Za jakých podmínek může být žák 2. stupně ZŠ osvobozen od druhého jazyka? Může se škola opřít o nějaký zákon či vyhlášku? Takovou situaci lze řešit využitím systému podpůrných opatření podle § 16 školského zákona 561/2004 Sb.


Jak kombinovat jednotlivé stupně podpůrných opatření

Podle školského zákona se určuje stupeň podpůrného opatření podle potřeby a kombinovat lze různé stupně u různých podpůrných opatření, tj. nelze jen kombinovat více stupňů jednoho podpůrného opatření.

viz § 16 odst. 3, věta druhá
(3) Podpůrná opatření podle odstavce 2 se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte, žáka nebo studenta a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis.

Pokud tedy žák potřebuje jedno podpůrné opatření ve 2. stupni, druhé ve 3. stupni, pak to není na překážku tomu, aby měl další podpůrné opatření ve 4., 5., nebo i 1. stupni. Je proto možné stanovit podporu pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti úpravy obsahu vzdělávání tak, že mu bude přiznáno opatření 4. stupně, i když převažující podporu bude mít například v rámci 2. stupně podpůrných opatření.

 

Čím lze nahradit výuku druhého cizího jazyka

 

Od 1. 9. 2016 se pro úpravy obsahu učiva používá podpůrné opatření „úprava obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených jednotlivými RVP nebo akreditovaných vzdělávacích programů” [viz § 16 odst. 2 písm. b) a e)]. 

Pokud je tedy potřeba podle speciálních vzdělávacích potřeb konkrétního dítěte nemít (další) cizí jazyk, musí toto jako podpůrné opatření v potřebném stupni přiznat školní poradenské zařízení. 

Na základě tohoto doporučení je možné upravit podle potřeb konkrétního dítěte jeho individuální vzdělávací plán a zaměřit se například na posílení pedagogické intervence v oblasti českého jazyka / cizího jazyka nebo doplnit předměty speciální pedagogické péče. 

Kombinace a poměry hodin pedagogické intervence a předmětů speciální pedagogické péče mají odpovídat potřebě daného žáka. Současně může součet počtu hodin těchto podpůrných opatření překročit maximální počet vyučovacích hodin pro daný ročník, protože jde o podpůrná opatření. Škola tak poskytuje podpůrná opatření pedagogické intervence a předmětů speciální pedagogické péče samostatně nebo ve vzájemné kombinaci, na základě rozhodnutí školského poradenského pracoviště.