Podpůrná opatření prvního stupně jsou relevantní pro žáky s mírnými obtížemi ve vzdělávání. Aplikují se i bez doporučení školského pedagogického zařízení a bez navýšení finančních prostředků škole.


Postup školy: podpůrná opatření 1. stupně

 • žáci s mírnými obtížemi ve vzdělávání
 • i bez doporučení ŠPZ (navrhují pedagogičtí pracovníci školy) a bez navýšení finančních prostředků škole
 • práce 1 pedagoga - přímá podpora žáka (individualizace výuky) nebo/následně spolupráce více pedagogů - plán pedagogické podpory žáka (PLPP)
  • popis obtíží a SVP žáka
  • PO 1. stupně (přehled)
  • stanovení cílů podpory
  • stanovení způsobu vyhodnocování naplňování plánu
 • průběžná aktualizace PLPP
 • vyhodnocení PLPP nejpozději po 3 měsících realizace
 • využití postupů 3MP

 

Plán pedagogické podpory žáka se průběžně aktualizuje a vyhodnocuje, nejpozději po třech měsících realizace.

Žák i jeho zákonný zástupce by měli být seznámeni s tímto plánem. Pokud se situace žáka nezlepší nebo dojde ke zhoršení, doporučuje se navštívit školské pedagogické zařízení.

 

Co říká zákon?

Školský zákon, § 16: 

(4) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným školským poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta.

Návrh na poskytování PO 1. stupně je výsledkem spolupráce zejména s poradenskými pracovníky školy (výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem), zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. 

Poznámka: V příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. se zavádí legislativní zkratka „poradenský pracovník školy“ – je to pedagogický pracovník poskytující poradenské služby ve škole, nejedná se o pracovníka školského poradenského zařízení.    

§ 10 úpravy plánu pedagogické podpory: (technická novela vyhlášky)  

(1) Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory žáka.

(1) Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

 • přímá podpora 

je etapa přímé podpory žáka ve výuce učitelem nebo jiným pedagogickým pracovníkem; slouží ke zmapování možných forem podpory žáka; pokud nepostačuje tato forma podpory a žákovy obtíže vyžadují součinnost více pedagogických pracovníků, je vytvářen plán pedagogické podpory (PLPP)   

 • plán pedagogické podpory (PLPP)  

je podpůrné opatření pro první stupeň podpory, závazný dokument napomáhající zajištění podpůrných opatření u žáka (příloha č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.)  

PLPP zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO.


Další informace a zdroje:

Národní ústav pro vzdělávání - PLPP

MŠMT - Společné informace pro všechny typy škol – materiály

Práce s Plánem pedagogické podpory (PLPP)

Kniha: Mertin, V., Krejčová, L. et al. (2016): Metody a postupy poznávání žáka. Pedagogická diagnostika. Praha, Wolters Kluwer ČR, a. s., 400 s.