Za jednu z klíčových podmínek rozvoje společnosti se obecně pokládá kvalitní školství. Přestože se český vzdělávací systém potýká s řadou výzev, dosahuje v mezinárodním srovnání, např. v počtu absolventů středních a vysokých škol, v možnostech jejich pracovního uplatnění a výši průměrných příjmů, dobrých výsledků. Cesta k profesní kvalifikaci však začíná na základní škole. Právě kvalitu základního vzdělávání chce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořit v rámci tzv. akce KLIMA.


Co se pod touto zkratkou skrývá? Označuje oblasti, jejichž podpora povede k vytvoření takového prostředí v základních školách, které umožní žákům zažít úspěch a bude učitele motivovat k dalšímu rozvoji. Jinak řečeno, škola má být místem, kde se žáci učí něčemu hodnotnému, je jim věnována individuální péče, získávají pozitivní vztah ke vzdělání a celoživotnímu učení. Učitelé pak mají těžit z podpory vedení školy při uplatňování moderních výukových metod při svém dalším vzdělávání, ze spolupráce s ostatními pedagogy nebo ze sdílení výukových materiálů. 

 

Kultura učení, Leadership, Inkluzivní prostředí, Mentoring, Aktivizační formy učení = KLIMA

Vytvořit takové pozitivní prostředí lze díky podpoře klíčových složek kvality školy: kultury učení, leadershipu (pedagogického vedení školy), inkluzivního prostředí, metodické podpory učitelům (mentoringu) a aktivizačních forem učení. Právě z počátečních písmen uvedených oblastí se skládá akronym akce KLIMA, kterou se MŠMT rozhodlo podpořit prostřednictvím systémových projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Škola jako místo, kde se daří žákům i učitelům

Kultura školy je soubor pravidel, která utvářejí celkovou atmosféru ve školách. V každé škole je specifická, cílem akce KLIMA ale je, aby byla škola místem, kde se žáci učí rádi a kde se učitelům dobře pracuje. K tomu přispívá i nastavení proinkluzivních podmínek. Ty pomáhají žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo třeba nadaným rozvíjet naplno své možnosti při aktivním plnění úloh a řešení situací, které odpovídají úrovni jejich znalostí a dovedností (pomocí aktivizačních forem učení). Učitelům při vedení takové výuky mohou pomáhat zkušenější učitelé, mentoři znalí efektivních výukových metod a také lídři z řad pedagogů nebo vedení školy, kteří dokáží nahlédnout školu v širším společenském kontextu a motivovat všechny zapojené ke sledování dlouhodobějších cílů rozvoje školy. 

Zažít úspěch

Při definování cílů akce KLIMA zvolilo MŠMT promyšlený přístup. Filozofií celé akce je, že vztah k učení ovlivňuje to, zda žák zažije ve škole úspěch. Ten nespočívá jen v pěkné známce na vysvědčení, ale hlavně ve vyřešení problému, získání hodnotného poznatku, který je možné využít v běžném životě, v přijetí a ocenění ze strany učitele i ostatních spolužáků. Tento úspěch může zajistit hlavně učitel. Právě ten vytváří přístupem k žákům, využitými metodami a způsobem, kterým žákům poskytuje informace o pokroku v jejich vlastním učení, atmosféru ve třídě. Je tak hlavním nositelem kultury školy a případným hybatelem změny. Proto právě k učitelům je směřována podpora projektů akce KLIMA.

 

Projekty OP VVV podporují konkrétní vzdělávací cíle škol

Snaha o komplexní přístup je patrná z provázanosti projektů OP VVV, které na podporu aktivit akce KLIMA MŠMT vyhlašuje. Školy si mohou vybírat z nabídky tzv. šablon, tedy zjednodušených projektů směřujících ke konkrétnímu vzdělávacímu cíli. Inspiraci k výběru šablon mohou poskytnout tzv. koncepční projekty, v nichž učitelé získávají zkušenosti s novými metodami, nebo spolupráce s ostatními školami v rámci  balíku projektů tematických partnerství a sítí. Soustavu KLIMA zastřešují systémové projekty, které vytvářejí příležitosti pro setkávání pedagogů a poskytují jednotná metodická doporučení. 

Systémové projekty realizují organizace řízené ministerstvem školství, Česká školní inspekce i Agentura pro sociální začleňování fungující pod úřadem vlády. Aktivitami pokrývají všechny oblasti akce KLIMA a při podpoře školám vzájemně spolupracují.

Tři z takových projektů běží pod Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Zaměřují se na posílení inkluze, odbornou pomoc učitelům prostřednictvím krajských metodických kabinetů nebo na vyhledávání a podporu lídrů v řadách ředitelů škol. „Jsem ráda, že se NIDV podílí projekty na dosahování cílů akce KLIMA. Ať už jde o aktivity známé pod zkratkami APIV, SYPO nebo SRP, všechny pomáhají školám a učitelům zlepšit kvalitu výuky. Pozitivní zpětná vazba ze škol nás moc motivuje,“ říká ředitelka NIDV Helena Plitzová s tím, že podpora školám v projektech NIDV potrvá do roku 2022.


Autor článku: 

Mgr. Petr Valenta, Ph.D. 

manažer projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích