Na naši poradnu na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit více kolegům :-).

Dotaz: Za jakých podmínek může být žákovi zrušena výuka druhého cizího jazyka? Žák má v doporučení ŠPZ uvedena podpůrná opatření 3. stupně bez IVP, s asistentem pedagoga. Jedná se o podpůrná opatření stanovená na základě narušené komunikační schopnosti z důvodu vývojové dysfázie. Při žádosti na PPP, aby byl žákovi zrušen z těchto důvodů druhý cizí jazyk, PPP odpovědělo, že pokud žák nemá diagnózu LMP, nelze takto výuku druhého jazyka zrušit. Co s tím?

Foto zdroj: Freepik.com

 

Odpověď:

Situaci tohoto žáka jsem konzultovala s pracovníky Ústavu speciálněpedagogických studií PF UP Olomouc, speciálně pedagogického centra logopedického a rovněž jsem čerpala z Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti, který vydala Univerzita Palackého v Olomouci. K tomu jsem vycházela rovněž z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Na základě těchto zdrojů tedy níže uvádím tipy, jak se k situaci lze postavit:

  • Úpravu obsahu vzdělávání v jednotlivých předmětech navrhuje ŠPZ v případě, že žák na podkladě narušené komunikační schopnosti (dále NKS) není schopen zcela naplnit vzdělávací obsahy.

  • U třetího stupně podpůrných opatření lze obsah učiva v odůvodněných případech modifikovat, přičemž s úpravou obsahu učiva musí upravit podpůrná opatření také metody výuky a hodnocení žáka. Modifikace obsahu vzdělávání může být chápána jako obměna, přizpůsobení nebo doplnění, nikoliv zrušení vzdělávacího obsahu. Pomocí individuálního tempa, obrázkového materiálu, vizualizace a zasazení informací do kontextu je nutná snaha, aby žák co nejlépe zvládl požadovaný obsah učiva. U žáka s obtížemi s porozuměním verbálním instrukcím je nutné, aby vyučující, případně asistent pedagoga, věnoval dostatek času vysvětlení zadání, ověření, zda žák instrukcím porozuměl, zadání strukturovat apod.

  • Situace se ovšem mění u čtvrtého stupně podpůrných opatření, kam jsou zařazováni žáci s těžkým stupněm narušené komunikační schopnosti, většinou žáci s těžkými kombinovanými nebo senzorickými dysfáziemi. U těchto žáků se úprava obsahu vzdělávání aplikuje prakticky ve všech případech, často i v kombinaci s úpravou výstupů a může být aplikováno podpůrné opatření – náhrada vzdělávacího obsahu, přičemž se jedná o částečnou náhradu vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru, náhradu celého vzdělávacího oboru obsahem jiného vzdělávacího oboru nebo o změnu minimální časové dotace vzdělávacích oborů. V případě žáků s NKS je nahrazován především druhý cizí jazyk.

  • V případě, že během vzdělávání žáka vyvstala potřeba změny doporučeného podpůrného opatření, dosavadní doporučená podpůrná opatření při vzdělávání z nějakého důvodu žákovi nevyhovují či nepostačují, může ŠPZ ještě před vypršením doby platnosti „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“ vydat nové doporučení, a to podle § 15 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

    V § 16 odst. 6 téže vyhlášky je rovněž uvedeno: „Shledá-li školské poradenské zařízení, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně.“

  • V tomto bodě vidím pro tento případ prostor pro jednání se školským poradenským zařízením; případným zvýšením stupně PO by vyvstala možnost aplikovat úpravu výstupů vzdělávání u žáka s těžkým narušením komunikační schopnosti tak, aby žák nebyl vystaven opakovanému selhávání při vzdělávání právě ve zmíněném druhém cizím jazyce.

  • Při jednání se opřete také o stanoviska dalších odborníků (v případě tohoto žáka např. Logopeda). Situaci je nutné řešit ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka.

Na dotaz odpovídá Mgr. Zonna Bařinková, expert specialista projektu APIV B.