Kde najdeme informace o financování společného vzdělávání? Jaká je výše normované finanční náročnosti?

Informace o pravidlech financování společného vzdělávání obsahuje školský zákon (č. 561/2004 Sb.) a vyhláška o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb.).

Společným vzděláváním rozumíme společné vzdělávání dětí s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami. Nejde jen o děti se zdravotními handicapy (pozor, nemusí jít o děti, které mají status osoby se zdravotním postižením), ale o všechny děti, které mají odlišné vzdělávací potřeby vzhledem ke státní vzdělávací politice obsažené v rámcových vzdělávacích programech a kterou realizují školy prostřednictvím školních vzdělávacích programů (§ 16 odst. 1).

Odlišné potřeby dětí jsou saturovány za pomocí podpůrných opatření. Podpůrná opatření jsou definována ve školském zákoně jako „nezbytná úprava“ (§ 16 odst. 1). Pro děti, včetně zletilých, které jsou klienty veřejné služby vzdělávání, je poskytování podpůrných opatření zdarma, tj. nikdo nemůže požadovat po rodičích dětí s odlišnými potřebami placení (úhradu) podpůrných opatření. Je tomu tak proto, že jde o součást vzdělávací služby, kterou takto na základě mezinárodních právních závazků a standardů garantuje přímo stát (§ 16 odst. 1).

Z hlediska financování jsou podpůrná opatření rozdělená do dvou kategorií (§ 16 odst. 3) – 1. stupně, o kterých nerozhoduje ŠPZ, ale dle svého uvážení školy. Tato skupina podpůrných opatření je bez finanční náročnosti a jsou označená v části A přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. jako podpůrná opatření 1. stupně. Výjimkou je od 1. 1. 2021 pedagogická intervence, která přesto, že jde o lidskou práci jako v ostatních případech personálních podpůrných opatření, nemá stanovenou cenu – normovanou finanční náročnost.

Druhou kategorií jsou podpůrná opatření 2. až 5. stupně, o kterých rozhodují podle individuálních potřeb jednotlivých dětí ŠPZ (§ 16 odst. 4) a školy jsou povinny následně tato přiznaná podpůrná opatření poskytovat s podmínkou, že zákonný zástupce dítěte dal škole písemný informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření (§ 16 odst. 5) – jde o podpis v části VIII. Doporučení ŠPZ (příloha č. 4 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.).

Normovaná finanční náročnost je cena (hodnota, náklady) každého podpůrného opatření, která je vyjádřena v penězích prostřednictvím kódu každého z nich v jednotlivých stupních. Cena je uvedena v případě tzv. personálních podpůrných opatření v úvodní části přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v případě materiálních podpůrných opatření je pak cena uvedena v přehledu v části B přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.