odlišnou zkušenost se vzdělávacím systémem a s tím související očekávání – rodiny z těchto zemí bývají často konzervativněji založeny, jsou zaměřeny na větší výkon, memorování, v mnoha případech tedy spíše nejsou zastánci progresivnějších či alternativních metod.

Integrace a střední škola

Také studenti středních škol s OMJ po nástupu na novou školu potřebují podporu. Legislativně již bohužel nemají nárok na jazykovou přípravu. I na tyto studenty se ale vztahuje §16 školského zákona, vyhlášky č. 27/2016 Sb.(jde o žáky odlišného kulturního prostředí s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka). Společnost META o.p.s., zabývající se integrací dětí s odlišným mateřským jazykem, již dlouhá léta za legislativní změny pro děti s OMJ bojuje, především právě pokud jde o studium na SŠ. Již pět let u nich také běží intenzivní roční přípravný kurz, který pořádají ve spolupráci s organizacíCentrum pro integraci cizinců, o.p.s., a jenž je financován ze strany dánské nadace THE VELUX FOUNDATIONS. Školská zařízení, ani poradny bohužel tyto možnosti podpory nejsou zvyklé implementovat a nevědí o nich ani sami žáci. V praxi jsou pro tyto žáky často jedinou pomůckou slovníky u maturity a čas navíc.

Jak být při integraci úspěšní? Co pro to dítě potřebuje?

  • Dítě se musí ve škole cítit bezpečně a přijímané;

  • maximální podpora výuky češtiny, a to nejen v hodinách českého jazyka – nutná reflexe i v dalších předmětech;

  • možnost seberealizace – podpora zájmové činnosti;

  • fungující oboustranná komunikace.

Podpora pro učitele

Je možné, že máte ve třídě dítě s OMJ, které neumí česky, poprvé, či s nimi máte jen malou zkušenost, a nevíte si rady. Existují různé možnosti, jak se s takovou situací vypořádat. Například lze získat metodickou podporu u organizace META a Národního pedagogického institutu. Nabízí se také další vzdělávání učitelů, a to prostřednictvím nejrůznějších seminářů a webinářů. Pomoc lze hledat i u mnoha dalších organizací, které škole zprostředkují komunikaci s rodinou, do hry může vstoupit adaptační koordinátor, podpora může přijít také ze strany vedení školy, obce apod. Pedagogicko-psychologická poradna může dítěti stanovit konkrétní podpůrná opatření. Ta se řídí §16 školského zákona,vyhlášky č. 27/2016 Sb. a metodikou MŠMTpro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí).


Podkladem pro tento text byl 22. podcast na webu www.zapojmevsechny.cz s Bc. Janem Heinrichem z obecně prospěšné společnosti META o.p.s. V 23. dílu podcastu Nástup žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy a i ve 24. dílu Podpůrné pozice pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) si také můžete poslechnout další tipy od Kristýny Titěrové z META o.p.s., která pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému, naučit se česky. Součástí její činnosti je i poradenství.

Pokud hledáte inspiraci, jak se se situací vypořádat přímo ve škole v rámci školního poradenského pracoviště, jistě vám pomůže článek o tom, jak to funguje na ZŠ Kořenského v Praze, kde mají čtvrtinu dětí s odlišným mateřským jazykem.

Další tipy, metodiky, zkušenosti a inspiraci najdete v článcích, podcastech i videích na webu Zapojmevšechny.cz, kde se této problematice věnuje celá jedna sekce Odlišný mateřský jazyk, případně v nové sekci Ukrajinský žák.

Odkazy:

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-22-dil-integrace-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-23-dil-nastup-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem-omj-do-skoly

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-24-dil-podpurne-pozice-pro-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem-omj

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/na-zs-korenskeho-to-s-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem-umi

https://zapojmevsechny.cz/kategorie/detail/odlisny-matersky-jazyk

https://zapojmevsechny.cz/kategorie/rozdeleni?filtrRozdeleni=ukrajinsky-zak