Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění novely č. 270/2017 Sb. („první novela vyhlášky“)   

Jedná  se o technickou novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tato novela byla dlouhodobě diskutována se zástupci profesních sdružení škol a školských poradenských zařízení, tedy iniciátory úprav, které mají přispět ke snížení administrativní náročnosti celého procesu.

Přehled základních změn

(konkrétní výčet není úplný, upozornění na další změny níže)

§ 10 úpravy plánu pedagogické podpory: (účinnost od 1. 9. 2017)  

(1) Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory žáka.

(1) Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

§ 13 úpravy v podepisování projednání zprávy a doporučení v ŠPZ zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáky a změny termínu vydávání zpráv a doporučení ŠPZ: (účinnost od 1. 9. 2017)  

(2) Při vydání zprávy a doporučení je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informován o jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o revizi podle § 16b zákona. Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka potvrzuje svým podpisem, že zpráva včetně doporučení s ním byla projednána, že porozuměl jejímu obsahu a zvoleným podpůrným opatřením; o těchto skutečnostech musí být poučen.

Účinnost od 1. 9. 2017:

(3) Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 4 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.

Účinnost od 1. 9. 2018: (POZOR: v ÚZ č. 1211 je chyba          

(3) Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.

  

§ 15 stanovování termínu vyšetření ve ŠPZ:

(3) Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné; tato doba zpravidla nepřesáhne 2 roky. Před skončením doby podle věty první školské poradenské zařízení vyrozumí zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o potřebě nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb. Termín nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské zařízení do zprávy a doporučení. (účinnost od 1. 9. 2017)

 

§ 16 postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně:

V § 16 odst. 1 se slova „udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka“ nahrazují slovy „poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním“.

(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním“. (účinnost od 1. 9. 2017)

 

§ 17 a § 18 za pojmy žáků se vkládají slova „se speciálními vzdělávacími potřebami“:

V § 17 odst. 1 se za slova „5 žáků“ vkládají slova „se speciálními vzdělávacími potřebami“.

V § 17 odst. 2 se za slova „Počet žáků“ vkládají slova „se speciálními vzdělávacími potřebami“ a slovo „však“ se zrušuje.

V § 18 odst. 1 se za slova „počet žáků“ vkládají slova „se speciálními vzdělávacími potřebami“.    

 

§ 20 zařazování žáků podle § 16 odst. 9 zákona:

(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání se použije § 11 odst. 3 až 5, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, zpravidla nejvýše po dobu 2 let; v případě doporučení zařazení žáka do školy pro žáky s mentálním postižením u prvního doporučení nejdéle po dobu 1 roku a dále pak po dobu 2 let, nejedná-li se o žáka se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením.

 

§ 23 přezkoumání podmínek – nový odstavec 2:

(2) V případě, že jde o doporučení k zařazení do třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky s mentálním postižením, se vyhodnocení podle odstavce 1 věty první provádí každoročně za použití principů dynamické diagnostiky, pokud se však nejedná o žáky se středně těžkým, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením.  

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

Z textu vyhlášky je vypuštěna metodická podpora školského poradenského zařízení, která nebyla jako podpůrné opatření prakticky uplatňována.


Další změny 

Současně tato technická novela upravuje překlepy a chyby v Příloze č. 1, zpřesňuje kódy pro pedagogickou intervenci a předměty speciálně pedagogické péče, upravuje je tak, aby normovaná částka vyjadřovala požadavky na vzdělávání 1 žáka, nikoliv skupiny žáků, jako tomu bylo v původním znění. Dále se upravuje velikost skupiny žáků na pedagogickou intervenci na počet 6 (původně 4 žáci) v souladu s požadavky škol a odborné veřejnosti. K technickým úpravám došlo i u specifikace pomůcek u autistických žáků atd.

Změny v příloze č. 1 vyhlášky – účinnost od 1. 12. 2017

Změny v příloze č. 5 vyhlášky – účinnost od 1. 12. 2017


Vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. („druhá novela vyhlášky“)  

Od 1. ledna 2018 dochází na základě druhé novely vyhlášky ke změně normované finanční náročnosti podpůrných opatření personálního charakteru. Nově se použije pro výpočet prostředků ze státního rozpočtu nižší platový stupeň (pátý u pedagogických pracovníků a sedmý u nepedagogických pracovníků) a ruší se normativní financování nenárokové složky platu u těchto podpůrných opatření. Toto snížení se uplatní i u podpůrných opatření, která jsou poskytována dnes, případně začnou být poskytována do 31. prosince 2017.

Tři měsíce po zveřejnění druhé novely vyhlášky (tedy ode dne 9. 3. 2018) začala školská poradenská zařízení doporučovat podpůrná opatření asistenta pedagoga ve změněné podobě. Novela vyhlášky rozlišuje podle náročnosti činnosti zajišťované asistentem dvě různé podoby tohoto podpůrného opatření. Školská poradenská zařízení budou vyhodnocovat, která z těchto podob je v daném případě potřebná pro naplňování práv žáka. Od 9. 3. 2018 se začalo uplatňovat i nové odstupňování činnosti asistenta pedagoga podle potřebného časového rozsahu. Dosavadní právní úprava vycházela ze 4 možností (po čtvrtinách úvazku). Nová právní úprava umožňuje 7 různých časových rozsahů podpory, z nichž školské poradenské zařízení doporučí tu, která nejlépe odpovídá potřebám žáka.

Prostředky státního rozpočtu určené školám a školským zařízením v případě využití asistenta pedagoga nově výslovně počítají i s nezbytnou nepřímou pedagogickou činností.

Loading...

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1. 1. 2018 – přehled základních změn:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2 (nové materiály k uvedené vyhlášce)