(aktualizováno v souvislosti s novelou vyhlášky v lednu 2021)

Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku.


Podpůrné opatření pedagogické intervence bylo dosud zařazeno mezi podpůrná opatření druhého stupně a školy jej realizovaly téměř výhradně formou tzv. „doučování“. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bylo doporučováno pouze školským poradenským zařízením na základě vyšetření. Tento stav měl za následek, že mezi okamžikem, kdy učitel identifikoval u daného žáka potřebu zvýšené podpory, a samotným zahájením poskytování pedagogické intervence uplynulo často několik měsíců. Podpůrné opatření pedagogické intervence tak v dosavadním legislativním nastavení ztrácelo často svůj původní účel a administrativní proces ve většině případů neumožňoval flexibilně reagovat na potřeby konkrétního žáka.

Cílem nové úpravy je umožnit škole cíleně intervenovat v případech, kdy žák potřebuje podporu ve školní práci, a minimalizovat tak riziko školní neúspěšnosti a dalších negativních jevů. Záměrem novely je zajištění potřebné flexibility v organizaci, formě i délce poskytování této podpory, a to i bez návštěvy školského poradenského zařízení. Pedagogická intervence se změnou svého pojetí* a přesunem mezi podpůrná opatření prvního stupně stává dostupnou okamžikem identifikace žákovy potřeby a prakticky ihned je možné zahájit její poskytování. Změna tak významně snižuje administrativní zátěž na straně škol i školských poradenských zařízení.

Pedagogická intervence se jakožto soubor podpůrných nástrojů stává standardní součástí pedagogické práce školy a působení pedagogického pracovníka. V posledních třech letech došlo nejenom k výraznému nárůstu platů pedagogů, ale také k navyšování počtu nepedagogických pracovníků školy, a to za účelem odbřemenění pedagogických pracovníků od administrativních prací a k vytvoření prostoru pro vyšší počet pedagogů ve školách. Tím je systematicky vytvářen prostor pro to, aby se pedagogové věnovali jakožto kvalifikovaní zaměstnanci výhradně přímé pedagogické činnosti a s ní skutečně související nepřímé činnosti.

* V návaznosti na informace uvedené v části Postup školy je zřejmé, že pedagogická intervence bude mít z převážné části charakter přímé pedagogické činnosti pedagogického pracovníka (přímá individuální či skupinová práce se žáky). Některé z činností, které jsou součástí pedagogické intervence jako souboru opatření určených na základě aktuální potřeby konkrétního žáka, však mohou mít i charakter prací souvisejících s přímou pedagogickou činností (např. příprava učebních materiálů přizpůsobených individuálním potřebám žáka apod.).

zdroj: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/01/Metodicky_pokyn_Pedagogicka_intervence.pdf