Na naši poradnu na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme zde, protože by se mohly hodit více kolegům :-).

Otázka/Případ:

Děvče opakuje 8. třídu, absolvuje 9. rok povinné školní docházky. Má podporu asistenta pedagoga, 3. stupeň podpůrných opatření. Vedena pod PPP pro poruchy chování, v evidenci psychiatra, medikovaná. V rodině zátěž - psychiatrické diagnózy, zneužívání návykových látek. Děvče i díky medikaci velkou část výuky prospí. Při snížení medikace ale nezvladatelné chování, agresivita (totéž i v domácím prostředí). Psychiatrička doporučuje zkrácení výuky na 4 hod denně. Toto ale dle školského zákona není možné. Je možno osvobodit jen z konkrétních předmětů, které nespadají dle rozvrhu do úvodních či závěrečných hodin vyučování. Jak můžeme jako škola postupovat? Díky za odpověď.

 

Odpověď:

Odpovídáme jen v rámci takto položené otázky bez bližších info k žákyni. ŠPZ by mělo při nastavování podpůrných opatření samozřejmě spolupracovat se všemi ošetřujícími lékaři, tedy i s dětským psychiatrem. Ten však nerozhoduje o poskytování konkrétních PO při vzdělávání.

 

Podpůrná opatření je v tomto případě nutné bezvýhradně nastavovat a konzultovat ve spolupráci s příslušným školským poradenským zařízením (PPP, SPC), jehož je žákyně klientkou. Nejlépe aby se propojili pracovníci školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence) s pracovníky ŠPZ, které má kompetenci podpůrná opatření přizpůsobovat aktuální situaci žákyně.

 

Po konzultaci s pracovníky SPC by v tomto případě bylo možné (podle popisu závažnosti a naléhavosti situace) případně zvýšit stupeň PO 3 na stupeň PO 4. Tak by bylo možné zvážit zásah do učebního obsahu, nastavit PO i po stránce organizační, tedy do 4 vyučovacích hodin zařadit vše, co je žákyně povinna a schopna zvládnout. V takto závažném případě by bylo možné u PO 4 přejít na minimální výstupy i v případě, že se u žákyně nejedná o LMP. Ale toto může doporučit pouze příslušné ŠPZ na základě všech dostupných podkladů od ostatních lékařů, školy, zákonných zástupců atd.!

 

Nutná je i nadále podpora asistenta pedagoga, spolupráce, metodická podpora, interakce všech zainteresovaných pedagogů a pracovníků školního poradenského pracoviště při vzdělávání žákyně ve škole.

 

Pokud se není možné optimálně dohodnout na stanovení podpůrných opatření s PPP (což by bylo ideální a žádoucí), v níž je klientka v současné době vedena, je možné se samozřejmě prostřednictvím zákonných zástupců žákyně obrátit nejlépe na SPC se zkušenostmi s péčí o žáky s PAS a žáky s vybranými psychiatrickými onemocněními. Případný kontakt Vám v případě potřeby sdělí pracovníci Centra podpory ve vybraném kraji (http://www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory).

 

(odpovídala Mgr. Zonna Bařinková, expert specialista projektu APIV B)

 

K podpůrným opatřením si můžete přečíst ještě tyto články:

Podpůrná opatření 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně