Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání shrnula hlavní závěry analýzy MŠMT, která se zabývá implementací společného vzdělávání v základních školách. Zajímají vás čísla? Jaké školy nejvíce využívají systém podpůrných opatření? Jaká podpůrná opatření jsou nejčastější? Jaké jsou nejčastější diagnózy?


Zpráva MŠMT poukazuje na trendy, které se vyskytovaly v období 1. 9. 2016 – 31. 10. 2017 na základních školách. Dramaticky vzrostl počet žáků s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování, a to o 20 % ve srovnání s předchozím obdobím. U vývojových poruch chování šlo o nárůst o více než 40 %.

Celkově se dá říct, že dochází k postupné implementaci systému nových diagnostických postupů.

"Z podpůrných opatření (PO) je při meziročním srovnání možné zaznamenat poměrně vysoké nárůsty především u počtů asistentů pedagoga (AP). K 30. 9. 2017 vykázaly ZŠ 13 660 AP, kteří odpovídali 9 308,8 úvazku. Z celkového součtu úvazků AP vykázaného všemi školami (12 406,9) tak připadalo téměř 75 % na ZŠ. Meziroční nárůst pak činí 2 812,5 úvazků (43 %)."

Mezi třemi nejčastějšími podpůrnými opatřeními, která se ve sledovaném období realizovala, najdeme:

  • hodinovou pedagogickou intervenci ve škole (14 923)
  • hodinový předmět speciálně pedagogické péče (7 610)
  • AP sdílený ve škole s úvazkem 0,50 (6 107)

Tato opatření nejvíce využili žáci se středně závažnými poruchami učení a s lehkým mentálním postižením. Celkem se vykázalo téměř 55 tisíc podpůrných opatření. Většina z nich se týkala finančních požadavků základních škol.

A jaká jsou celková čísla?

K 30. 9. 2017 bylo celkem 42 208 žákům ZŠ se SVP nebo nadáním poskytováno 97 365 podpůrných opatření.

Z celkového počtu 97 365 PO jich bylo 84 631, tj. 87 % poskytováno v běžných ZŠ.

Celý proces implementace ztěžuje náročná administrativa a nedostatečná komunikace mezi ŠPZ a pedagogem. Často není jasné, jak se mají konkrétní podpůrná opatření promítnout do výuky žáka. V celé situaci ale převažují pozitiva, a to konkrétně fakt, že se žákům dostalo strukturované podpory, začaly se více řešit poruchy žáků s autismem a nedošlo k žádnému skokovému přesunu žáků ze speciálních škol do škol běžných.


Celá zpráva k prolistování:

Loading...

Článek o analýze MŠMT najdete zde.

Analýza MŠMT v plném změní zde.