Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům...

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

Dotaz:

Dobrý den,

ráda bych zjistila více k postupům školy ohledně začlenění a vzdělávání žákyně s LMP a poruchou pozornosti. Nyní je žákyní 5. třídy a v rámci výuky má učivo redukováno na minimální výstupy, IVP a přidělenou asistentku. 

Jaká je například u vzdělávání dětí s LMP dobrá praxe z nějaké školy? Osvědčila se například docházka na některé předměty do nižšího ročníku? Protože jinak bude dcera ve svém ročníku opět s úplně jiným učivem a vůbec nebude tušit, o čem paní učitelka vypráví... Paní učitelka považuje za nejvhodnější přenést výuku ve všech klíčových předmětech na paní asistentku, tedy aby dcera byla v těchto předmětech sama (kromě tělocviku, hudební a výtvarné výchovy) mimo třídu v podstatě 100 % času. Jako rodiče se domníváme, že by dceru měl vzdělávat především pedagog. 

 

Odpověď

Na dotaz odpovídá Zonna Bařinková, odborný pracovník oblasti Společného vzdělávání při NPI ČR.

Dobrý den,

na základě naší nedávné telefonické konzultaci a rozboru situace při vzdělávání Vaší dcery, Vám ještě posílám písemné vyjádření, jak jsme se dohodly:

 • při zdělávání žáka s lehkým mentálním postižením (LMP) je třeba důsledně vycházet především z „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“, v němž by měla být i relevantní doporučení ke vzdělávání žáka v oblasti organizace a metod výuky, jimiž by se škola měla řídit; 

 • tato doporučení jsou součásti přiznaných podpůrných opatření při vzdělávání a je nutné respektovat právo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na jejich uplatňování;

 • jakékoliv školní třídě pracují pedagogové s heterogenním kolektivem, v němž přirozeně projevují jednotliví žáci své individuální vzdělávací potřeby; úkolem a posláním učitele je rozvíjet každého žáka s ohledem na jeho učební dovednosti, schopnosti a možnosti; prvotně k tomu všechny pedagogy zavazuje stěžejní právní předpis pro školství, a to zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který už v § 2 upravuje zásady a cíle vzdělávání a v něm v odst. 1 písm. b) uvádí jako jednu ze zásad právě zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce;

 • pedagogové, kteří žáka vzdělávají, mohou vše konzultovat s odborníky ze školského poradenského zařízení; nutné je také průběžně vyhodnocovat účinnost nastavených podpůrných opatření, realizovat pedagogickou diagnostiku;

 • pokud si paní učitelka neví rady, jak při vzdělávání Vaší dcery postupovat, mělo by ji školské poradenské zařízení, v toto případě SPC metodicky vést a instruovat; 

 • každá škola musí také zajišťovat poradenské služby pro žáky i jejich zákonné zástupce, na něž mají ze zákona právo, a to prostřednictvím školního poradenského pracoviště (dále ŠPP), v němž působí výchovný poradce, popřípadě školní speciální pedagog a školní psycholog – tito pracovníci by ve škole měli zodpovídat za péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikovat se školským poradenským zařízením, metodicky vést pedagogy; s pracovníky ŠPP bych se tedy snažila ohledně adekvátní podpory Vaší dcery komunikovat; 

 • důležité je, aby žák s LMP nebyl přetěžován a deprivován neúměrně vysokými nároky, aby byl zároveň vhodně podpořen jeho maximální vzdělávací potenciál;

 • diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu by měla být v současném školství přirozenou součástí vzdělávání, učitel by měl cíleně využívat podnětné výukové strategie za účelem uspokojení různých potřeb žáků, např. v malotřídní škole, v níž učitel vyučuje zároveň žáky dvou i více ročníků, také připravuje výuku pro více skupin žáků s různou úrovní zvládnutí učiva, všichni mají např. matematiku, ale všichni se neučí stejný vzdělávací obsah, podobně lze postupovat i při plánování a realizaci výuky ve třídě, v níž jsou začleněni žáci s různou mírou potřeby podpůrných opatření, tedy i v případě Vaší dcery; 

 • zmiňovala jste, že Vaše dcera má ve třídě k dispozici asistenta pedagoga; jak vyplývá z názvu pozice, je to asistent pedagoga, který svou činností ve třídě napomáhá začleňování žáka při vzdělávání, v případě potřeby mu poskytuje účinnou podporu; při dobře nastavené spolupráci a vzájemné interakci s pedagogem může účinně podpořit žáka se zaměřením pozornosti a soustředěním, se zvládnutím pro něj náročných dovedností, rozdělením úkolů na menší části po jednotlivých krocích, individuální dopomoci při plnění úkolů, manipulaci s pomůckami, poskytováním emocionální podpory; důležité je nebát se intenzivnějšího zapojení do průběhu vzdělávání, vzájemné interakce s pedagogy v širším spektru činností, podmínkou je společné plánování i vyhodnocování pedagogického procesu s pedagogy; 

 • výuka v kmenové třídě může být v přiměřené míře kombinována s výukou individuální; učitel se může i při vyučování individuálně věnovat žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami ve chvílích, kdy např. ostatní žáci mají samostatnou práci, aktivity ve skupinách, kdy na ně dohlíží asistent pedagoga apod.; tuto výuku může učitel kombinovat s individuální prací žáka s asistentem pedagoga ve třídě i mimo třídu v klidné místnosti (např. k docvičení konkrétního učiva) při zachování podmínky, že asistent pedagoga je metodicky veden učitelem; 

 • je pravda, že pedagogickou intervenci již nedoporučuje SPC, ale poskytuje ji sama škola, postupovat by měla dle potřeb žáka; u žáka s LMP se využívá v případech, kdy žák v určitých dovednostech selhává a potřebuje více času na jejich osvojení; organizace průběhu pedagogické intervence a její personální zajištění je plně v kompetenci ředitele školy, toto podpůrné opatření může být poskytováno všemi pedagogickými pracovníky školy, školní družiny či školního klubu;

 • předmět speciálně pedagogické péče a jeho rozsah i náplň nastavuje a doporučuje SPC a (i po konzultaci se školou) rovněž dle konkrétních potřeb žáka, tento předmět skutečně může vyučovat učitel se speciálně pedagogickým vzděláním, nemusí to tedy být nutně pouze školní speciální pedagog; předmět speciálně pedagogické péče neslouží k doučování žáka, ale doporučuje se v případě, je-li potřeba rozvíjet specifická oslabení, je zaměřen na oblast řečové výchovy, grafomotorických dovedností, logopedických obtíží, vizuálně percepčních dovedností, nácvik sociální komunikace apod.; 

 • to, jak bude výuka předmětu speciálně pedagogické péče organizována, je rovněž zcela v kompetenci ředitele školy, odvíjí se to například od skutečnosti, zda bude poskytováno toto podpůrné opatření více žákům školy, a to v podobné oblasti nebo bude poskytováno jednotlivým žákům, od možností personálního zabezpečení výuky.