Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na základní, střední nebo vyšší odborné škole spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Ty jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem, školním speciálním pedagogem, školním logopedem a jejich týmem složeným z vybraných pedagogů školy. Jaké povinnosti má školní poradenské pracoviště? Jaké pozice jsou s tímto pracovištěm spojeny?


Charakteristika a zajištění poradenských služeb ve škole 

V programu poradenských služeb ve škole management školy popisuje a vymezuje rozsah činností pedagogických pracovníků školního poradenského pracoviště, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:  

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

 3. prevenci školní neúspěšnosti,

 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a
  s odlišnými životními podmínkami,

 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole je také zajišťováno i školním psychologem a školním speciálním pedagogem. 

 

  

Pedagogičtí pracovníci školního poradenského pracoviště se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

 

Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností a služeb zajišťovaných školou.   

Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům.  

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je zařízení, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence) a hlavním jeho cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Výchovný (poradenský) a preventivní tým je složený z ředitele školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a učitelek. Další poradenské služby pak v rámci ŠPP zajišťuje školní psycholog a školní speciální pedagog.  

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce. Některé poradenské služby mohou využít i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy a jejich rodinní příslušníci.

Základní principy a zásady práce ve škole: 

 • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole,
 • dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence
  a realizují se s plnou podporou vedení školy a s podporou celého pedagogického sboru,
 • klíčovými osobami a nositeli poradenského a preventivního působení na naší škole jsou ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog a třídní učitelé a třídní učitelky, 
 • spolupracujícími subjekty jsou školská poradenská zařízení a nestátní neziskové organizace
  v širokém okolí školy, 
 • školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) poskytují metodickou podporu naší škole, zejména školnímu metodikovi prevence a výchovnému a kariérovému poradci, a intervenci v podobě jak individuální práce se žáky a rodiči, tak prostřednictvím programů pro celé třídy, 
 • neziskové organizace nabízejí ucelené programy specifické prevence – zejména závislostí, sekt
  a sektářství a aktuálních problémů různých věkových skupin žáků, tyto programy naše škola pravidelně využívá,
 • při výběru nabízených programů členové výchovného a preventivního týmu školy pečlivě zjišťují reference jak o programu, tak i o organizaci,
 • při realizaci programů vycházíme ze zásady, že efektivní působení je takové, které je kontinuální, promyšlené s jasně definovaným cílem; neefektivní, a tedy zbytečné jsou jednorázové aktivity typu přednášky pro velkou skupinu posluchačů bez možnosti diskuse
  (s výjimkou seznámení rodičů s programem školy),
 • všichni pedagogové v naší škole si plně uvědomují, že sebepromyšlenější program prevence nezabrání rizikovému vývoji některých žáků. Potom není v kompetenci školy problém vyřešit, ale delegovat péči o takového jedince jinam – obvykle pedagogicko-psychologickým poradnám nebo dalším zařízením, které posoudí další možnosti péče o takového jedince a škole doporučí konkrétní postup.

„Nedají se zvládat velké problémy, ale těm malým se dá předcházet!“


Pedagogičtí pracovníci

Jaké činnosti vykonávají? Čtěte jednotlivé články:

Výchovný poradce

Školní metodik prevence

Školní psycholog

Školní speciální pedagog


Další informace:

MŠMT:  

Právní předpisy a související dokumenty

NÚV:

Školní poradenské pracoviště

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky – zde

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1. 1. 2018 – přehled základních změn - zde.