Na základě dlouhodobých zjištění České školní inspekce ve školách a školských zařízeních a na základě reflexe různých národních i mezinárodních poznatků relevantních veřejných institucí, neziskových organizací i individuálních odborníků Česká školní inspekce připravila a vydala metodické doporučení zaměřené na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních, které se soustředí na problematiku, s níž se školy v posledních letech setkávají stále intenzivněji.

Cílem tohoto nového dokumentu je poskytnout ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům relevantní podklady a informace k problematice příčin náročného chování dětí a žáků a zároveň naznačit vhodné způsoby uchopení tohoto tématu na úrovni školy. Dokument by měl napomoci rozpoznat, zda škola systematicky a z odborného hlediska správně přistupuje k prevenci a intervenci v oblasti náročného chování dětí a žáků, měl by napomoci porozumět příčinám náročného chování dětí a žáků a rovněž vhodným preventivním přístupům, které jeho rozvoj mohou eliminovat nebo alespoň mírnit.

 

Dokument také představuje základní informace o aplikaci víceúrovňové podpory, která vedle preventivní úrovně zahrnuje i úrovně reagující na závažnější příčiny náročného chování dětí a žáků včetně spolupráce s externími partnery. V metodickém doporučení je kladen důraz na preventivní působení, jehož cílem je vytvořit ve škole prostředí, které naplňuje základní potřeby dětí a žáků a systematicky rozvíjí sociální a emoční kompetence, jejichž osvojení je nezbytné pro vytváření zdravých mezilidských vztahů. V metodice jsou také uvedena obecná doporučení pro interakci s rozrušeným dítětem či žákem, která podporuje jeho zklidnění. 

 

Metodické doporučení si můžete otevřít a stáhnout ve formátu pdf