Na co má nárok učitel a na co žák? Jaké se jim může dostat personální podpory podle stupně podpůrných opatření?


Učitel má nárok na podporu pedagogickými pracovníky, a to asistentem pedagoga nebo dalším pedagogem včetně speciálního pedagoga – učitele. Žák, na rozdíl od učitele, má nárok na podporu odbornou, nepedagogickou. Může se jednat o tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, osobního asistenta nebo školního asistenta.

 

Normovaná finanční náročnost pro personální podporu žáka/žáků a učitelů: 

3. stupeň podpůrných opatření:

  • služby asistenta pedagoga pro více žáků (sdílený AP) podle charakteru SVP, maximálně pro 4 žáky na třídu, rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory od 0,25 úvazku do 1,0 úvazku na 1 žáka  
  • podpora výuky dalším pedagogickým pracovníkem v rozsahu 0,5 úvazku 
  • podpora školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem v rozsahu 0,5 úvazku (služba pro žáka a školu) 

4. stupeň podpůrných opatření: 

  • služby asistenta pedagoga a poskytovatele speciálně pedagogické péče 
  • podpora výuky dalším pedagogickým pracovníkem 
  • tlumočníci českého znakového jazyka a přepisovatelé pro neslyšící, školní psychologové a školní speciální pedagogové 

5. stupeň podpůrných opatření: 

  • služby asistenta pedagoga a poskytovatele speciálně pedagogické péče 
  • podpora výuky dalším pedagogickým pracovníkem 
  • tlumočníci českého znakového jazyka a přepisovatelé pro neslyšící, školní psychologové a školní speciální pedagogové 

Další informace a zdroje:

NÚV – Asistent pedagoga