Přehled podpůrných opatření v dokumentu níže se člení na dvě části. První část popisuje jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich obsah, část druhá obsahuje výčet speciálních učebnic, pomůcek
a kompenzačních pomůcek. V obecné části přehledu je vysvětlena logika práce se stupni podpůrných opatření, možnosti jejich kombinace a také pravidlo, které se vztahuje k tomu, že podpůrná opatření, která vymezují metody výuky, organizaci výuky a hodnocení žáka u vyšších stupňů podpůrných opatření vždy zahrnují současně obsah nižších stupňů podpůrných opatření.


Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Druhy podpůrných opatření pak odpovídají specifickým vzdělávacím potřebám žáka,
s ohledem k jeho věku a stupni vzdělání (od předškolního až k vyššímu odbornému vzdělávání). Adekvátně tomu se navrhují také formy vzdělávání žáka, které vždy zohledňují i požadavky na organizaci vzdělávání žáka
v kontextu jeho speciálních vzdělávacích potřeb.

Loading...

 

Celý dokument najdete na webu MŠMT – Komentář k přehledu podpůrných opatření.pdf